Мэдээллийн ил тод байдал

image

2022 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт

Мэдээ оруулсан: 2021.12.30, Мэргэжилтэн А.Нямтөгс

image

2021 оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Мэдээ оруулсан: 2021.01.01, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2020 оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Мэдээ оруулсан: 2020.02.01, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2019 оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

Мэдээ оруулсан: 2019.12.31, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2018 оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

Мэдээ оруулсан: 2019.02.27, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2018 оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Мэдээ оруулсан: 2018.01.01, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2017 оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

Мэдээ оруулсан: 2017.12.31, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2017 оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Мэдээ оруулсан: 2017.01.01, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2022 оны үйл ажиллагааны тайлан

Мэдээ оруулсан: 2023.03.31, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2023 оны ТЭЗҮ, зорилтот түвшний төлөвлөгөө

Мэдээ оруулсан: 2023.01.16, Эдийн засагч Б.Батсайхан

image

Байгаль орчны хяналт, шинжилгээ, менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт

Мэдээ оруулсан: 2022.12.02, Байгаль орчны хяналтын инженер Н.Батсайхан

image

Хяналтын хэлтсийн 2022 оны хяналт, шалгалтын төлөвлөгөө

Мэдээ оруулсан: 2022.02.16, ҮҮАХТХ-ийн инженер С.Гантүлхүүр

image

Компанийн 2018-2030 оны стратеги төлөвлөгөө

Мэдээ оруулсан: 2023.09.07, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Хүний нөөцийн стратеги төлөвлөгөө

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

Мэдээ оруулсан: 2023.04.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Компанийн тухай хууль

Мэдээ оруулсан: 2023.04.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ хууль

Мэдээ оруулсан: 2023.04.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Хөдөлмөрийн тухай хууль

Мэдээ оруулсан: 2023.04.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Эрчим хүчний тухай хууль

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хууль

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Нээлттэй мэдээллийг боловсруулах, нийтлэх, шинэчлэх, хяналт тавих журам

Мэдээ оруулсан: 2022.12.02, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

ИТА, Албан хаагчдын жилийн ажлын тайлан бичих, хамгаалах, дүгнэх, урамшуулах, хариуцлага тооцох журам

Мэдээ оруулсан: 2022.11.28, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн аж ахуйн харилцааны дүрэм

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Чанарын удирдлагын тогтолцооны гарын авлага

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Эрсдэлийн бодлогын бичиг баримт

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Компанийн дүрэм

Мэдээ оруулсан: 2023.07.03, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тусгай зөвшөөрөл

Мэдээ оруулсан: 2021.12.17, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журам

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Компанийн дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах журам

Мэдээ оруулсан: 2022.07.01, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Компанийн ёс зүйн дүрэм

Мэдээ оруулсан: 2022.02.15, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Өргөдөл гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам

Мэдээ оруулсан: 2022.07.01, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Иргэдийг ажилд сонгон шалгаруулж авах журам

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Удирдлагын анкетын мэдээлэл

Мэдээ оруулсан: 2021.12.17, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

ТУЗ-ийн 2023.08.30-ны өдрийн Хурлын тэмдэглэл №06,07,08

Мэдээ оруулсан: 2023.09.12, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

ТУЗ-ийн 2023.07.18-ны өдрийн Тогтоол №25

Мэдээ оруулсан: 2023.08.04, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2023.06.05 №19,20,21

Мэдээ оруулсан: 2023.06.16, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2023.05.23 №17,18

Мэдээ оруулсан: 2023.06.02, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2023.04.19 №16

Мэдээ оруулсан: 2023.05.05, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2023.04.14 №14,15

Мэдээ оруулсан: 2023.04.21, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2023.03.22 №10-13, Хурлын тэмдэглэл №04

Мэдээ оруулсан: 2023.04.11, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2023.03.16 №08

Мэдээ оруулсан: 2023.04.11, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2023.02.08-ны №05,№06,№07

Мэдээ оруулсан: 2023.04.11, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2023.01.26-ны №03,№04, Хурлын тэмдэглэл №03

Мэдээ оруулсан: 2023.04.11, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2023.01.10-ны №01,№02, Хурлын тэмдэглэл №01

Мэдээ оруулсан: 2023.04.11, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2022.11.11 №28, Тэмдэглэл №12

Мэдээ оруулсан: 2022.11.29, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2022.11.07 №26, №27

Мэдээ оруулсан: 2022.11.29, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2022.10.25 №25, Хурлын тэмдэглэл №10-11

Мэдээ оруулсан: 2022.11.29, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2022.08.22 №24, Хурлын тэмдэглэл №4-8

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2022.06.13 №18-№21

Мэдээ оруулсан: 2022.09.15, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2022.05.16 №15-№17

Мэдээ оруулсан: 2022.09.15, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2022.03.25 №07-№14

Мэдээ оруулсан: 2022.09.15, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2022.03.17 №05, №06

Мэдээ оруулсан: 2022.09.15, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2022.01.25 №03, №04

Мэдээ оруулсан: 2022.09.15, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2022.01.13 №02

