Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-01-07 Хаан банк   224,500,000.0 Дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
2 2015-01-05 ЦДҮС ТӨХК 5,802,908.0   Хувиарлалт
3 2015-01-05 ЦДҮС ТӨХК 14,305,449.8   Хувиарлалт
4 2015-01-06 ЦДҮС ТӨХК 7,213,348.7   Хувиарлалт
5 2015-01-06 ЦДҮС ТӨХК 6,766,148.1   Хувиарлалт
6 2015-01-07 ЦДҮС ТӨХК 14,285,442.2   Хувиарлалт
7 2015-01-08 ЦДҮС ТӨХК 5,979,085.5   Хувиарлалт
8 2015-01-07 Хаан банк   62,200,000.0 Дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
9 2015-01-08 ЦДҮС ТӨХК 13,171,673.1   Хувиарлалт
10 2015-01-09 ЦДҮС ТӨХК 26,578,510.0   Хувиарлалт
11 2015-01-09 ЦДҮС ТӨХК 27,644,060.4   Хувиарлалт
12 2015-01-09 ЦДҮС ТӨХК 5,492,455.7   Хувиарлалт
13 2015-01-06 Хаан банк   88,506,000.0 Дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
14 2015-01-06 ВЕСТКҮЙ ХХК   5,390,000.0 Материал үнэ МЭО100/63
15 2015-01-07 Хаан банк   22,060,765.0 Дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
16 2015-01-12 ЦДҮС ТӨХК 10,881,846.2   Хувиарлалт
17 2015-01-12 ЦДҮС ТӨХК 23,196,445.2   Хувиарлалт
18 2015-01-13 ЦДҮС ТӨХК 32,516,472.3   Хувиарлалт
19 2015-01-13 ЦДҮС ТӨХК 8,092,678.7   Хувиарлалт
20 2015-01-14 ЦДҮС ТӨХК 27,271,818.8   Хувиарлалт
21 2015-01-14 ЦДҮС ТӨХК 8,309,789.9   Хувиарлалт
22 2015-01-15 ЦДҮС ТӨХК 17,374,576.5   Хувиарлалт
23 2015-01-15 ЦДҮС ТӨХК 19,245,582.8   Хувиарлалт
24 2015-01-15 ЦДҮС ТӨХК 47,791,747.6   Хувиарлалт
25 2015-01-12 ЦАГААН СУВДАН СОНДОР ХХК   7,400,000.0 Хэмжүүр үнэ
26 2015-01-12 ШАРЫН ГОЛ ХК   13,000,000.0 Нүүрсний үнэ төлөв
27 2015-01-13 ШАРЫН ГОЛ ХК   14,200,000.0 Нүүрсний үнэ төлөв
28 2015-01-14 ГОЛОМТ БАНК   48,621,497.0 Цалингийн зээл төлөв
29 2015-01-14 ДДС ХК 9,000,000.0   Дулааны үнэ касс
30 2015-01-10 ДДЦС ХК   6,909,208.0 Ажилчид лист касс
31 2015-01-12 ДДЦС ХК   5,097,751.0 ДДЦС-н ҮЭХороо касс
32 2015-01-10 ЦДҮС ТӨХК 20,537,966.5   Хувиарлалт
33 2015-01-16 ДДС ХК 40,000,000.0   дулааны үнэ
34 2015-01-16 ЦДҮС ХК 9,806,703.4   Цахилгааны орлого
35 2015-01-16 ЦДҮС ХК 71,078,204.8   Цахилгааны орлого
36 2015-01-16 ЦДҮС ХК 9,468,214.9   Цахилгааны орлого
37 2015-01-19 ЦДҮС ХК 10,606,064.0   Цахилгааны орлого
38 2015-01-19 ЦДҮС ХК 19,747,780.7   Цахилгааны орлого
39 2015-01-19 ЦДҮС ХК 59,557,273.4   Цахилгааны орлого
40 2015-01-20 ЦДҮС ХК 18,338,896.5   Цахилгааны орлого
41 2015-01-20 ЦДҮС ХК 63,471,216.6   Цахилгааны орлого
42 2015-01-20 ЦДҮС ХК 22,992,449.6   Цахилгааны орлого
43 2015-01-21 ДДС ХК 10,000,000.0   дулааны үнэ
44 2015-01-21 ЦДҮС ХК 51,764,714.9   Цахилгааны орлого
45 2015-01-21 ЦДҮС ХК 12,905,481.1   Цахилгааны орлого
46 2015-01-21 ЦДҮС ХК 19,034,640.6   Цахилгааны орлого
47 2015-01-22 ДДС ХК 7,990,000.0   дулааны үнэ
48 2015-01-22 ДДС ХК 7,650,000.0   дулааны үнэ
49 2015-01-22 ЦДҮС ХК 14,495,988.7   Цахилгааны орлого
50 2015-01-22 ЦДҮС ХК 7,053,046.8   Цахилгааны орлого
51 2015-01-22 ЦДҮС ХК 199,572,400.4   Цахилгааны орлого
52 2015-01-16 ЧИНГИС ХААН БАНК   145,900,000.0 Дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
53 2015-01-16 ЧИНГИС ХААН БАНК   5,684,795.0 Дэд хөтөлбөрийн зээлийн хүү төлөв
54 2015-01-19 ТӨРИЙН БАНК   28,528,370.0 Цалингийн зээл төлөв
55 2015-01-21 ДАРСАН ТЕХ ХХК   12,500,000.0 Материал үнэ
56 2015-01-21 ДАРСАН ТЕХ ХХК   18,300,000.0 Материал үнэ
57 2015-01-21 ШАРЫН ГОЛ ХК   50,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
58 2015-01-21 ГОЛОМТ БАНК   25,500,000.0 Цалингийн зээл төлөв
59 2015-01-22 ДАРХАН МОНОПОЛЬ ХХК   30,000,000.0 Зуух 6 гэрээний үлд
60 2015-01-22 Ганхуяг   27,884,400.0 махны үнэ
61 2015-01-22 ХҮСЛЭН ЗОЛБООТ ХХК   8,369,622.0 ариун цэврийн материал үнэ
62 2015-01-23 ШАРЫН ГОЛ ХК   200,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
63 2015-01-23 ЦДҮС ТӨХК 40,903,296.3   хувиарлалт
64 2015-01-23 ЦДҮС ТӨХК 39,633,284.2   хувиарлалт
65 2015-01-23 ЦДҮС ТӨХК 46,271,449.2   хувиарлалт
66 2015-01-26 ДАМОКО ХХК   49,500,000.0 Фрезерный стенок
67 2015-01-26 ШАРЫН ГОЛ ХХК   61,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
68 2015-01-26 ШАРЫН ГОЛ ХХК   71,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
69 2015-12-05        
70 2015-12-05        
71 2015-01-26 ЦДҮС ТӨХК 76,197,382.7   хувиарлалт
72 2015-01-26 ДДС ХК 7,800,000.0   дулааны үнэ төлөв
73 2015-01-26 ЦДҮС ТӨХК 23,695,730.5   хувиарлалт
74 2015-01-26 ЦДҮС ТӨХК 44,526,123.3   хувиарлалт
75 2015-01-26 ХААН БАНК   8,023,600.0 шугам зээлийн хүү төлөв
76 2015-01-27 СЭЛЭНГЭ ОХИНДИЙ ХХК   6,600,000.0 ламп
77 2015-01-27 САНСАР-ЭРДЭНЭ   7,000,000.0 Орон сууцны дэмжлэг
78 2015-01-27 ЦДҮС ТӨХК 27,609,616.1   хувиарлалт
79 2015-01-27 ЦДҮС ТӨХК 19,534,881.5   хувиарлалт
80 2015-01-27 ЦДҮС ТӨХК 70,203,139.2   хувиарлалт
81 2015-01-27 ДДС ХК 10,300,000.0   дулааны үнэ төлөв
82 2015-01-27 ШАРЫН ГОЛ ХК   85,200,000.0 Нүүрсний үнэ төлөв
83 2015-01-27 ШАРЫН ГОЛ ХК   20,700,000.0 Нүүрсний үнэ төлөв
84 2015-01-27 ШАРЫН ГОЛ ХК   18,500,000.0 Нүүрсний үнэ төлөв
85 2015-01-28 ЦДҮС ТӨХК 525,407,450.9   Хувиарлалт
86 2015-01-28 ДДС ХК 10,240,000.0   дулааны үнэ төлөв
87 2015-01-28 ЦДҮС ТӨХК 19,670,523.3   Хувиарлалт
88 2015-01-28 ЦДҮС ТӨХК 33,492,121.1   Хувиарлалт
89 2015-01-29 ЦДҮС ТӨХК 30,414,335.5   Хувиарлалт
90 2015-01-29 ЦДҮС ТӨХК 41,770,009.8   Хувиарлалт
91 2015-01-29 ЦДҮС ТӨХК 47,849,206.7   Хувиарлалт
92 2015-01-29 ДДС ХК 10,920,000.0   дулааны үнэ төлөв
93 2015-01-29 ТӨРИЙН БАНК   30,658,339.0 цалингийн зээлийн хүү төлөв
94 2015-01-31 ДДС ХК 43,000,000.0   дулааны үнэ төлөв
95 2015-01-30 ДДС ХК 7,550,000.0   дулааны үнэ төлөв
96 2015-01-30 ДДС ХК 9,000,000.0   дулааны үнэ төлөв
97 2015-01-30 ДДС ХК 14,700,000.0   дулааны үнэ төлөв
98 2015-01-30 ДДС ХК 5,200,000.0   дулааны үнэ төлөв
99 2015-01-30 ДДС ХК 16,300,000.0   дулааны үнэ төлөв
100 2015-01-30 ЭМТ НАРАН ОНӨҮГ 15,004,420.2   нүүрсний үнэ төлөв
101 2015-01-31 ДДС ХК 12,300,000.0   дулааны үнэ төлөв
102 2015-01-30 ЦДҮС ТӨХК 189,304,775.0   Хувиарлалт
103 2015-01-30 ЦДҮС ТӨХК 157,802,162.2   Хувиарлалт
104 2015-01-30 ЦДҮС ТӨХК 48,258,468.9   Хувиарлалт
105 2015-01-30 ЦДҮС ТӨХК 75,079,940.8   Хувиарлалт
106 2015-01-30 ЦДҮС ТӨХК 51,828,600.6   Хувиарлалт
107 2015-01-30 ЦДҮС ТӨХК 34,624,213.8   Хувиарлалт
108 2015-01-30 МОБИКОМ ХХК   13,264,522.0 12 сар ажилчид төлбөр
109 2015-01-30 ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ ХХК   33,134,374.0 Гүйдлийн ТР үлд
110 2015-01-30 ДАРХАН МОНОПОЛЬ ХХК   21,000,000.0 Зуух 6 гэрээний үлд
111 2015-01-30 НДХэлтэс   70,000,000.0 НДШ
112 2015-01-30 ТӨВЛӨРСӨН ТӨСӨВ ОРЛОГО ХЯНАЛТЫН ГАЗАР   50,000,000.0 НӨАТ
113 2015-01-30 ШАРЫН ГОЛ ХК   500,000,000.0 нүүрсний үнэ
114 2015-01-30 ТАТВАРЫН АЛБА   50,000,000.0 ХХОАТ
115 2015-01-30 МТ ДАРХАН ХХК   14,514,430.0 шатахуун
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-02-02 ЦДҮС ХК 42,019,609.6   Хувиарлалт
2 2015-02-02 ЦДҮС ХК 16,845,576.2   Хувиарлалт
3 2015-02-02 ЦДҮС ХК 32,129,564.3   Хувиарлалт
4 2015-02-03 ЦДҮС ХК 13,359,585.2   Хувиарлалт
5 2015-02-03 ЦДҮС ХК 14,781,626.6   Хувиарлалт
6 2015-02-03 ЦДҮС ХК 25,700,357.0   Хувиарлалт
7 2015-02-04 ЦДҮС ХК 29,316,625.7   Хувиарлалт
8 2015-02-04 ЦДҮС ХК 9,286,173.9   Хувиарлалт
9 2015-02-05 ДДС ХК 9,680,000.0   дулааны үнэ
10 2015-02-05 ДДС ХК 17,920,000.0   дулааны үнэ
