Мэдээ

2020 ОНЫ ХАМТЫН ГЭРЭЭ

2020 оны 3-р сарын 16-ны өдөр ДДЦС ТӨХК-ийн захиргаа болон компанийн дэргэдэх Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хооронд 2020 оны хамтын гэрээ амжилттай байгууллаа.