Мэдээ

“Ажил олгогчдын зөвлөгөөн, түншлэл 2017” арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа.

2017 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр Засаг даргын тамгын газар, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөл, аймгийн Үйлдвэрчний эвлэл, Ажил олгогч эздийн холбоо, “Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК хамртан “Ажил олгогчдын зөвлөгөөн, түншлэл 2017” арга хэмжээг зохион байгууллаа.
Энэхүү арга хэмжээнд 59 аж ахуйн нэгж байгууллагын 72 ажилтан албан хаагчдид оролцсон бөгөөд Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль зэрэг Хөдөлмөрийн харилцааны холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, Хөдөлмөрийн бүтээмж, хөдөлмөрийн норм норматив, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн дүрэм журам, стандартын хэрэгжилт, Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүд болон ажил олгогчийг дэмжих арга хэмжээний талаарх мэдээ, мэдээлэл, сургалтыг хийж цаашид хамтран хэрэгжүүлэх ажил, эрчимжүүлэх ажлын талаар санал болон ажлын туршлагаа солилцлоо. 

3 2 4 1