11 2015-02-05 ЦДҮС ХК 18,736,540.8   Хувиарлалт
12 2015-02-05 ЦДҮС ХК 15,091,817.6   Хувиарлалт
13 2015-02-02 ХААН БАНК   196,200,000.0 Дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
14 2015-02-02 ХААН БАНК   188,530,000.0 Дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
15 2015-02-03 НДХэлтэс   50,000,000.0 НДШ
16 2015-02-03 ТӨВЛӨРСӨН ТӨСӨВ ОРЛОГО ХЯНАЛТЫН ГАЗАР   50,000,000.0 НӨАТ
17 2015-02-06 ЦДҮС ХК 7,430,728.6   Хувиарлалт
18 2015-02-06 ЦДҮС ХК 26,813,968.5   Хувиарлалт
19 2015-02-09 ЦДҮС ХК 19,264,808.8   Хувиарлалт
20 2015-02-09 ЦДҮС ХК 12,698,879.5   Хувиарлалт
21 2015-02-09 ЦДҮС ХК 36,953,467.6   Хувиарлалт
22 2015-02-10 ЦДҮС ХК 10,212,978.7   Хувиарлалт
23 2015-02-10 ЦДҮС ХК 5,200,650.8   Хувиарлалт
24 2015-02-10 ЦДҮС ХК 101,123,272.3   Хувиарлалт
25 2015-02-10 ЦДҮС ХК 31,342,067.9   Хувиарлалт
26 2015-02-11 ЦДҮС ХК 5,399,595.0   Хувиарлалт
27 2015-02-11 ЦДҮС ХК 10,812,977.2   Хувиарлалт
28 2015-02-11 ЦДҮС ХК 199,590,687.2   Хувиарлалт
29 2015-02-12 ЦДҮС ХК 5,241,099.5   Хувиарлалт
30 2015-02-12 ЦДҮС ХК 10,731,446.3   Хувиарлалт
31 2015-02-12 ЦДҮС ХК 35,294,651.3   Хувиарлалт
32 2015-02-09 ДДС ХК 18,900,000.0   дулааны үнэ
33 2015-02-06 ЭХЗХороо   19,050,000.0 2014 он зохицуулалт хөлс
34 2015-02-09 Шарын гол ХК   15,000,000.0 нүүрсний үнэ
35 2015-02-09 Шарын гол ХК   55,000,000.0 нүүрсний үнэ
36 2015-02-10 Нямтөгс   6,208,200.0 ДТ ахмад хүлээн авах
37 2015-02-10 Ажилчид   9,826,456.0 ажилчид лист
38 2015-02-10 НОВАТЕК ИНТЕРНЕШНЛ ХХК   9,000,000.0 НД63/100
39 2015-02-10 АР ПИ ЭНД ЭЙ ХХК   11,789,000.0 барааны үнэ
40 2015-02-10 ДДЦС ХК   11,000,000.0 касст бэлнээр
41 2015-02-10 ГОЛОМТ БАНК   22,000,000.0 Цалингийн зээл төлөв
42 2015-02-10 ДДЦС ХК   8,500,000.0 Харилцахад үлд нэмэв
43 2015-02-11 ГОЛОМТ БАНК   113,509,639.0 Цалингийн зээл төлөв
44 2015-02-11 ДДЦС ХК   108,309,639.0 Харилцахад үлд нэмэв
45 2015-02-11 ДДЦС ХК   12,000,000.0 касст бэлнээр
46 2015-02-12 ГАЛАКСИ ЭКСПЕНШИН ХХК   5,346,000.0 сүлжээний тоног төхөөрөмж
47 2015-02-12 Шарын гол хк   100,000,000.0 нүүрсний үнэ
48 2015-02-12 СОД МОНГОЛ ГРУПП ХХК   50,000,000.0 мазут үнэ
49 2015-02-12 ТӨРИЙН БАНК   50,000,000.0 Цалингийн зээл төлөв
50 2015-12-05        
51 2015-02-16 ЦДҮС ХК 30,584,548.0   цахилгааны орлого
52 2015-02-16 ЦДҮС ХК 53,600,652.1   цахилгааны орлого
53 2015-02-16 ЦДҮС ХК 48,383,386.9   цахилгааны орлого
54 2015-02-17 ЦДҮС ХК 78,885,056.0   цахилгааны орлого
55 2015-02-17 ЦДҮС ХК 60,162,542.5   цахилгааны орлого
56 2015-02-17 ЦДҮС ХК 6,672,000.0   цахилгааны орлого
57 2015-02-17 ЦДҮС ХК 28,633,857.2   цахилгааны орлого
58 2015-02-18 ЦДҮС ХК 19,224,311.2   цахилгааны орлого
59 2015-02-18 ДДС ХК 140,000,000.0   дулааны үнэ
60 2015-02-18 ЦДҮС ХК 38,543,457.1   цахилгааны орлого
61 2015-02-18 ЦДҮС ХК 99,422,084.5   цахилгааны орлого
62 2015-02-23 ЦДҮС ХК 11,125,312.0   цахилгааны орлого
63 2015-02-23 ЦДҮС ХК 55,021,705.3   цахилгааны орлого
64 2015-02-23 ЦДҮС ХК 17,185,509.4   цахилгааны орлого
65 2015-02-24 ЦДҮС ХК 27,218,217.3   цахилгааны орлого
66 2015-02-24 ЦДҮС ХК 9,070,286.2   цахилгааны орлого
67 2015-02-24 ЦДҮС ХК 42,205,718.4   цахилгааны орлого
68 2015-02-25 ЭМТ НАРАН ОНӨҮГ 14,487,026.4   нүүрсний үнэ
69 2015-02-25 ЦДҮС ХК 24,687,523.7   цахилгааны орлого
70 2015-02-25 ЦДҮС ХК 65,064,027.1   цахилгааны орлого
71 2015-02-25 ДДС ХК 5,960,000.0   дулааны үнэ
72 2015-02-25 ЦДҮС ХК 14,589,041.5   цахилгааны орлого
73 2015-02-26 ЦДҮС ХК 64,022,868.1   цахилгааны орлого
74 2015-02-26 ЦДҮС ХК 233,627,776.8   цахилгааны орлого
75 2015-02-26 ЦДҮС ХК 15,846,000.0   цахилгааны орлого
76 2015-02-26 ЦДҮС ХК 43,622,432.2   цахилгааны орлого
77 2015-02-27 ЦДҮС ТӨХК 56,994,854.9   Хувиарлалт
78 2015-02-28 ЦДҮС ТӨХК 169,450,149.1   Хувиарлалт
79 2015-02-27 ЦДҮС ТӨХК 47,885,923.5   Хувиарлалт
80 2015-02-27 ЦДҮС ТӨХК 52,327,407.8   Хувиарлалт
81 2015-02-28 ЦДҮС ТӨХК 24,474,327.4   Хувиарлалт
82 2015-02-27 ЦДҮС ТӨХК 94,424,801.2   Хувиарлалт
83 2015-02-28 ЦДҮС ТӨХК 73,320,009.6   Хувиарлалт
84 2015-02-28 ДДС ХК 26,000,000.0   Дулааны үнэ
85 2015-02-28 ДДС ХК 22,700,000.0   Дулааны үнэ
86 2015-02-27 МОБИКОМ КОРПОРАЦИ ХХК   13,683,820.0 1 Сар моби суутгал ажилчид
87 2015-02-27 НДХэлтэс   29,000,000.0 НДШ төлөв
88 2015-02-27 ОЧИРДАНКЕ ГРУПП ХХК   29,870,000.0 Зевс-36 агрегат
89 2015-02-27 ТАВАН ТОЙН ХХК   40,000,000.0 Цахилгаан хөдөлгүүр
90 2015-02-27 БАГАНУУР ХК   50,000,000.0 Нүүрсний үнэ төлөв
91 2015-02-27 ШАРЫН ГОЛ ХК   64,000,000.0 ШАРЫН ГОЛ ХК
92 2015-02-27 ТӨВЛӨРСӨН ТӨСӨВ ОРЛОГО ХЯНАЛТЫН ГАЗАР   100,000,000.0 НӨАТ төлөв
93 2015-02-27 НДХэлтэс   100,000,000.0 НДШ төлөв
94 2015-02-27 ШАРЫН ГОЛ ХК   36,000,000.0 Нүүрсний үнэ төлөв
95 2015-02-17 ТӨРИЙН БАНК   40,658,237.0 цалингийн зээл төлөв
96 2015-02-17 Чингис Хаан банк   84,400,000.0 Дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
97 2015-02-17 Чингис Хаан банк   74,000,000.0 Дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
98 2015-02-17 Чингис Хаан банк   47,476,000.0 Дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
99 2015-02-17 НАРТ НУУР ХХК   9,167,400.0 Бээлийний үнэ
100 2015-02-17 ДДЦС-н ҮЭХороо   6,000,000.0 гишүүний татвар
101 2015-02-18 УРАН ШАНД ХХК   10,000,000.0 будаг үнэ
102 2015-02-24 Төрийн банк   29,980,180.0 цалингийн зээл төлөв
103 2015-02-24 Голомт банк   52,220,732.0 цалингийн зээл төлөв
104 2015-02-24 Шарын гол ХК   150,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
105 2015-02-24 Төвлөрсөн төсөв орлого хяналтын газар   50,000,000.0 НӨАТ
106 2015-02-24 СОД МОНГОЛ ГРУПП ХХК   50,000,000.0 мазут үнэ
107 2015-02-24 УРАН ШАНД ХХК   19,600,000.0 будаг үнэ
108 2015-02-24 ОРД КОНСТРАКШН ХХК   6,002,600.0 материал үнэ
109 2015-02-25 Хаан банк   8,046,000.0 шугам зээлийн хүү төлөв
110 2015-02-25 МТ дархан ХХК   29,800,000.0 шатахуун
111 2015-02-25 НДХэлтэс   41,000,000.0 НДШ
112 2015-02-26 МТ дархан ХХК   28,000,000.0 шатахуун
113 2015-02-26 НДХэлтэс   30,000,000.0 НДШ
114 2015-02-26 Төвлөрсөн төсөв орлого хяналтын газар   40,000,000.0 НӨАТ
115 2015-02-26 ДДЦС-н ҮЭХороо   12,100,000.0 гишүүний татвар
116 2015-02-26 Шарын гол ХК   23,600,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
117 2015-12-05        
118 2015-12-05        
119 2015-12-05        
120 2015-12-05        
121 2015-12-05        
122 2015-12-05        
123 2015-12-05        
124 2015-12-05        
125 2015-12-05        
126 2015-12-05        
127 2015-12-05        
128 2015-12-05        
129 2015-02-27 ЦДҮС ТӨХК 85,083,651.2   Хувиарлалт
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-03-06 ЦДҮС ХК 10,498,462.6   хувиарлалт
2 2015-03-06 ЦДҮС ХК 25,720,174.1   хувиарлалт
3 2015-03-09 ЦДҮС ХК 29,541,084.5   хувиарлалт
4 2015-03-09 ЦДҮС ХК 13,884,427.5   хувиарлалт
5 2015-03-09 ЦДҮС ХК 25,609,595.2   хувиарлалт
6 2015-03-10 ЦДҮС ХК 12,572,685.3   хувиарлалт
7 2015-03-10 ЦДҮС ХК 5,754,600.0   хувиарлалт
8 2015-03-10 ЦДҮС ХК 32,105,510.1   хувиарлалт
9 2015-03-10 ЦДҮС ХК 42,070,898.9   хувиарлалт
10 2015-03-11 ЦДҮС ХК 13,240,836.6   хувиарлалт
11 2015-03-11 ЦДҮС ХК 205,651,086.3   хувиарлалт
12 2015-03-11 ЦДҮС ХК 38,460,854.5   хувиарлалт
13 2015-03-11 ЦДҮС ХК 11,943,400.3   хувиарлалт
14 2015-03-12 ЦДҮС ХК 23,073,028.5   хувиарлалт
15 2015-03-12 ЦДҮС ХК 10,673,003.7   хувиарлалт
