Мэдээ

Дархан Төмөрлөгийн Үйлдвэрийн бүтээмжийн зөвлөлийн удирдлагын багтай хамтран ажиллалаа

2017 оны 1.03-ны өдөр Дархан төмөрлөгийн үйлдвэрийн бүтээмжийн зөвлөлийн удирдлагын багт компанийн  бүтээмж дээшлүүлэх арга хэрэгслүүдийг үйл ажиллагаандаа  хэрэгжүүлэх, сайжруулах талаар  мэдээлэл хүргэж  туршлага солилцон хамтран ажиллалаа.