Мэдээ

Компанийн бүтээмж чанарын менежментийн хороо, багууд үйл ажиллагаагаа хэлэлцлээ

Компанийн хэмжээнд бүтээмж дээшлүүлэх арга хэрэгслийн хэрэгжилт, үр дүнг дээшлүүлэх, ажил үйлчилгээний чанар гүйцэтгэлийг сайжруулж стандартын шаардлагад нийцүүлэх үйл явцыг удирдан зохион байгуулах, хянах, чиглүүлэх  хүрээнд Гүйцэтгэх захирлын шийдвэрээр бүтээмж чанарын менежментийн тогтолцооны Б бүтцийг шинэчлэн  мөрдөх журмуудыг баталгаажуулан “Удирдлагын баг”, “Ажлын байрны соёл-5С”, “Кайзен санал”, “Чанарын дугуйлан”, “Чанарын менежментийн аудитын баг” гэсэн 5 багаас бүрдсэн  “Бүтээмж чанарын менежментийн хороо” 2017.02.08-аас 02.16-ны өдрүүдэд үйл ажиллагааны одоогийн байдал, цаашдын ажлын чиглэл зорилтоо хэлэлцэж  ажилтнуудад сургалт мэдээлэл зохион байгуулав.