16 2015-03-12 ЦДҮС ХК 28,759,313.1   хувиарлалт
17 2015-03-12 ЦДҮС ХК 38,134,805.9   хувиарлалт
18 2015-03-06 Весткүй ХХК   22,880,000.0 хар цаас
19 2015-03-06 Тэгш мөнгөн идэр ххк   10,670,000.0 ЭЦВ 10-65-150 насос
20 2015-03-06 Хэвлэлийн хүрээлэн   5,030,000.0 баримтат кино урьдчилгаа
21 2015-03-06 Шарын гол ХК   45,300,000.0 нүүрсний үнэ
22 2015-03-06 Дэлгэрбаяр   7,734,000.0 ДТ билет үнэ
23 2015-03-09 Шарын гол ХК   18,000,000.0 нүүрсний үнэ
24 2015-03-10 Уран шанд ХХК   30,500,000.0 Давсны хүчил
25 2015-03-10 Уран шанд ХХК   5,239,000.0 Давсны хүчил
26 2015-03-10 Хаан даатгал   20,000,000.0 Даатгал
27 2015-03-11 Сод монгол групп   42,000,000.0 мазут үнэ
28 2015-03-11 ДДЦС ХК   13,000,000.0 Касст
29 2015-03-12 Ажилчид   12,236,115.0 Лист үнэ
30 2015-03-12 Очирданке групп ххк   19,700,000.0 гагнуурын аппарат
31 2015-03-12 Отгонцамхаг ХХК   40,767,595.0 Бараа материалууд
32 2015-03-12 ДДЦС ХК   8,000,000.0 касст
33 2015-03-12 ДДЦС ХК   9,000,000.0 касст
34 2015-03-12 Дэлгэрбаяр   7,476,910.0 ДТ томилолт урьдчилгаа
35 2015-03-02 ЦДҮС ТӨХК 26,208,152.7   хувиарлалт
36 2015-03-02 ЦДҮС ТӨХК 15,792,178.3   хувиарлалт
37 2015-03-02 ЦДҮС ТӨХК 226,947,315.0   хувиарлалт
38 2015-03-02 ЦДҮС ТӨХК 16,550,354.6   хувиарлалт
39 2015-03-03 ЦДҮС ТӨХК 51,865,594.8   хувиарлалт
40 2015-03-03 ЦДҮС ТӨХК 7,289,237.3   хувиарлалт
41 2015-03-04 ЦДҮС ТӨХК 6,675,433.4   хувиарлалт
42 2015-03-04 ЦДҮС ТӨХК 27,267,983.9   хувиарлалт
43 2015-03-05 ЦДҮС ТӨХК 25,413,960.7   хувиарлалт
44 2015-03-05 ЦДҮС ТӨХК 7,846,236.6   хувиарлалт
45 2015-03-04 МӨНХ НАРАН СУУРЬ ХХК   7,000,000.0 Дэмжлэг үзүүлэх тухай
46 2015-03-04 БАТЖАРГАЛ   7,000,000.0 Дэмжлэг үзүүлэх тухай
47 2015-03-04 Амарбилэг   7,000,000.0 Дэмжлэг үзүүлэх тухай
48 2015-03-04 БЯМБАЦЭРЭН   7,000,000.0 Дэмжлэг үзүүлэх тухай
49 2015-03-04 БАЛЖ-АНД ЗГБХ нөхөрлөл   8,207,500.0 хорны үнэ
50 2015-03-04 БАТБАЯР   8,336,088.0 ДТ Март 8
51 2015-03-04 БАТБАЯР   10,000,000.0 Дэмжлэг үзүүлэх тухай
52 2015-03-04 ДАРХАН ЖАВХЛАН ХХК   15,400,000.0 фосфат үнэ
53 2015-03-03 АГРОТРЕЙДИМПЕКС   30,000,000.0 хүхрийн хүчил
54 2015-03-03 СОД МОНГОЛ ГРУПП ХХК   50,000,000.0 мазут үнэ
55 2015-03-03 ШАРЫН ГОЛ ХХК   99,900,000.0 Нүүрсний үнэ төлөв
56 2015-03-02 ХААН БАНК   168,000,000.0 Дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
57 2015-03-02 ХААН БАНК   177,825,000.0 Дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
58 2015-03-26 ЦДҮС ХК 44,101,131.4   хувиарлалт
59 2015-03-26 ЦДҮС ХК 23,538,884.6   хувиарлалт
60 2015-03-27 ДДС ХХК 10,000,000.0   Дулааны үнэ
61 2015-03-27 ДДС ХХК 20,000,000.0   Дулааны үнэ
62 2015-03-27 МИНЖ ПРОПЕРТИ ХХК   10,000,000.0 дэмжлэг үзүүлэх тушаал №066
63 2015-03-27 НДХэлтэс   12,200,000.0 ндш төлөв
64 2015-03-27 ТӨВЛӨРСӨН ТӨСӨВ ОРЛОГО хЯНАЛТЫН ГАЗАР   40,000,000.0 Нөат төлөв
65 2015-03-27 ТӨГС БЭЛЭГДЭЛ ХХК   28,800,000.0 хар тос
66 2015-03-27 ТӨГС БЭЛЭГДЭЛ ХХК   7,920,000.0 хар тос
67 2015-12-05        
68 2015-12-05        
69 2015-12-05        
70 2015-12-05        
71 2015-03-27 ЦДҮС ХК 36,941,579.1   хувиарлалт
72 2015-03-27 ЦДҮС ХК 46,690,555.3   хувиарлалт
73 2015-03-27 ЦДҮС ХК 49,714,445.4   хувиарлалт
74 2015-03-27 ШАРЫН ГОЛ ХК   100,000,000.0 нүүрсийн үнэ төлөв
75 2015-03-30 БАГАНУУР ХК   21,800,000.0 нүүрсийн үнэ төлөв
76 2015-03-30 БАГАНУУР ХК   35,200,000.0 нүүрсийн үнэ төлөв
77 2015-03-30 ТӨВЛӨРСӨН ТӨСӨВ ОРЛОГО ХЯНАЛТЫН ГАЗАР   11,800,000.0 НӨАТ төлөв
78 2015-03-30 ТӨВЛӨРСӨН ТӨСӨВ ОРЛОГО ХЯНАЛТЫН ГАЗАР   46,700,000.0 НӨАТ төлөв
79 2015-03-30 ЦДҮС ХК 12,902,772.6   хувиарлалт
80 2015-03-30 ЦДҮС ХК 36,018,367.6   хувиарлалт
81 2015-03-30 ЦДҮС ХК 115,227,522.8   хувиарлалт
82 2015-03-30 ЦДҮС ХК 34,521,718.9   хувиарлалт
83 2015-03-30 ШАРЫН ГОЛ ХК   8,200,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
84 2015-03-30 ШАРЫН ГОЛ ХК   49,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
85 2015-03-31 ДДС ХК 15,320,000.0   Дулааны үнэ
86 2015-03-31 ДДС ХК 6,600,000.0   Дулааны үнэ
87 2015-03-31 ДДС ХК 30,750,000.0   Дулааны үнэ
88 2015-03-31 ДДС ХК 33,000,000.0   Дулааны үнэ
89 2015-03-31 ДДС ХК 8,000,000.0   Дулааны үнэ
90 2015-03-31 МОБИКОМ КОРПОРАЦИ ХХК   13,355,627.0 2 САР яриа
91 2015-03-31 МТ ДАРХАН ХХК   36,185,760.0 шатахуун
92 2015-03-31 НДХэлтэс   100,000,000.0 ндш төлөв
93 2015-03-31 НДХэлтэс   70,000,000.0 ндш төлөв
94 2015-03-31 НОМИН ТАВ ТРЕЙД   28,237,762.0 барааны үнэ төлөв
95 2015-03-31 ЦДҮС ХК 148,744,045.8   хувиарлалт
96 2015-03-31 ЦДҮС ХК 84,732,561.9   хувиарлалт
97 2015-03-31 ЦДҮС ХК 17,330,776.6   хувиарлалт
98 2015-03-31 ЦДҮС ХК 51,884,263.6   хувиарлалт
99 2015-03-31 ШАРЫН ГОЛ ХК   100,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
100 2015-03-31 ШАРЫН ГОЛ ХК   186,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
101 2015-12-05        
102 2015-12-05        
103 2015-03-19 ЦДҮС ТӨХК 18,021,922.4   Хувиарлалт
104 2015-03-19 ЦДҮС ТӨХК 12,928,133.3   Хувиарлалт
105 2015-03-19 ЦДҮС ТӨХК 11,964,072.1   Хувиарлалт
106 2015-03-19 ЦДҮС ТӨХК 10,811,256.3   Хувиарлалт
107 2015-03-19 ЦДҮС ТӨХК 39,125,719.0   Хувиарлалт
108 2015-03-19 ДДС ХК 16,000,000.0   Дулааны үнэ
109 2015-03-20 ЦДҮС ТӨХК 48,413,259.3   Хувиарлалт
110 2015-03-20 ЦДҮС ТӨХК 17,629,299.7   Хувиарлалт
111 2015-03-20 ДДС ХК 7,600,000.0   Дулааны үнэ
112 2015-03-20 ЦДҮС ТӨХК 12,455,727.8   Хувиарлалт
113 2015-03-20 ХАНДАРСАН ХХК   5,390,000.0 таль үнэ
114 2015-03-20 ЭНХ ЗАМБАЛ ХХК   17,248,000.0 Сальник
115 2015-03-23 ЦДҮС ТӨХК 66,635,414.7   Хувиарлалт
116 2015-03-23 ЦДҮС ТӨХК 20,543,067.9   Хувиарлалт
117 2015-03-23 ЦДҮС ТӨХК 38,667,033.9   Хувиарлалт
118 2015-03-24 ЦДҮС ТӨХК 65,502,144.4   Хувиарлалт
119 2015-03-24 ЦДҮС ТӨХК 27,300,469.6   Хувиарлалт
120 2015-03-24 ЦДҮС ТӨХК 40,130,735.4   Хувиарлалт
121 2015-03-25 ЦДҮС ТӨХК 31,712,292.5   Хувиарлалт
122 2015-03-25 ЦДҮС ТӨХК 53,431,767.2   Хувиарлалт
123 2015-03-25 ЦДҮС ТӨХК 7,869,190.8   Хувиарлалт
124 2015-03-26 ЦДҮС ТӨХК 44,101,131.4   Хувиарлалт
125 2015-03-26 ЦДҮС ТӨХК 54,772,438.8   Хувиарлалт
126 2015-03-26 ЦДҮС ТӨХК 23,538,884.6   Хувиарлалт
127 2015-03-23 ШАРЫН ГОЛ ХК   14,000,000.0 нүүрсний үнэ
128 2015-03-23 БАГАНУУР ХК   30,000,000.0 нүүрсний үнэ
129 2015-03-23 ДДЦС ҮЭХороо   12,500,000.0 гишүүний татвар
130 2015-03-23 ДОЧВАН ХХК   12,400,000.0 электрод
131 2015-03-23 ШАРЫН ГОЛ ХК   10,000,000.0 нүүрсний үнэ
132 2015-03-24 ШАРЫН ГОЛ ХК   38,500,000.0 нүүрсний үнэ
133 2015-03-24 ШАРЫН ГОЛ ХК   11,500,000.0 нүүрсний үнэ
134 2015-03-24 БИД БҮТЭЭНЭ ХХК   7,300,000.0 материал үнэ
135 2015-03-24 БИД БҮТЭЭНЭ ХХК   25,700,000.0 материал үнэ
136 2015-03-24 ДАРСАН ТЕХ ХХК   35,863,300.0 материал үнэ
137 2015-03-25 ШАРЫН ГОЛ ХК   75,000,000.0 нүүрсний үнэ
138 2015-03-25 ХААН БАНК   8,046,000.0 шугам зээлийн хүү төлөв
139 2015-03-25 ТӨВЛӨРСӨН ТӨСӨВ ОРЛОГО хЯНАЛТЫН ГАЗАР   33,000,000.0 НӨАТ
140 2015-03-25 ШАРЫН ГОЛ ХК   25,000,000.0 нүүрсний үнэ
141 2015-03-13 ЦДҮС ХК 25,297,692.5   хувиарлалт
142 2015-03-16 ЦДҮС ХК 14,737,409.2   хувиарлалт
143 2015-03-17 ЦДҮС ХК 11,412,977.6   хувиарлалт
144 2015-03-19 ЦДҮС ХК 12,928,133.3   хувиарлалт
145 2015-03-19 ЦДҮС ХК 10,811,256.3   хувиарлалт
146 2015-03-13 ЦДҮС ХК 9,624,964.4   хувиарлалт
147 2015-03-16 ЦДҮС ХК 20,143,040.1   хувиарлалт
