Авлигатай тэмцэх төлөвлөгөө

Авлигатай тэмцэх төлөвлөгөө

2016 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

1 2016 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татаж авах