ТУЗ-ын тогтоол, шийдвэр

ТУЗ-аас гаргасан тогтоол, шийдвэрүүд

Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 2016 оны зорилтот түвшин, үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай 3   4
2 Тоноглолын их засвар, ТЗБАХ, ХО-ын төлөвлөгөөний 2016 оны биелэлтийн тухай танилцуулах    
3 Компанийн ажилтнуудад олгох 2016 оны жилийн үр дүнгийн шагналын хэмжээ тогтоох тухай 3  
4 Хаан банкнаас 1.0 тэрбум төгрөгийн зээл авах тухай 4  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 34 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явцын тухай 1   2
2 Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөний 2016 оны биелэлт, 2017 оны төлөвлөгөө хэлэлцэж батлах 1  
3 2016 оны тайлан балансад аудит хийх компанитай гэрээ байгуулах  2  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 2017 онд ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, хийх ажлын төлөвлөгөө батлах 29 30  
2 Найдваргүй өр авлагын тухай 31  
3 Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнийн аудит хийх байгууллагыг сонгох, гэрээ байгуулах тухай   30
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын хурал даргалагчийг томилох тухай 28 27  
2 Компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай 29  
3 Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөний төслийн тухай  28  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, Цалин урамшуулал, Аудитын хороог байгуулах тухай 23 22  
2 Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулах хөлсөөр ажиллах гэрээний тухай 23  
3 Компанийн үйл ажиллагааны тайлан   24
4 Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөний тодотгол 24  
5 Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан балансад аудит хийлгэх тухай 25  
6 Компанийн 2016 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай   25
7 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явцын тухай 26  
8 Компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай   26
9 Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөний төслийн тухай   27
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 ТУЗ-ийн даргыг сонгож батлах тухай 22 17  
2 ТУЗ-ийн н/б/даргыг түр орлон ажиллуулахаар томилох тухай  18  
3 Гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх тухай  19  
4 Гүйцэтгэх захирлыг томилох тухай  20  
5 Гүйцэтгэх захирлын ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай  21  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явц 17   18
2 ТУЗ-ийн хурлын тогтоол шийдвэрийн биелэлт   19
3 Компанийн санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай /хагас жилээр/   20
4 Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах 2016 оны төлөвлөгөөний биелэлт   21
5 2016 оны бизнес төлөвлөгөөний тодотгол    
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Компанийн гүйцэтгэх захирлын хөлсөөр ажиллах гэрээг сунгах тухай 16 15  
2 Хаан банкнаас 1 тэрбум төгрөгийн зээлийн эрх нээлгэх тухай 16  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох тухай 13 13  
2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшуулал, нэр дэвшүүлэх, аудитын хороодыг байгуулах тухай 14  
3 2015-2016 оны өвлийн их ачааллыг давсан тухай тайлан   14
4 Компанийн 2016 оны ээлжит бүрэн зогсолтын төлөвлөгөөний тухай    
5 Компанийн санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай           /2016 оны 1-р улирал/   15

Тогтоолыг татаж авах

Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын хурал даргалагчийг томилох тухай 12 11  
2 Нэр дэвшүүлэх түр хороо байгуулах тухай 12  

Тогтоолыг татаж авах

Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явц 10   11
2 Турбин генератор №2-ын одоогийн төлөв, роторын засвар хийлгэх тухай 10  

Тогтоолыг татаж авах

Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Компанийн  жилийн эцсийн тооллогын дүн, үндсэн хөрөнгө актлах тухай 8 5  
2 Компанийн гүйцэтгэх захирлын 2015 оны ажлын тайлан, гэрээний биелэлт дүгнэх, олгох урамшууллын тухай 6  
7  
3 Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай 8  
4 Компанийн нийт хувьцаанд төрийн эзэмшил 70 хувь байх хэмжээнд нэмж хувьцаа гаргах үйл ажиллагаанд андеррайтер-зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх компанитай гэрээ байгуулах тухай   9

Тогтоолыг татаж авах

Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Нүүрс нийлүүлэхээр ирүүлсэн нүүрсний орд газруудын саналын тухай 4   5
2 ТУЗ-ийн хурлын тогтоол шийдвэрийн биелэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон аудитын хорооны 2015 оны ажлын тайлан   6
3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны зардлын гүйцэтгэл, 2016 оны зардлын төсвийн тухай   7
4 ХЭХ-ийн тов тогтоох, хэлэлцэх асуудал, хүргэх материалын жагсаалт гаргах, тооллогын комисс томилох тухай 4  

Тогтоолыг татаж авах

Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөний 2015 оны биелэлт,  2016 оны төлөвлөгөө хэлэлцэж батлах 1 1  
2 Компанийн үйл ажиллагааны 2016 оны бизнес төлөвлөгөөний тодотгол 2  
3 Компанийн 2015 оны зорилтот түвшингийн биелэлт, санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай   2
4 Компанийн ажиллагсдын 2015 оны жилийн үр дүнгийн шагналын хэмжээ тогтоох 3  
5 Компанийн санхүүгийн тайланд хөндлөнийн аудит хийх байгууллагыг сонгох тухай   3

Тогтоолыг татаж авах