148 2015-03-17 ЦДҮС ХК 16,367,765.5   хувиарлалт
149 2015-03-19 ЦДҮС ХК 18,021,922.4   хувиарлалт
150 2015-03-19 ЦДҮС ХК 11,964,072.1   хувиарлалт
151 2015-03-16 ЦДҮС ХК 40,399,300.7   хувиарлалт
152 2015-03-16 ДДС ХК 7,350,000.0   дулааны үнэ
153 2015-03-17 ЦДҮС ХК 205,570,885.0   хувиарлалт
154 2015-03-18 ЦДҮС ХК 49,953,330.1   хувиарлалт
155 2015-03-18 ДДС ХК 7,300,000.0   дулааны үнэ
156 2015-03-19 ЦДҮС ХК 39,125,719.0   хувиарлалт
157 2015-03-19 ДДС ХК 16,000,000.0   дулааны үнэ
158 2015-03-13 CJSC ASEN   6,000,000.0 Дараа тайлангаар
159 2015-03-18 ЭЙЧ ТИ ЭС ЭЙЧ ХХК   18,810,000.0 будаг
160 2015-03-13 ДДЦС ХК   10,000,000.0 касст
161 2015-03-18 ЧИНГИС ХААН БАНК   200,000,000.0 дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
162 2015-03-26 ЦДҮС ХК 54,772,438.8   хувиарлалт
163 2015-03-31 ЦДҮС ХК 270,512,819.7   хувиарлалт
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-04-01 ДДС ХК 9,000,000.0   дулааны үнэ төлөв
2 2015-04-01 ЦДҮС ХК 9,200,290.5   хувиарлалт
3 2015-04-01 ЦДҮС ХК 22,697,471.2   хувиарлалт
4 2015-04-01 ЦДҮС ХК 18,699,832.8   хувиарлалт
5 2015-04-02 ДДЦС ХК   105,000,000.0 Дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
6 2015-04-02 ДДЦС ХК   126,000,000.0 Дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
7 2015-04-02 ДДЦС ХК   124,150,000.0 Дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
8 2015-04-02 ЦДҮС ХК 13,732,187.1   хувиарлалт
9 2015-04-02 ЦДҮС ХК 17,289,237.1   хувиарлалт
10 2015-04-17 ЦДҮС ТӨХК 34,132,770.7   хувиарлалт
11 2015-04-20 Мөнх-Оргил   7,463,800.0 мах
12 2015-04-20 МОННИС СЕРВИС САППОРТ   5,566,673.0 Сэлбэг
13 2015-04-20 НДХэлтэс   12,000,000.0 НДШ төлөв
14 2015-04-20 НДХэлтэс   11,000,000.0 НДШ төлөв
15 2015-04-20 ЦДҮС ТӨХК 17,445,286.1   хувиарлалт
16 2015-04-21 ЦДҮС ТӨХК 75,524,195.1   хувиарлалт
17 2015-04-21 ГОЛОМТ БАНК   31,245,000.0 Цалингийн зээл төлөв
18 2015-04-21 ШАРЫН ГОЛ ХК   30,000,000.0 нүүрсний үнэ
19 2015-04-21 ЭДЦС ТӨХК 6,406,300.2   орлого
20 2015-04-21 ЦДҮС ТӨХК 13,140,382.7   хувиарлалт
21 2015-04-21 МТ ДАРХАН ХХК   18,249,150.0 шатахуун
22 2015-04-21 ЦДҮС ТӨХК 13,313,011.6   хувиарлалт
23 2015-04-21 ВИЛЛ ВЕСТ   8,000,000.0 цахилгаан хөдөлгүүр засварласан ажлын хөлс
24 2015-04-22 ДДС ХК 8,100,000.0   дулааны үнэ
25 2015-04-22 ШАРЫН ГОЛ ХК   60,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
26 2015-04-22 ЦДҮС ТӨХК 20,466,269.6   хувиарлалт
27 2015-04-22 ЦАГААН СУВДАН СОНДОР ХХК   6,493,500.0 Материалын үнэ
28 2015-04-22 ТӨГС БЭЛЭГДЭЛ ХХК   6,563,995.0 сан техникийн материал
29 2015-04-22 ЦДҮС ТӨХК 11,467,257.5   хувиарлалт
30 2015-04-03 ЦДҮС ХК 5,139,368.2   хувиарлалт
31 2015-04-03 ЦДҮС ХК 13,844,748.9   хувиарлалт
32 2015-04-06 ЦДҮС ХК 10,166,560.2   хувиарлалт
33 2015-04-06 ЦДҮС ХК 25,224,288.1   хувиарлалт
34 2015-04-06 ЦДҮС ХК 34,625,789.2   хувиарлалт
35 2015-04-07 ЦДҮС ХК 415,947,978.8   хувиарлалт
36 2015-04-07 ТӨВЛӨРСӨН ТӨСӨВ ОРЛОГО ХЯНАЛТЫН ГАЗАР   150,000,000.0 НӨАТ төлөв
37 2015-04-07 ШАРЫН ГОЛ ХК   150,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
38 2015-04-07 ТЭГШ МӨНГӨН ИДЭР ХХК   21,615,000.0 Насос КС-50-55-2С
39 2015-04-07 ММЖТ ХХК   10,400,000.0 Ремен
40 2015-04-07 ДАРХАН НИК ХХК   5,600,000.0 ТП-22 тос
41 2014-04-07 ЕДЕН ХХК   6,440,000.0 2 л чацаргана
42 2015-04-07 ЦДҮС ХК 22,845,151.3   хувиарлалт
43 2015-04-07 ЦДҮС ХК 7,083,573.4   хувиарлалт
44 2015-04-08 ГАЛАКСИ ЭКСПЕНШИН ХХК   18,015,800.0 материалын үнэ
45 2015-04-08 ЦДҮС ХК 14,546,516.4   хувиарлалт
46 2015-04-08 ЦДҮС ХК 30,783,779.7   хувиарлалт
47 2015-04-22 КРМ ХХК   5,775,000.0 kaspersky internet security
48 2015-04-22 ЦДҮС ТӨХК 52,074,653.5   хувиарлалт
49 2015-04-23 ЦДҮС ТӨХК 17,520,618.2   хувиарлалт
50 2015-04-23 ЦДҮС ТӨХК 11,664,625.0   хувиарлалт
51 2015-04-23 ЦДҮС ТӨХК 47,900,835.4   хувиарлалт
52 2015-04-24 ШАРЫН ГОЛ ХК   87,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
53 2015-04-24 ЦДҮС ТӨХК 18,522,434.5   хувиарлалт
54 2015-04-24 ШАРЫН ГОЛ ХК   41,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
55 2015-04-24 ЦДҮС ТӨХК 35,288,447.8   хувиарлалт
56 2015-04-24 ЦДҮС ТӨХК 9,499,518.9   хувиарлалт
57 2015-04-24 ЦДҮС ТӨХК 43,218,829.8   хувиарлалт
58 2015-04-24 ЦДҮС ТӨХК 37,034,515.4   хувиарлалт
59 2015-04-27 ЦДҮС ТӨХК 62,473,608.3   хувиарлалт
60 2015-04-27 ЦДҮС ТӨХК 40,812,243.4   хувиарлалт
61 2015-04-09 БУЯН ХХК   5,398,000.0 ажилчдаас суутгасан суутгал
62 2015-04-09 ДЭВЖИХ-УРАМ ХХК   10,601,900.0 Материалын үнэ
63 2014-04-09 3,20 4,05 лист ажилчид   12,322,231.0 ажилчид
64 2015-04-09 ЦДҮС ХК 17,218,014.3   хувиарлалт
65 2015-04-09 ЦДҮС ХК 17,708,190.8   хувиарлалт
66 2015-04-09 ЦДҮС ХК 11,814,648.2   хувиарлалт
67 2015-04-10 ГОЛОМТ БАНК   55,196,543.0 Цалингийн зээл төлөв
68 2015-04-10 ЦДҮС ХК 7,309,695.6   хувиарлалт
69 2015-04-10 ЦДҮС ХК 31,797,409.9   хувиарлалт
70 2015-04-13 ЦДҮС ХК 9,545,624.7   хувиарлалт
71 2015-04-13 ЦДҮС ХК 15,324,484.7   хувиарлалт
72 2015-04-13 ЦДҮС ХК 123,641,342.7   хувиарлалт
73 2015-04-13 ЦДҮС ХК 23,729,540.9   хувиарлалт
74 2015-04-14 ТӨРИЙН БАНК   32,189,604.0 Цалингийн зээл төлөв
75 2015-04-14 ЦДҮС ХК 8,994,335.4   хувиарлалт
76 2015-04-14 ЦДҮС ХК 28,910,058.1   хувиарлалт
77 2015-04-15 УБТЗ УЛААНБААТАР ӨРТӨӨ   15,835,000.0 гэрээт ажил урьдчилгаа
78 2015-04-15 ЦДҮС ХК 27,209,227.6   хувиарлалт
79 2015-04-15 ЦДҮС ХК 11,186,407.1   хувиарлалт
80 2015-04-15 ЦДҮС ХК 6,834,325.9   хувиарлалт
81 2015-04-16 ЦДҮС ХК 9,358,322.7   хувиарлалт
82 2015-04-16 ЦДҮС ХК 16,704,596.2   хувиарлалт
83 2015-04-16 ЦДҮС ХК 25,146,261.4   хувиарлалт
84 2015-04-17 ЧИНГИС ХААН БАНК   150,000,000.0 дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
85 2015-04-17 МОННИС СЕРВИС САППОРТ   5,250,615.0 2012,2013,2014 оны үйлчилгээний хөлс
86 2015-04-17 Одбадрах   5,310,000.0 шагнах тухай тушаал № 102
87 2015-04-17 ЦДҮС ТӨХК 11,982,495.1   хувиарлалт
88 2015-04-17 ЦДҮС ТӨХК 37,235,817.8   хувиарлалт
89 2015-04-27 ЦДҮС ТӨХК 47,221,243.2   хувиарлалт
90 2015-04-27 ШАРЫН ГОЛ ХК   43,900,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
91 2015-04-27 ШАРЫН ГОЛ ХК   46,100,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
92 2015-04-27 ШАРЫН ГОЛ ХК   10,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
93 2015-04-27 ХААН БАНК   8,000,000.0 шугам зээлийн хүү төлөв
94 2015-04-27 ХААН БАНК   801,724,616.0 шугам зээлийн хүү төлөв
95 2015-04-28 ЭМТ НАРАН 890,848,644.0   нүүрсний үнэ төлөв
96 2015-04-28 ЦДҮС ТӨХК 31,373,726.2   хувиарлалт
97 2015-04-28 ЦДҮС ТӨХК 18,935,102.1   хувиарлалт
98 2015-04-28 ЦДҮС ТӨХК 54,341,951.1   хувиарлалт
99 2015-04-29 ТӨРИЙН БАНК   36,351,300.0 Цалингийн зээл төлөв
100 2015-04-29 ТЕГ   20,000,000.0 НӨАТ
101 2015-04-29 НДХ   38,900,000.0 НДШ
102 2015-04-29 НДХ   26,100,000.0 НДШ
103 2015-04-29 ЭНХ ЗАМБАЛ ХХК   31,248,000.0 тоосго
104 2015-04-29 Мобиком ХХК   10,800,000.0 3 сар ажилчид яриа
105 2015-04-29 ЦДҮС ТӨХК 43,276,297.4   хувиарлалт
106 2015-04-29 ЦДҮС ТӨХК 50,354,420.3   хувиарлалт
107 2015-04-29 ЦДҮС ТӨХК 27,844,915.2   хувиарлалт
108 2015-04-29 ТЕГ   80,000,000.0 НӨАТ
109 2015-04-30 ТЕГ   50,800,000.0 НӨАТ
110 2015-04-30 ЭМЖЖ ХХК   9,938,000.0 хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл
111 2015-04-30 БҮЛЭЭН ДАВАА ХХК   7,955,000.0 төмөр зам урьдчилгаа
