Тайлан

тайлан

1 2015 оны санхүүгийн тайлан Татаж авах
2 2015 оны аудитын тайлан Татаж авах
1 2016 оны 3-р улирлын тайлан Татаж авах
2 2016 оны зорилтот түвшин Татаж авах
3 2016 оны мөнгөн гүйлгээний тайлан Татаж авах
4 2016 оны орлогын тайлан Татаж авах
5 2016 оны өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Татаж авах
6 2016 оны санхүүгийн тайлан -1 Татаж авах
7 2016 оны санхүүгийн тайлан -2 Татаж авах
8 2016 оны аудитын тайлан Татаж авах
1 2017 оны мөнгөн гүйлгээний тайлан Татаж авах
2 2017 оны орлогын тайлан Татаж авах
3 2017 оны өмчийн өөрчлөлтийн тайлан Татаж авах
4 2017 оны санхүүгийн тайлан -1 Татаж авах
5 2017 оны санхүүгийн тайлан -2 Татаж авах
6 2017 оны зорилтот түвшин Татаж авах
7 2017 санхүүгийн тайлан Татаж авах
8 2017 аудитын тайлан Татаж авах
9 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан Татаж авах
1 2018 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан Татаж авах