ТУЗ-ын тогтоол, шийдвэр

ТУЗ-аас гаргасан тогтоол, шийдвэрүүд

Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Турбины шинэчлэлийн төслийн хэрэгжилттэй холбоотой бүтэц орон тоонд өөрчлөлт оруулах тухай 28  30  
2 Компанийн 2018 оны бизнес төлөвлөгөөний төслийн тух  31  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшууллын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 26  25  
2 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явцын тухай  26  
3 Компанийн 2017 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай   27  
4 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн тухай   27 
5 Гүйцэтгэх захирлын үндсэн цалингийн хэмжээ тогтоох тухай  28  
6 Компанийн 2015, 2016 оны үйлдвэрлэл, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийсэн санхүүгийн хяналт шалгалтын дүн, зөвлөмжийн тухай  29  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга /хурал даргалагч/ сонгох тухай 22  20  
2 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн биелэлтийн тухай  21  
3 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хэрэгжилтийн тухай   23
4 Хяналтын хэлтсийн 2017 оны эхний хагас жилд хийсэн ажлын тайлан    24
5 Компанийн дотоод хяналт шалгалт хийх журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай  22  
6 Турбин генератор №3-ын  засварын ажлын тухай   23  
7 ТӨБЗГ-ын аудитын шалгалтын мөрөөр хийж хэрэгжүүлэх ажлын биелэлтийн тухай    25
8 2017 оны бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөний тодотголын тухай  24  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Бүрэн зогсолтын ажлын тайлангийн тухай 18    
2 Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журмын өөрчлөлтийн тухай  17  
3 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явцын тухай /2-р улирал/   19 
4 Компанийн 2017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай     20
5 Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах 2017 оны төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлтийн тухай   21 
6 Аваарийн нөөц бүрдүүлэх тухай  18  
7 2017 оны бизнес төлөвлөгөөний тодотголын тухай  19  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 2016-2017 оны өвлийн их ачааллыг давсан тухай  14   15
2 Компанийн 2017 оны ээлжит бүрэн зогсолтоор хийх ажлын  тухай  11  
3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг өөрчлөн байгуулах тухай  12  
4 Гүйцэтгэх захиралтай  контракт байгуулах тухай  13  
Огноо Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэрийн бүртгэл
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 2017. 05.15 БКЗ-75-39 ФВ маркын зуухны буцламтгай шаталтанд шилжүүлэх өөрчлөлт шинэ бүтээлийн лицензийн гэрээний тухай 12 10  
  13
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явцын тухай 9   10
2 Компанийн 2017 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай    11
3 БКЗ-75-39 ФВ маркын зуухны буцламтгай шаталтанд шилжүүлэх өөрчлөлт шинэ бүтээлийн лицензийн гэрээний тухай    
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан тэнцэлд хийсэн  хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт 8 6  
2 Компанийн гүйцэтгэх захирлын 2016 оны ажлын тайлан, хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлт дүгнэх тухай 7  
8  
3 Ногдол ашиг хуваарилах тухай    
4 Компанийн  жилийн эцсийн тооллогын дүн, үндсэн хөрөнгө актлах тухай  9  

 

Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Дотоод хяналтын ажлын 2016 оны жилийн тайлангийн тухай 5   6
2 Компанийн дотоод хяналт шалгалтын журам хэлэлцэж батлах тухай  5  
3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны хурлаас гарсан тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийн тухай   7
4 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны ажлын тайлан, зардлын гүйцэтгэлийн тухай    
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 2016 оны зорилтот түвшин, үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай 3   4
2 Тоноглолын их засвар, ТЗБАХ, ХО-ын төлөвлөгөөний 2016 оны биелэлтийн тухай танилцуулах    
3 Компанийн ажилтнуудад олгох 2016 оны жилийн үр дүнгийн шагналын хэмжээ тогтоох тухай 3  
4 Хаан банкнаас 1.0 тэрбум төгрөгийн зээл авах тухай 4  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 34 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явцын тухай 1   2
2 Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөний 2016 оны биелэлт, 2017 оны төлөвлөгөө хэлэлцэж батлах 1  
3 2016 оны тайлан балансад аудит хийх компанитай гэрээ байгуулах  2  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 2017 онд ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, хийх ажлын төлөвлөгөө батлах 29 30  
2 Найдваргүй өр авлагын тухай 31  
3 Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнийн аудит хийх байгууллагыг сонгох, гэрээ байгуулах тухай   30
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын хурал даргалагчийг томилох тухай 28 27  
2 Компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай 29  
3 Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөний төслийн тухай  28  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, Цалин урамшуулал, Аудитын хороог байгуулах тухай 23 22  
2 Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулах хөлсөөр ажиллах гэрээний тухай 23  
3 Компанийн үйл ажиллагааны тайлан   24
4 Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөний тодотгол 24  
5 Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан балансад аудит хийлгэх тухай 25  
6 Компанийн 2016 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай   25
7 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явцын тухай 26  
8 Компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай   26
9 Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөний төслийн тухай   27
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 ТУЗ-ийн даргыг сонгож батлах тухай 22 17  
2 ТУЗ-ийн н/б/даргыг түр орлон ажиллуулахаар томилох тухай  18  
3 Гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх тухай  19  
4 Гүйцэтгэх захирлыг томилох тухай  20  
5 Гүйцэтгэх захирлын ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай  21  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явц 17   18
2 ТУЗ-ийн хурлын тогтоол шийдвэрийн биелэлт   19
3 Компанийн санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай /хагас жилээр/   20
4 Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах 2016 оны төлөвлөгөөний биелэлт   21
5 2016 оны бизнес төлөвлөгөөний тодотгол    
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Компанийн гүйцэтгэх захирлын хөлсөөр ажиллах гэрээг сунгах тухай 16 15  
2 Хаан банкнаас 1 тэрбум төгрөгийн зээлийн эрх нээлгэх тухай 16  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох тухай 13 13  
2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшуулал, нэр дэвшүүлэх, аудитын хороодыг байгуулах тухай 14  
3 2015-2016 оны өвлийн их ачааллыг давсан тухай тайлан   14
4 Компанийн 2016 оны ээлжит бүрэн зогсолтын төлөвлөгөөний тухай    
5 Компанийн санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай           /2016 оны 1-р улирал/   15

Тогтоолыг татаж авах

Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын хурал даргалагчийг томилох тухай 12 11  
2 Нэр дэвшүүлэх түр хороо байгуулах тухай 12  

Тогтоолыг татаж авах

Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явц 10   11
2 Турбин генератор №2-ын одоогийн төлөв, роторын засвар хийлгэх тухай 10  

Тогтоолыг татаж авах

Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Компанийн  жилийн эцсийн тооллогын дүн, үндсэн хөрөнгө актлах тухай 8 5  
2 Компанийн гүйцэтгэх захирлын 2015 оны ажлын тайлан, гэрээний биелэлт дүгнэх, олгох урамшууллын тухай 6  
7  
3 Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай 8  
4 Компанийн нийт хувьцаанд төрийн эзэмшил 70 хувь байх хэмжээнд нэмж хувьцаа гаргах үйл ажиллагаанд андеррайтер-зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх компанитай гэрээ байгуулах тухай   9

Тогтоолыг татаж авах

Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Нүүрс нийлүүлэхээр ирүүлсэн нүүрсний орд газруудын саналын тухай 4   5
2 ТУЗ-ийн хурлын тогтоол шийдвэрийн биелэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон аудитын хорооны 2015 оны ажлын тайлан   6
3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны зардлын гүйцэтгэл, 2016 оны зардлын төсвийн тухай   7
4 ХЭХ-ийн тов тогтоох, хэлэлцэх асуудал, хүргэх материалын жагсаалт гаргах, тооллогын комисс томилох тухай 4  

Тогтоолыг татаж авах

Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөний 2015 оны биелэлт,  2016 оны төлөвлөгөө хэлэлцэж батлах 1 1  
2 Компанийн үйл ажиллагааны 2016 оны бизнес төлөвлөгөөний тодотгол 2  
3 Компанийн 2015 оны зорилтот түвшингийн биелэлт, санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай   2
4 Компанийн ажиллагсдын 2015 оны жилийн үр дүнгийн шагналын хэмжээ тогтоох 3  
5 Компанийн санхүүгийн тайланд хөндлөнийн аудит хийх байгууллагыг сонгох тухай   3

Тогтоолыг татаж авах