Мэдээ

Улаан загалмайн нийгэмлэг үзүүлэх сургалт, дадлага зохион байгууллаа.

2020 оны 9 дүгээр сарын 04-ний өдөр ДДЦС ТӨХК-ийн мэргэжлийн ангийн нийт 15 хүний баг бүрэлдэхүүн, ХАБЭА-н ажилтанууд мөн эмнэлгийн хэсэг Дархан-Уул аймгийн Улаан загалмайн нийгэмлэгтэй хамтарч

  1. “Эмнэлгийн анхны тусламж – Амилуулах суурь тусламж”,
  2. “Хугарал гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламж”,
  3. Цус алдсан үед үзүүлэх анхны тусламж сэдвээр компанийн 276 ажилчдад үзүүлэх сургалт, дадлагыг гардан үйлдлээр хийж зохион байгууллаа.