112 2015-04-30 ДДС ХК 25,000,000.0   дулааны үнэ
113 2015-04-30 ЦДҮС ТӨХК 35,532,079.0   хувиарлалт
114 2015-04-30 ЦДҮС ТӨХК 18,472,626.8   хувиарлалт
115 2015-04-30 ЦДҮС ТӨХК 38,947,968.5   хувиарлалт
116 2015-04-30 ЦДҮС ТӨХК 225,923,107.6   хувиарлалт
117 2015-04-30 ЦДҮС ТӨХК 57,433,253.4   хувиарлалт
118 2015-04-30 ЦДҮС ТӨХК 59,970,662.1   хувиарлалт
119 2015-04-30 ЦДҮС ТӨХК 24,554,714.1   хувиарлалт
120 2015-04-30 Шарын гол хк   100,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
121 2015-04-30 Багануур хк   50,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
122 2015-04-30 НДХ   110,000,000.0 НДШ
123 2015-04-30 ТЕГ   27,900,000.0 НӨАТ
124 2015-04-30 ТЕГ   21,300,000.0 НӨАТ
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-05-01 Таван тойн ххк   12,467,400.0 мах
2 2015-05-01 ТИ ДИ ЭЙ ЭС ХХК   8,800,000.0 ухаалаг самбар
3 2015-05-01 Дархан Уянга ХХК   48,665,100.0 материал үнэ
4 2015-05-01 ДДЦС ХК   50,000,000.0 касс
5 2015-05-01 ХХБ 40,025,937.5   евро худалдаж авав
6 2015-05-01 ЦДҮС ХК 5,648,703.9   цахилгааны орлого
7 2015-05-01 ЦДҮС ХК 5,660,624.1   цахилгааны орлого
8 2015-05-01 ДДС ХК 20,000,000.0   дулааны орлого
9 2015-05-01 МУБА ХХК   28,600,000.0 материал үнэ
10 2015-05-01 Gopa   41,498,488.0 турбин 5 төсөл зөвлөх хөлс
11 2015-05-04 ЦДҮС ХК 6,023,866.6   цахилгааны орлого
12 2015-05-04 ЦДҮС ХК 17,261,461.1   цахилгааны орлого
13 2015-05-04 ЦДҮС ХК 17,975,022.5   цахилгааны орлого
14 2015-05-04 ЦДҮС ХК 5,128,886.2   цахилгааны орлого
15 2015-05-05 ЭКОТЕХ ПРОЕКТ ХХК   7,000,000.0 9 дахвар орон сууц судалгаа
16 2015-05-06 РТТ ХХК   6,174,000.0 Нэргүйбаатар сургалт
17 2015-05-06 ЦДҮС ХК 18,815,877.6   цахилгааны орлого
18 2015-05-06 ЦДҮС ХК 14,601,369.4   цахилгааны орлого
19 2015-05-06 ЦДҮС ХК 276,566,507.2   цахилгааны орлого
20 2015-05-06 ЦДҮС ХК 19,438,755.0   цахилгааны орлого
21 2015-05-08 ДДУС ХК   47,000,000.0 касс
22 2015-05-08 ХЭМС төв   16,261,000.0 үзлэгийн төлбөр
23 2015-05-08 Агро трейдимпекм ххк   28,563,275.0 хүхрийн хүчил
24 2015-05-08 АСГАТ ОЮУ ХХК   25,657,500.0 65/15 тоот гэрээ материал үнэ
25 2015-05-08 Голомт банк   27,000,000.0 цалингийн зээл төлөв
26 2015-05-08 ХААН банк   38,000,000.0 Дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
27 2015-05-08 ХААН банк   17,000,000.0 Дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
28 2015-05-08 Шарын гол хк   96,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
29 2015-05-08 ЦДҮС ХК 30,457,075.6   цахилгааны орлого
30 2015-05-08 ЦДҮС ХК 35,742,090.4   цахилгааны орлого
31 2015-05-08 ЦДҮС ХК 5,441,797.1   цахилгааны орлого
32 2015-05-11 ДДЦС ХК   44,000,000.0 касс
33 2015-05-11 ЦДҮС ХК 26,154,932.6   цахилгааны орлого
34 2015-05-11 ЦДҮС ХК 6,644,864.4   цахилгааны орлого
35 2015-05-11 ЦДҮС ХК 8,380,025.9   цахилгааны орлого
36 2015-05-12 ГАЛАКСИ ЭКСПЕНШИН ХХК   5,700,000.0 материал үнэ
37 2015-05-12 ГАЛАКСИ ЭКСПЕНШИН ХХК   14,300,000.0 материал үнэ
38 2015-05-12 ЭХЗохицуулах хороо   25,700,000.0 1-р улирла зохицуулалт хөлс
39 2015-05-12 ШАРЫН ГОЛ ХК   42,000,000.0 нүүрсний үнэ
40 2015-05-12 ЦДҮС ХК 153,412,016.7   цахилгааны орлого
41 2015-05-12 ЦДҮС ХК 5,863,755.0   цахилгааны орлого
42 2015-05-12 ЦДҮС ХК 5,669,399.5   цахилгааны орлого
43 2015-05-12 ХХБ 39,878,243.2   евро худалдаж авав
44 2015-05-12 Gopa   39,834,708.0 турбин 5 төсөл зөвлөх хөлс
45 2015-05-13 МОННИС ИНТЕРНЭШНЛ ХХК   50,000,000.0 Трактор
46 2015-05-13 Шарын гол хк   50,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
47 2015-05-13 Баярболд   7,000,000.0 орон сууц дэмжлэг тушаал 066
48 2015-05-13 ЦДҮС ХК 6,012,706.7   цахилгааны орлого
49 2015-05-13 ЦДҮС ХК 22,698,615.6   цахилгааны орлого
50 2015-05-13 Монгол алтан тос ХХК 5,235,913.6   нүүрсний үнэ төлөв
51 2015-05-14 ДДЦС ХК   8,000,000.0 касс
52 2015-05-14 Чингис хаан банк   23,000,000.0 харилцахад үлд нэмэв
53 2015-05-14 ЦДҮС ХК 5,409,426.4   цахилгааны орлого
54 2015-05-14 ЦДҮС ХК 24,014,472.2   цахилгааны орлого
55 2015-05-15 ДДЦС ХК   6,000,000.0 касс
56 2015-05-15 Чингис хаан банк   24,000,000.0 харилцахад үлд нэмэв
57 2015-05-15 ЦДҮС ХК 25,888,332.3   цахилгааны орлого
58 2015-05-15 ЦДҮС ХК 8,592,764.9   цахилгааны орлого
59 2015-05-15 ЦДҮС ХК 12,949,376.2   цахилгааны орлого
60 2015-12-05        
61 2015-12-05        
62 2015-12-05        
63 2015-12-05        
64 2015-12-05        
65 2015-12-05        
66 2015-12-05        
67 2015-12-05        
68 2015-12-05        
69 2015-12-05        
70 2015-12-05        
71 2015-05-18 Чингис хаан банк   26,000,000.0 харилцахад үлд нэмэв
72 2015-05-18 Чингис хаан банк   13,200,000.0 харилцахад үлд нэмэв
73 2015-05-18 Чингис хаан банк   5,100,000.0 харилцахад үлд нэмэв
74 2015-05-18 ЦДҮС ХК 49,359,295.1   цахилгааны орлого
75 2015-05-18 ЦДҮС ХК 43,486,731.3   цахилгааны орлого
76 2015-05-18 ЦДҮС ХК 32,389,844.6   цахилгааны орлого
77 2015-05-18 Төрийн банк   28,946,678.0 цалингийн зээл төлөв
78 2015-05-25 Хаан банк   7,780,000.0 шугам зээлин хүү төлөв
79 2015-05-25 Метро Экспресс ХХК   5,929,390.0 ажилчид суутгал
80 2015-05-25 Шарын гол ХК   17,700,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
81 2015-05-25 Галакси Экспеншин ХХК   26,499,970.0 материалын үнэ
82 2015-05-25 ЦДҮС ХК 32,545,990.3   цахилгааны орлого
83 2015-05-25 ЦДҮС ХК 5,913,402.9   цахилгааны орлого
84 2015-05-25 ЦДҮС ХК 74,042,499.4   цахилгааны орлого
85 2015-05-26 Мобиком Корпораци ХХК   13,313,066.0 4 сар яриа
86 2015-05-26 Голомт банк   29,600,000.0 цалингийн зээл төлөв
87 2015-05-26 Мэндбаяр   7,000,000.0 орон сууцны дэмжлэг
88 2015-05-26 Эвт Дооз ХХК   7,150,000.0 материалын үнэ
89 2015-05-26 Шарын гол ХК   24,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
90 2015-05-26 Шарын гол ХК   26,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
91 2015-05-26 ЦДҮС ХК 33,346,501.2   цахилгааны орлого
92 2015-05-26 ЦДҮС ХК 49,891,473.9   цахилгааны орлого
93 2015-05-06 ЦДҮС ХК 25,585,444.2   цахилгааны орлого
94 2015-05-27 Нинжбар ХХК   9,900,000.0 хаалтны үнэ
95 2015-05-27 Балж-Анд   9,500,000.0 барааны үнэ
96 2015-05-27 Нарт Нуур ХХК   10,890,000.0 материалын үнэ
97 2015-05-27 Өгөөж Үр ХХК   12,424,280.0 Материалын үнэ
98 2015-05-27 Шарын гол ХК   38,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
99 2015-05-27 Шарын гол ХК   7,500,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
100 2015-05-27 ЦДҮС ТӨХК 20,969,018.0   хувиарлалт
101 2015-05-27 ЦДҮС ТӨХК 7,409,933.6   хувиарлалт
102 2015-05-27 ЦДҮС ТӨХК 38,076,363.4   хувиарлалт
103 2015-05-28 Багануур ХК   37,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
104 2015-05-28 Багануур ХК   7,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
105 2015-05-28 Багануур ХК   6,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
106 2015-05-28 ЦДҮС ТӨХК 29,215,152.2   хувиарлалт
107 2015-05-28 ЦДҮС ТӨХК 31,361,042.0   хувиарлалт
108 2015-05-28 ЦДҮС ТӨХК 48,897,018.0   хувиарлалт
109 2015-05-29 Төрийн банк   37,561,951.0 цалингийн зээл төлөв
110 2015-05-29 НДХэлтэс   23,000,000.0 НДШ төлөв
111 2015-05-29 Татварын алба   6,000,000.0 ХХОАТ төлөв
112 2015-05-29 Татварын алба   11,500,000.0 ХХОАТ төлөв
113 2015-05-29 Татварын алба   31,500,000.0 ХХОАТ төлөв