Мэдээ оруулсан: 2022.09.15, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2022.01.10 №01

Мэдээ оруулсан: 2022.09.15, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.12.24 №24

Мэдээ оруулсан: 2021.12.31, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.12.07 №22, №23

Мэдээ оруулсан: 2021.12.31, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.10.08 №21

Мэдээ оруулсан: 2021.12.31, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.08.09 №20

Мэдээ оруулсан: 2021.12.31, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.07.21 №19

Мэдээ оруулсан: 2021.12.31, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.07.06 №17, №18

Мэдээ оруулсан: 2021.12.31, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.05.22 №16

Мэдээ оруулсан: 2021.12.31, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.05.14 №13, №14, №15

Мэдээ оруулсан: 2021.12.31, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.03.31 №10, №11, №12

Мэдээ оруулсан: 2021.12.31, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.03.24 №09

Мэдээ оруулсан: 2021.12.31, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.03.18 №08

Мэдээ оруулсан: 2021.12.31, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.03.05 №06, №07

Мэдээ оруулсан: 2021.12.31, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.01.28 №03, №04, №05

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2021.01.07 №01, №02

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.12.14 №34

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.12.09 №33

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.11.20 №28, №29, №30, №31

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.10.29 №27

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.10.09 №25, №26

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.09.07 №23

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.07.31 №20, №21, №22

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Хурлын тэмдэглэл 2020.07.03

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.06.03 №15, №16, №17, №18, №19

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.05.22 №13, №14

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.03.31 №9, №10, №11, №12

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.03.13 №8

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.02.18 №6, №7

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.01.28 №4, №5

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2020.01.14 №1, №2

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2019.12.04 №28, №29, №30, №31

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2019.08.29 №27

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2019.08.29 №26

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2019.08.29 №25

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2019.08.06 №22, №23, №24

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2019.07.08 №16, №17, №18, №19, №20, №21

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Хурлын тэмдэглэл 2019.06.27, 2019.06.28

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2019.04.19 №13, №14, №15

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2019.03.25 №05, №06, №07, №08, №09, №10, №11, №12

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2019.03.06 №05

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2019.01.17 №01, №02, №03, №04

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2019 онд хэлэлцэх асуудал

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2018.12.19 №32

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2018.12.19 №31

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2018.12.19 №30

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2018.12.19 №29

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2018.12.19 №27

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2018.12.19 №26

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2018.12.19 №25

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2018.12.19 №24

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2018 оны 12 сард хэлэлцэх асуудлууд

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2018.10.05 №23

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2018.10.05 №22

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Хурлын тэмдэглэл 2018.10.05 №21

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2016.09.30 №17, №20, №21

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2016.09.20 №02, Тогтоол 2016.09.29 №26

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2016.06.20 №13, №14, №15

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2016.05.17 №11, №12

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2016.04.14 №10

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2016.03.25 №05, №06, №08

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2016.02.29 №04, №06, №07

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Тогтоол 2016.01.26 №01, №02

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

ДДЦС ТӨХК-ийн ХЭХ-ын 2023.07.06 өдрийн тогтоол №9

Мэдээ оруулсан: 2023.07.28, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

ДДЦС ТӨХК-ийн ХЭХ-ын 2023.05.30 өдрийн тогтоол №7-8

Мэдээ оруулсан: 2023.06.08, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

ДДЦС ТӨХК-ийн ХЭХ-ын 2023.04.28 өдрийн тогтоол №1-6

Мэдээ оруулсан: 2023.05.15, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

ДДЦС ТӨХК-ийн ХЭХ-ын 2022.04.29 өдрийн тогтоол №7

Мэдээ оруулсан: 2022.05.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

ДДЦС ТӨХК-ийн ХЭХ-ын 2022.04.26 өдрийн тогтоолууд №1-6

Мэдээ оруулсан: 2022.05.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Эрчим хүчний ТӨХК-уудын ХЭХ-ын 2021.05.07 өдрийн тогтоолууд №1,2

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

ДДЦС ТӨХК-ийн ХЭХ-ын 2021.04.27 өдрийн тогтоолууд №1,2,3,4,5

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Эрчим хүчний ТӨХК-уудын ХЭХ-ын 2021.02.09-ний өдрийн тогтоол №01

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Эрчим хүчний ТӨХК-уудын ХЭХ-ын 2020.12.15-ны тогтоол №11

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Эрчим хүчний ТӨХК-уудын ХЭХ-ын 2020.11.27-ны тогтоол №10

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2020.05.18-ны "ДДЦС" ТӨХК-ийн ХЭХ-ын тогтоол №07

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Эрчим хүчний ТӨХК-уудын ХЭХ-ын 2020.04.24-ний өдрийн тогтоол №02

