Monthly Archives : May 2020

Мэдлэгийн менежментийн анхан шатны сургалт

2020 оны 05-р сарын 22-ны өдөр компанийн хэмжээнд мэдлэгийн менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлж хэвшүүлэх, удирдлага ажилтнуудын үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгох, үйл ажиллагаагаа улам сайжруулах зорилгоор Монголын бүтээмжийн төвөөс онлайнаар анхан шатны сургалт авлаа.