114 2015-05-29 ЦДҮС ТӨХК 47,784,041.8   хувиарлалт
115 2015-05-29 ЦДҮС ТӨХК 229,342,788.1   хувиарлалт
116 2015-05-29 ЦДҮС ТӨХК 24,630,908.3   хувиарлалт
117 2015-05-29 ЦДҮС ТӨХК 23,070,375.3   хувиарлалт
118 2015-05-30 Шарын гол ХК   45,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
119 2015-05-30 НДХэлтэс   120,000,000.0 НДШ төлөв
120 2015-05-30 Шарын гол ХК   25,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
121 2015-05-30 Моннис Интернэшнл ХХК   50,000,000.0 тракторын урьдчилгаа
122 2015-05-31 ЦДҮС ТӨХК 25,026,109.9   хувиарлалт
123 2015-05-31 ЦДҮС ТӨХК 59,168,438.6   хувиарлалт
124 2015-05-31 ЦДҮС ТӨХК 9,458,795.6   хувиарлалт
125 2015-05-31 ЦДҮС ТӨХК 14,346,782.5   хувиарлалт
126 2015-05-19 ЦДҮС ХК 38,168,875.5   цахилгааны орлого
127 2015-05-19 ЦДҮС ХК 17,789,764.6   цахилгааны орлого
128 2015-05-19 ЦДҮС ХК 17,492,777.6   цахилгааны орлого
129 2015-05-20 ДДЦС ХК   8,000,000.0 касс
130 2015-05-20 ЦДҮС ХК 34,127,110.5   цахилгааны орлого
131 2015-05-20 ЦДҮС ХК 13,631,989.6   цахилгааны орлого
132 2015-05-20 ЦДҮС ХК 10,194,121.6   цахилгааны орлого
133 2015-05-21 ЦДҮС ХК 37,589,216.7   цахилгааны орлого
134 2015-05-21 ЦДҮС ХК 33,451,306.3   цахилгааны орлого
135 2015-05-21 ЦДҮС ХК 15,484,064.9   цахилгааны орлого
136 2015-05-22 Шарын гол ХК   67,500,000.0 нүүрсний үнэ
137 2015-05-22 Шарын гол ХК   12,500,000.0 нүүрсний үнэ
138 2015-05-22 Багануур ХК   35,700,000.0 нүүрсний үнэ
139 2015-05-22 Багануур ХК   14,300,000.0 нүүрсний үнэ
140 2015-05-22 ЦДҮС ХК 19,318,153.7   цахилгааны орлого
141 2015-05-22 ЦДҮС ХК 17,659,508.8   цахилгааны орлого
142 2015-05-22 ЦДҮС ХК 29,284,192.5   цахилгааны орлого
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-06-02 Нямтөгс   8,006,130.0 Шагнах тухай тушаал
2 2015-06-02 ЦДҮС ТӨХК 10,223,153.6   хувиарлалт
3 2015-06-02 ЦДҮС ТӨХК 25,103,467.2   хувиарлалт
4 2015-06-02 ЦДҮС ТӨХК 11,301,367.6   хувиарлалт
5 2015-06-03 Шарын гол ХК   100,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
6 2015-06-03 Намдэмүн сервис ХХК   8,602,000.0 автын сэлбэг
7 2015-06-03 Орд Констракшн ХХК   7,850,700.0 В 1102 Асго-с 18 л
8 2015-06-03 ЦДҮС ТӨХК 29,369,717.0   хувиарлалт
9 2015-06-04 ЦДҮС ТӨХК 33,916,326.2   хувиарлалт
10 2015-06-04 ЦДҮС ТӨХК 14,379,887.2   хувиарлалт
11 2015-06-05 Сэлэнгэ Охиндий ХХК   16,929,500.0 Сэлбэг
12 2015-06-05 Батбилэг   10,000,000.0 ДТ аар материал авах
13 2015-06-05 Давхарбаяр ХХК   7,968,350.0 санк-4,2
14 2015-06-05 ЦДҮС ТӨХК 5,403,321.9   хувиарлалт
15 2015-06-05 ЦДҮС ТӨХК 286,584,669.7   хувиарлалт
16 2015-06-08 МОННИС ИНТЕРНЭШРНЛ ХХК   100,000,000.0 тракторын урьдчилгаа
17 2015-06-12 Шарын гол ХК   50,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
18 2015-06-12 ЦДҮС ТӨХК 24,234,874.7   хувиарлалт
19 2015-06-08 Шарын гол ХК   50,000,000.0 нүүрсний үнэ
20 2015-06-08 Багануур ХК   50,000,000.0 нүүрсний үнэ
21 2015-06-08 Весткүй ХХК   7,986,000.0 сэлбэг материал
22 2015-06-08 Эрчим Анд ХХК   25,500,000.0 хөдөлгүүр
23 2015-06-08 Эрчим Анд ХХК   5,900,000.0 хөдөлгүүр
24 2015-06-08 Эрчим Анд ХХК   18,100,000.0 хөдөлгүүр
25 2015-06-08 ДДЦС-н ҮЭХороо   6,000,000.0 гишүүний татвар
26 2015-06-08 Таван Тойн ХХК   12,336,600.0 мах
27 2015-06-08 ЦДҮС ТӨХК 12,201,301.6   хувиарлалт
28 2015-06-08 ЦДҮС ТӨХК 19,926,540.1   хувиарлалт
29 2015-06-09 ЦДҮС ТӨХК 13,535,693.3   хувиарлалт
30 2015-06-09 ЦДҮС ТӨХК 20,314,281.1   хувиарлалт
31 2015-06-09 ЦДҮС ТӨХК 17,454,858.4   хувиарлалт
32 2015-06-10 Хаан банк   9,680,000.0 дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
33 2015-06-10 ШУТИС ЭХС   5,995,600.0 урьдчилгаа
34 2015-06-10 ЭХЗХороо   25,700,000.0 2-р улирлын ЗҮХөлс
35 2015-06-10 Сэлэнгэ Охиндий ХХК   5,500,000.0 материалын үнэ
36 2015-06-10 ЦДҮС ТӨХК 14,330,253.9   хувиарлалт
37 2015-06-10 ЦДҮС ТӨХК 31,313,929.0   хувиарлалт
38 2015-06-10 ЦДҮС ТӨХК 19,184,850.6   хувиарлалт
39 2015-06-10 Ажилчид лист   6,639,091.0 5,20 06,05 лист
40 2015-06-11 Энхмэндийн Овоо ХХК   7,599,400.0 барааны үнэ
41 2015-06-11 Шарын гол ХК   50,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
42 2015-06-11 ЦДҮС ТӨХК 7,487,348.9   хувиарлалт
43 2015-06-11 ЦДҮС ТӨХК 109,044,153.6   хувиарлалт
44 2015-06-11 ЦДҮС ТӨХК 5,043,628.9   хувиарлалт
45 2015-06-12 ЦДҮС ТӨХК 20,808,828.8   хувиарлалт
46 2015-06-12 Голомт банк   21,200,000.0 цалингийн зээл төлөв
47 2015-06-15 Мөнхөө   19,034,000.0 Ажлаас халагдсаны тэтгэмж
48 2015-06-15 Ганбат   15,192,000.0 Ажлаас халагдсаны тэтгэмж
49 2015-06-15 Чойсүрэн   10,894,000.0 Ажлаас халагдсаны тэтгэмж
50 2015-06-15 ЦДҮС ТӨХК 9,328,350.6   хувиарлалт
51 2015-06-15 ДДС ХК 6,760,000.0   дулааны үнэ
52 2015-06-15 ЦДҮС ТӨХК 27,910,726.9   хувиарлалт
53 2015-06-15 ЦДҮС ТӨХК 6,712,070.5   хувиарлалт
54 2015-06-15 Голомт банк   27,041,986.0 цалингийн зээл төлөв
55 2015-06-16 GOPA -international Energy Consultants GmbH   38,470,443.0 зөвлөхийн хөлс 2015 он 1 сар
56 2015-06-16 ЦДҮС ТӨХК 12,648,939.2   хувиарлалт
57 2015-06-16 ЦДҮС ТӨХК 39,547,061.6   хувиарлалт
58 2015-06-16 ЦДҮС ТӨХК 25,749,332.3   хувиарлалт
59 2015-06-17 Төрийн банк   31,569,909.0 цалингийн зээл төлөв
60 2015-06-17 ЦДҮС ТӨХК 11,441,992.4   хувиарлалт
61 2015-06-17 ЦДҮС ТӨХК 28,873,586.6   хувиарлалт
62 2015-06-17 ЦДҮС ТӨХК 7,742,660.6   хувиарлалт
63 2015-06-18 ЦДҮС ТӨХК 10,629,916.2   хувиарлалт
64 2015-06-18 ЦДҮС ТӨХК 25,332,302.4   хувиарлалт
65 2015-06-18 ЦДҮС ТӨХК 16,428,246.8   хувиарлалт
66 2015-06-18 Чингис Хаан банк   50,000,000.0 дэд хөтөлбөрийн үндсэн зээл төлөв
67 2015-06-19 ЦДҮС ТӨХК 33,388,380.6   хувиарлалт
68 2015-06-19 ЦДҮС ТӨХК 7,950,751.0   хувиарлалт
69 2015-06-19 ЦДҮС ТӨХК 23,448,991.4   хувиарлалт
70 2015-12-05        
71 2015-06-20 ДДЦС   28,000,000.0 касс
72 2015-06-22 Их бага хонгор ХХК   17,440,000.0 ТГ2-н баталгаат хугацааны барьцаа
73 2015-06-22 Дарсан тех ХХК   6,000,000.0 нунтаг азбест
74 2015-06-22 Дарсан тех ХХК   9,000,000.0 нунтаг азбест
75 2015-06-22 ЦДҮС 17,532,827.8   ЦЭХ
76 2015-06-22 ЦДҮС 11,221,441.6   ЦЭХ
77 2015-06-22 ЦДҮС 50,895,067.3   ЦЭХ
78 2015-06-23 Шарын гол ХК   50,000,000.0 нүүрсний үнэ
79 2015-06-23 ЦДҮС 54,429,837.0   ЦЭХ
80 2015-06-23 ЦДҮС 12,410,920.5   ЦЭХ
81 2015-06-23 ЦДҮС 25,637,024.0   ЦЭХ
82 2015-06-24 Амьдрал асса сэтгүүл   9,550,000.0 номын урьдчилгаа
83 2015-06-24 татварын алба   6,100,000.0 Суутган татвар
84 2015-06-24 татварын алба   40,000,000.0 НӨАТ
85 2015-06-24 Багануур   23,000,000.0 нүүрсний үнэ
86 2015-06-24 Багануур   6,000,000.0 нүүрсний үнэ
87 2015-06-24 ДДЦС   10,000,000.0 касс
88 2015-06-24 ЦДҮС 17,303,075.5   ЦЭХ
89 2015-06-24 ЦДҮС 6,377,019.2   ЦЭХ
90 2015-06-24 ЦДҮС 33,178,357.1   ЦЭХ
91 2015-06-25 Хаан банк   33,500,000.0 дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
92 2015-06-25 Хаан банк   8,000,000.0 дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
93 2015-06-25 ДДЦС   10,000,000.0 касс
94 2015-06-25 ЦДҮС 35,599,684.8   ЦЭХ
95 2015-06-25 ЦДҮС 33,482,765.5   ЦЭХ
96 2015-06-25 ЦДҮС 32,608,460.4   ЦЭХ
97 2015-06-25 хаан банк   11,308,932.0 дэд хөтөлбөрийн зээлийн хүү төлөв
98 2015-06-26 ДДЦС   8,500,000.0 касс
99 2015-06-26 Шарын гол ХК   27,900,000.0 нүүрс
100 2015-06-25 Шарын гол ХК   29,000,000.0 нүүрс
101 2015-06-26 ЦДҮС 25,750,023.3   ЦЭХ
102 2015-06-26 ЦДҮС 8,721,366.7   ЦЭХ