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2020.04.24 №02, №03, №04, №05, №06 /Тайлан/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2020.01.17 №01 /ТУЗ-ийг батлах, чөлөөлөх/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2019.11.14 №10 /ТУЗ-ийн гишүүнийг чөлөөлөх/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2019.07.25 №08 /ТУЗ-ийн гишүүнийг батлах, чөлөөлөх/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2019.04.26 №01, №02, №03, №04, №05 /2018 оны үйл ажиллагааг дүгнэх/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2019.03.20 №02 /Түр журам батлах тухай/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2016.04.29 №05 /Ногдол ашгийн тухай/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2016.04.29 №04 /2016 оны Зардлын төсөв батлах тухай/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2015.04.28 №04 /2014 оны ногдол ашгийн тухай/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2015.04.28 №03 /2015 оны Зардлын төсөв батлах тухай/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

Засгийн газрын 2023.08.09-ний тогтоол №288

Мэдээ оруулсан: 2023.09.04, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

ТӨБЗГ-ын 2023-06-22-ны тогтоол №340

Мэдээ оруулсан: 2023.07.03, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

ТӨБЗГ-ын 2023-06-22-ны тогтоол №333

Мэдээ оруулсан: 2023.07.03, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

ТӨБЗГ-ын 2023-06-22-ны тогтоол №319

Мэдээ оруулсан: 2023.07.03, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

ТӨБЗГ-ын 2021-05-20-ны 186-р тогтоол /Үндсэн хөрөнгө актлах тухай/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

ТӨБЗГ-ын 2017-12-26 тогтоол /2018 оны зорилтот түвшин, төлөвлөгөөг батлах тухай/

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Хуульч Д.Сэргэлэн

image

2022 оны санхүүгийн тайлан

Мэдээ оруулсан: 2023.03.20, Админ

image

2022 оны аудитын тайлан

Мэдээ оруулсан: 2023.03.20, Админ

image

Аклах хөрөнгө болон түрээсийн гэрээнээс олсон орлого

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Админ

image

2022 оны балансын танилцуулга (2022-08 сар)

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Админ

image

Ажил үйлчилгээний үнэ тариф

Мэдээ оруулсан: 2023.01.30, Админ

image

Биет бус хөрөнгийн мэдээлэл

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Админ

image

"ДДЦС" ТӨХК-ийн 2022 онд төлсөн татвар, хураамж

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Админ

image

2022 он. Дархан-Уул аймгийн Төрийн аудитын тайлан

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Админ

image

2022 он. ДУА-ын Санхүүгийн хяналт дотоод аудит шалгалтын тайлан

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Админ

image

Ногдол ашиг төвлөрүүлсэн байдал 2022

Мэдээ оруулсан: 2022.08.22, Админ

image

2022 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэл

Мэдээ оруулсан: 2022.07.27, Админ

image

2021 оны аудитын зөвлөмжийн биелэлт

Мэдээ оруулсан: 2022.06.15, Админ

image

2021 оны санхүү, аудитын тайлан

Мэдээ оруулсан: 2022.04.06, Админ

image

2020 оны санхүү, аудитын тайлан

Мэдээ оруулсан: 2022.04.06, Админ

image

2019 оны санхүүгийн тайлан

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Админ

image

2018 оны санхүү, аудитын тайлан

Мэдээ оруулсан: 2022.04.06, Админ

image

2017 оны санхүүгийн тайлан

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Админ

image

2016 оны санхүүгийн тайлан

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Админ

image

2015 оны санхүүгийн тайлан

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Админ

image

2014 оны санхүүгийн тайлан

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Админ

image

2013 оны санхүүгийн тайлан

Мэдээ оруулсан: 2021.08.13, Админ

image

Нэгж, талбарын дугаар 4505100006

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Админ

image

Нэгж, талбарын дугаар 4506700040

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Админ

image

Нэгж, талбарын дугаар 4506700118

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Админ

image

Нэгж, талбарын дугаар 4505100158

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Админ

image

Нэгж, талбарын дугаар 4506700201

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Админ

image

Нэгж, талбарын дугаар 4505701226

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Админ

image

Нэгж, талбарын дугаар 4506700230

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Админ

image

Нэгж, талбарын дугаар 4506700232

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Админ

image

Нэгж, талбарын дугаар 4506700236

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Админ

image

Нэгж, талбарын дугаар 4505900373

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Админ

image

Нэгж, талбарын дугаар 4506102461

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Админ

image

2023 оны түрээсийн төлбөрийн дэлгэрэнгүй тайлан

Мэдээ оруулсан: 2023.04.27, Админ

image

Түрээсийн гэрээ 2022.11.23-ны №131/22

Мэдээ оруулсан: 2023.04.24, Админ

image

БКЗ-75ФБ зуухыг буцламтгай шаталтанд шилжүүлэх өөрчлөлт

Мэдээ оруулсан: 2022.09.30, Админ

image

АМИНЫ ОРОН СУУЦНЫ ЗОРИУЛАЛТ БҮХИЙ ДУУСААГҮЙ БАРИЛГА

Мэдээ оруулсан: 2023.06.23, Админ

image

2022 оны Төрийн аудит Санхүүгийн тайлангийн зөвлөмжийн биелэлт

Мэдээ оруулсан: 2023.06.28, Админ

image

ТӨБЗГазар шалгалтын мөрөөр хийгдэх арга хэмжээ

Мэдээ оруулсан: 2023.06.28, Админ