Авлигатай тэмцэх төлөвлөгөө

Авлигатай тэмцэх төлөвлөгөө

2016 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

1 2016 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татаж авах
2 2016 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөөний биелэлт Татаж авах
3 2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татаж авах