103 2015-06-26 ЦДҮС 34,618,925.9   ЦЭХ
104 2015-06-26 Голомт банк   48,400,000.0 Цалингийн зээл төлөв
105 2015-06-26 Хаан банк   8,037,000.0 шугам зээлийн хүү төлөв
106 2015-06-29 ЦДҮС 25,279,640.6   ЦЭХ
107 2015-06-29 ЦДҮС 55,404,211.6   ЦЭХ
108 2015-06-29 ЦДҮС 28,500,293.3   ЦЭХ
109 2015-06-29 Төрийн банк   36,769,413.0 Цалингийн зээл төлөв
110 2015-06-29 хаан банк   26,392,471.0 дэд хөтөлбөрийн зээлийн хүү төлөв
111 2015-06-30 ДДЦС ХК   53,500,000.0 касс
112 2015-06-30 ДДЦС   16,500,000.0 касс
113 2015-06-30 Дархан Гималай   6,974,300.0 материал үнэ
114 2015-06-30 УБТЗ   10,246,494.0 гэрээний үлд төмөр зам
115 2015-06-30 Мобиком   14,026,449.0 5 сар яриа
116 2015-06-30 Хаан банк   5,500,000.0 дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
117 2015-06-30 Хаан банк   6,400,000.0 дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
118 2015-06-30 ЦДҮС 246,674,165.2   ЦЭХ
119 2015-06-30 МТ дархан   20,000,000.0 шатахуун
120 2015-06-30 М ойл ХХК   20,000,000.0 шатахуун
121 2015-06-30 ДДЦС   130,000,000.0 касс
122 2015-06-30 Шарын гол ХК   50,000,000.0 нүүрс
123 2015-06-30 НДХэлтэс   26,700,000.0 НДШ
124 2015-06-30 ЦДҮС 39,700,539.2   ЦЭХ
125 2015-06-30 ЦДҮС 32,989,976.1   ЦЭХ
126 2015-06-30 ЦДҮС 43,247,825.2   ЦЭХ
127 2015-06-30 НДХэлтэс   78,000,000.0 НДШ
128 2015-06-30 ЦДҮС 45,936,118.2   ЦЭХ
129 2015-06-30 ДДЦС 130,000,000.0   харилцахад үлд нэмэв
130 2015-06-30 Хаан банк   130,300,000.0 дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
131 2015-06-30 ЦДҮС 62,084,577.4   ЦЭХ
132 2015-06-30 НДХэлтэс   30,000,000.0 НДШ
133 2015-06-30 ЦДҮС 5,060,537.7   ЦЭХ
134 2015-06-30 GOPA   39,657,198.0 зөвлөх хөлс
135 2015-06-30 Хаан банк   142,200,000.0 дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
136 2015-12-05        
137 2015-06-29 Голомт банк   5,582,400.0 Цалингийн зээл төлөв
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-07-01 Их морьт цагаагчин ХХК   35,000,000.0 привод араа
2 2015-07-01 Цагаан Ойм ХХК   40,802,000.0 Барааны үнэ
3 2015-07-01 ДДЦС   6,000,000.0 Касс
4 2015-07-01 ЦДҮС 14,033,521.1   ЦЭХ
5 2015-07-02 ЦДҮС 28,384,727.9   ЦЭХ
6 2015-07-02 ЦДҮС 13,112,346.4   ЦЭХ
7 2015-07-03 Шинэ урлаг төв тбб   6,250,000.0 ойн арга хэмжээ
8 2015-07-03 ЦДҮС 15,127,354.0   ЦЭХ
9 2015-07-03 ЦДҮС 13,880,354.7   ЦЭХ
10 2015-07-03 Хаан банк   8,953,000.0 дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
11 2015-07-06 ДДЦС   8,000,000.0 касс
12 2015-07-06 ЦДҮС 17,140,376.6   ЦЭХ
13 2015-07-06 ЦДҮС 7,200,450.1   ЦЭХ
14 2015-07-07 ЦДҮС 208,023,607.1   ЦЭХ
15 2015-07-07 ЦДҮС 7,445,429.0   ЦЭХ
16 2015-07-07 ЦДҮС 11,881,630.9   ЦЭХ
17 2015-07-07 ЦДҮС 22,290,366.7   ЦЭХ
18 2015-07-07 Дархан уянга ХХК   22,049,280.0 материал үнэ
19 2015-07-08 ЦДҮС 15,763,102.4   ЦЭХ
20 2015-07-08 ЦДҮС 11,186,530.9   ЦЭХ
21 2015-07-08 ЦДҮС 9,210,000.0   ЦЭХ
22 2015-07-09 Багануур ХК   50,000,000.0 нүүрсний үнэ
23 2015-07-09 Шарын гол ХК   50,000,000.0 нүүрсний үнэ
24 2015-07-09 ДДЦС   68,500,000.0 касс
25 2015-07-09 ДДЦС   22,200,000.0 харилцахад үлд нэмэв
26 2015-07-09 ДДЦС   8,185,450.0 харилцахад үлд нэмэв
27 2015-07-09 Голомт банк   53,985,450.0 цалингийн зээл төлөв
28 2015-07-09 ДДЦС 39,728,258.7   18330 евро худ,ав
29 2015-07-09 ДДЦС 7,999,705.0   25250 юань худ,ав
30 2015-07-09 ЦДҮС 6,141,620.5   ЦЭХ
31 2015-07-09 ЦДҮС 5,006,265.2   ЦЭХ
32 2015-07-09 ЦДҮС 53,309,184.5   ЦЭХ
33 2015-07-10 Эрхэм ивээл ХХК   20,000,000.0 бараа худалдан авах гэрээ 92/15
34 2015-07-10 Гайдер ххк   10,000,000.0 материал
35 2015-07-10 ДДЦС   6,000,000.0 касс
36 2015-07-10 ЦДҮС 27,128,510.4   ЦЭХ
37 2015-07-10 ЦДҮС 6,632,921.6   ЦЭХ
38 2015-07-10 ЦДҮС 8,984,919.6   ЦЭХ
39 2015-07-10 Монгол хусны чага мөөг ХХК   7,590,000.0 чага мөөг
40 2015-07-16 ЦДҮС 12,607,752.2   ЦЭХ
41 2015-07-16 ЦДҮС 23,170,161.8   ЦЭХ
42 2015-07-17 ДДЦС   5,500,000.0 харилцахад үлд нэмэв
43 2015-07-17 ДДЦС   19,400,000.0 харилцахад үлд нэмэв
44 2015-07-17 ДДЦС   27,800,000.0 харилцахад үлд нэмэв
45 2015-07-17 Төрийн банк   22,700,000.0 цалингийн зээл төлөв
46 2015-07-17 ЦДҮС 134,602,808.4   ЦЭХ
47 2015-07-17 ЦДҮС 8,357,078.3   ЦЭХ
48 2015-07-20 ЦДҮС 35,236,238.2   ЦЭХ
49 2015-07-20 ЦДҮС 18,336,115.4   ЦЭХ
50 2015-07-21 ЦДҮС ХК 20,582,454.1   цахилгааны орлого
51 2015-07-21 ЦДҮС ХК 17,687,974.8   цахилгааны орлого
52 2015-07-21 ЦДҮС ХК 33,875,933.1   цахилгааны орлого
53 2015-07-22 ЦДҮС ХК 12,928,097.1   цахилгааны орлого
54 2015-07-22 ЦДҮС ХК 24,950,292.5   цахилгааны орлого
55 2015-07-22 ЦДҮС ХК 32,290,256.9   цахилгааны орлого
56 2015-07-23 ЦДҮС ХК 15,183,875.6   цахилгааны орлого
57 2015-07-23 ЦДҮС ХК 11,981,513.4   цахилгааны орлого
58 2015-07-24 ЦДҮС ХК 38,258,647.0   цахилгааны орлого
59 2015-07-03 ЦДҮС 13,834,085.2   ЦЭХ
60 2015-07-24 ЦДҮС ХК 6,548,401.9   цахилгааны орлого
61 2015-07-24 ЦДҮС ХК 14,300,197.2   цахилгааны орлого
62 2015-07-24 ЦДҮС ХК 25,162,470.7   цахилгааны орлого
63 2015-07-27 ЦДҮС ХК 47,258,861.1   цахилгааны орлого
64 2015-07-27 ЦДҮС ХК 30,307,933.9   цахилгааны орлого
65 2015-07-27 ЦДҮС ХК 46,481,403.7   цахилгааны орлого
66 2015-07-28 ЦДҮС ХК 55,341,853.0   цахилгааны орлого
67 2015-07-28 ЦДҮС ХК 25,193,644.7   цахилгааны орлого
68 2015-07-28 ЦДҮС ХК 40,254,087.9   цахилгааны орлого
69 2015-07-29 ЦДҮС ХК 19,721,155.8   цахилгааны орлого
70 2015-07-29 ЦДҮС ХК 11,240,219.7   цахилгааны орлого
71 2015-07-29 ЦДҮС ХК 27,495,873.9   цахилгааны орлого
72 2015-07-30 ЦДҮС ХК 36,331,666.6   цахилгааны орлого
73 2015-07-30 ЦДҮС ХК 12,543,900.0   цахилгааны орлого
74 2015-07-30 ЦДҮС ХК 44,224,356.0   цахилгааны орлого
75 2015-07-31 ЦДҮС ХК 10,228,351.5   цахилгааны орлого
76 2015-07-31 ЦДҮС ХК 21,798,797.3   цахилгааны орлого
77 2015-07-31 ЦДҮС ХК 44,195,305.4   цахилгааны орлого
78 2015-07-31 ЦДҮС ХК 82,686,979.3   цахилгааны орлого
79 2015-07-31 ЦДҮС ХК 59,196,764.4   цахилгааны орлого
80 2015-07-21 ОТГОНЦАМХАГ ХХК   8,446,300.0 материал үнэ
81 2015-07-21 ДДЦС ХК   35,000,000.0 касс
82 2015-07-22 Шунхлай   15,000,000.0 шатахуун
83 2015-07-22 ДДЦС ХК   10,000,000.0 касс
84 2015-07-22 Шарын гол   11,000,000.0 нүүрс
85 2015-07-22 Шарын гол   34,000,000.0 нүүрс
86 2015-07-23 Голомт банк   5,239,076.0 цалингийн зээл төлөв
87 2015-07-23 ДДЦС ХК   9,000,000.0 касс
88 2015-07-23 Шарын гол   27,000,000.0 нүүрс
89 2015-07-23 Шарын гол   18,000,000.0 нүүрс
90 2015-07-23 Тоон ертөнц   14,000,000.0 материал үнэ
91 2015-07-24 хаан банк   10,436,375.0 зээл төлөв
92 2015-07-24 МТ Дархан   12,200,000.0 шатахуун
93 2015-07-24 хаан банк   12,565,479.0 зээл төлөв
94 2015-07-24 хаан банк   8,400,000.0 зээл төлөв
95 2015-07-24 галакси экспеншин   13,860,000.0 арьсан цүнх
96 2015-07-27 ти ди эй эс   7,500,000.0 барааны үнэ
97 2015-07-27 м си эс интернэйшгл   23,857,092.0 гэрээний явц үлд
98 2015-07-28 шарын гол   27,000,000.0 нүүрс
99 2015-07-28 эрхэм ивээл   19,800,000.0 барааны үнэ
100 2015-07-28 мобиком   14,827,473.0 6 сар яриа
101 2015-07-28 шарын гол   43,000,000.0 нүүрс
102 2015-07-29 очирданке групп   5,115,000.0 линия л-3
103 2015-07-30 шарын гол   60,000,000.0 нүүрс
104 2015-07-30 ндхэлтэс   10,000,000.0 ндш
105 2015-07-30 өрөхтийн оргил   6,687,500.0 кондейшн урьдчилгаа
106 2015-07-30 ндхэлтэс   15,000,000.0 ндш
107 2015-07-30 төрийн банк   27,414,868.0 цалингийн зээл төлөв
108 2015-07-30 шарын гол   40,000,000.0 нүүрс
109 2015-07-31 хаан банк   7,777,075.0 хүү төлөв
110 2015-07-31 багануур   23,000,000.0 нүүрс
111 2015-07-31 ндхэлтэс   15,000,000.0 ндш
112 2015-07-31 дани   10,000,000.0 гуулин труба
113 2015-07-31 ндхэлтэс   10,000,000.0 ндш
114 2015-07-31 төмөр зам   30,000,000.0 нүүрсний тээврийн хөлс
115 2015-07-31 дэр мод   25,924,800.0 бүшдэг уул
116 2015-07-31 ндхэлтэс   50,000,000.0 ндш
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-08-03 ЦДҮС ХК 5,878,885.5   цахилгааны орлого
2 2015-08-03 ЦДҮС ХК 18,035,659.8   цахилгааны орлого
3 2015-08-04 ЦДҮС ХК 8,696,553.2   цахилгааны орлого
4 2015-08-04 ЦДҮС ХК 16,240,256.4   цахилгааны орлого
5 2015-08-05 ЦДҮС ХК 166,619,477.3   цахилгааны орлого
6 2015-08-05 ЦДҮС ХК 11,136,629.8   цахилгааны орлого
7 2015-08-06 ХААН БАНК 1,000,000,000.0   зээл авав
8 2015-08-06 ЦДҮС ХК 15,276,225.5   цахилгааны орлого
9 2015-08-07 ЦДҮС ХК 7,833,356.0   цахилгааны орлого
10 2015-08-07 ЦДҮС ХК 8,460,675.4   цахилгааны орлого
11 2015-08-07 ЦДҮС ХК 12,829,585.1   цахилгааны орлого
12 2015-08-10 ЦДҮС ХК 6,544,474.5   цахилгааны орлого
13 2015-08-10 ЦДҮС ХК 12,221,424.9   цахилгааны орлого
14 2015-08-10 ЦДҮС ХК 17,634,623.4   цахилгааны орлого
15 2015-08-03 шунхлай   10,000,000.0 шатахуун
16 2015-08-03 дани   10,000,000.0 гуулин труба
17 2015-08-03 тоон ертөнц   7,000,000.0 хэмжүүрийн үнэ
18 2015-08-03 ддцс   10,000,000.0 касс
19 2015-08-04 ддцс   18,000,000.0 касс
20 2015-08-05 хаан банк   14,700,000.0 зээл төлөв
21 2015-08-06 шарын гол   150,000,000.0 нүүрс
22 2015-08-06 багануур   100,000,000.0 нүүрс
23 2015-08-06 моннис   100,000,000.0 бульдозер
24 2015-08-06 комфорт импекс   70,000,000.0 ган труба
25 2015-08-06 ус баясгалан   30,000,000.0 лист
26 2015-08-06 үйзэнтайж   29,821,164.0 мазут бак 2-н их засвар
27 2015-08-06 отгонцамхаг   8,250,000.0 маска
28 2015-08-07 шунхлай   10,000,000.0 тосны үнэ
29 2015-08-07 ддцс   95,000,000.0 касс
30 2015-08-07 сигма-эс   10,000,000.0 сэлбэг
31 2015-08-10 ддцс   10,000,000.0 касс
32 2015-08-10 убх-н барилга зам гүүрийн корпораци   130,000,000.0 турбин 1 ротор
33 2015-08-10 Харбин   260,000,000.0 турбин 1 ротор
34 2015-08-10 ддцс   16,000,000.0 касс
35 2015-12-05        
36 2015-12-05        
37 2015-12-05        
38 2015-12-05        
39 2015-12-05        
40 2015-12-05        
41 2015-12-05        
42 2015-12-05        
43 2015-12-05        
44 2015-12-05        
45 2015-12-05        
46 2015-12-05        
47 2015-12-05        
48 2015-12-05        
49 2015-12-05        
50 2015-12-05        
51 2015-12-05        
52 2015-12-05        
53 2015-12-05        
54 2015-12-05        
55 2015-12-05        
56 2015-12-05        
57 2015-12-05        
58 2015-12-05        
59 2015-12-05        
60 2015-12-05        
61 2015-12-05        
62 2015-12-05        
63 2015-12-05        
64 2015-12-05        
65 2015-12-05        
66 2015-12-05        
67 2015-12-05        
68 2015-12-05        
69 2015-12-05        
70 2015-12-05        
71 2015-12-05        
72 2015-12-05        
73 2015-12-05        
74 2015-12-05        
75 2015-12-05        
76 2015-12-05        
77 2015-12-05        
78 2015-12-05        
79 2015-12-05        
80 2015-12-05        
81 2015-08-11 Голомт банк   6,800,000.0 цалингийн зээл төлөв
82 2015-08-11 ЦДҮС ТӨХК 16,058,799.0   хувиралалт
83 2015-08-11 ЦДҮС ТӨХК 20,119,086.5   хувиралалт
84 2015-08-12 ЦДҮС ТӨХК 12,091,750.5   хувиралалт
85 2015-08-12 ЦДҮС ТӨХК 5,211,209.4   хувиралалт
86 2015-08-12 ЦДҮС ТӨХК 17,631,397.1   хувиралалт
87 2015-08-13 Голомт банк   46,988,902.0 цалингийн зээл төлөв
88 2015-08-13 ЦДҮС ТӨХК 6,246,910.8   хувиралалт
89 2015-08-13 ЦДҮС ТӨХК 209,205,095.3   хувиралалт
90 2015-08-13 ЦДҮС ТӨХК 14,217,749.3   хувиралалт
91 2015-08-14 ЦДҮС ТӨХК 14,812,540.4   хувиралалт
92 2015-08-14 ЦДҮС ТӨХК 14,789,815.4   хувиралалт
93 2015-08-15 Чингис хаан банк   50,000,000.0 дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
94 2015-08-17 ЦДҮС ТӨХК 13,033,752.5   хувиралалт
95 2015-08-17 ЦДҮС ТӨХК 11,454,651.0   хувиралалт
96 2015-08-17 Төрийн банк   33,027,150.0 цалингийн зээл төлөв
97 2015-08-17 Шунхлай петролиум ХХК   10,936,684.0 тосны үнэ
98 2015-08-17 МТ Дархан ХХК   16,274,726.0 шатахуун
99 2015-08-17 Шарын гол ХК   50,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
100 2015-08-17 Сигма-Эс ХХК   13,249,930.0 материалын үнэ
101 2015-08-17 Гранддивранз ХХК   20,000,000.0 21/15 тоот гэрээ
102 2015-08-17 ЦДҮС ТӨХК 27,033,310.7   хувиралалт
103 2015-08-18 ЦДҮС ТӨХК 17,211,089.6   хувиралалт
104 2015-08-18 ДДЦС-н ҮЭХороо   10,000,000.0 гишүүний татвар
105 2015-08-18 Ромелт ХХК   30,000,000.0 хөд хам хувцас
106 2015-08-18 ЦДҮС ТӨХК 7,121,875.8   хувиарлалт
107 2015-08-18 ЦДҮС ТӨХК 27,173,717.5   хувиарлалт
108 2015-08-19 ЦДҮС ТӨХК 8,209,483.0   хувиарлалт
109 2015-08-19 ЦДҮС ТӨХК 26,258,464.9   хувиарлалт
110 2015-08-20 Амьдрал АССА сэтгүүл   9,550,000.0 номны үлдэгдэл
111 2015-08-20 Юсэр ХХК   26,273,498.0 гүйдлийн трансформатер
112 2015-08-20 ЦДҮС ТӨХК 35,658,224.6   хувиарлалт
113 2015-08-20 ЦДҮС ТӨХК 21,693,352.8   хувиарлалт
114 2015-08-20 ЦДҮС ТӨХК 45,108,796.6   хувиарлалт
115 2015-08-21 ЦДҮС ТӨХК 25,208,146.3   хувиарлалт
116 2015-08-21 Дархан жавхлан ХХК   9,680,000.0 материалын үнэ
117 2015-08-21 Намираа-Эх ХХК   7,579,000.0 компьтер үнэ
118 2015-08-21 Шарын гол ХК   50,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
119 2015-08-21 ЦДҮС ТӨХК 11,989,334.0   хувиарлалт
120 2015-08-21 ЦДҮС ТӨХК 36,977,751.0   хувиарлалт
121 2015-08-24 Хаан банк   21,400,000.0 дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
122 2015-08-26 Энерготех Сервис   15,620,500.0 ширэн бэлдэц
123 2015-08-26 ЦДҮС ТӨХК 26,192,215.8   хувиарлалт
124 2015-08-26 Дархан 2 товарын контор   50,000,000.0 нүүрсний тээврийн хөлс
125 2015-08-26 М ойл групп   33,509,860.0 шатахуун
126 2015-08-26 Голомт банк   52,883,943.0 цалингийн зээл төлөв
127 2015-08-26 ЦДҮС ТӨХК 39,343,748.7   хувиарлалт
128 2015-08-27 ЦДҮС ТӨХК 11,789,451.8   хувиарлалт
129 2015-08-27 Мобиком корпораци ХХК   15,374,622.0 7 сар яриа
130 2015-08-27 ЦДҮС ТӨХК 13,282,292.2   хувиарлалт
131 2015-08-27 Дархан 2 товарын контор   50,000,000.0 нүүрсний тээврийн хөлс
132 2015-08-27 Төрийн банк   35,537,928.0 цалингийн зээл төлөв
133 2015-08-27 Мөнх тунгалаг оргил ХХК   6,131,092.0 хэвлэмэл бүтээгдэхүүн
134 2015-08-27 НДХэлтэс   10,000,000.0 ндш төлөв
135 2015-08-24 Ромелт ХХК   10,000,000.0 хөд хам хувцас
136 2015-08-24 Гайдер ХХК   28,945,500.0 материалын үнэ
137 2015-08-24 ЦДҮС ТӨХК 10,475,329.4   хувиарлалт
138 2015-08-24 Хаан банк   21,400,000.0 дэд хөтөлбөрийн зээл төлөв
139 2015-12-05        
140 2015-12-05        
141 2015-12-05        
142 2015-12-05        
143 2015-12-05        
144 2015-08-24 ЦДҮС ТӨХК 16,387,050.7   хувиарлалт
145 2015-08-24 ЦДҮС ТӨХК 34,890,572.7   хувиарлалт
146 2015-08-25 ЦДҮС ТӨХК 5,944,394.3   хувиарлалт
147 2015-08-25 ЦДҮС ТӨХК 10,591,736.8   хувиарлалт
148 2015-08-25 Дани ХХК   50,000,000.0 материалын үнэ
149 2015-08-25 ЦДҮС ТӨХК 142,149,732.0   хувиарлалт
150 2015-08-26 ЦДҮС ТӨХК 14,032,245.4   хувиарлалт
151 2015-08-27 ЦДҮС ТӨХК 30,775,533,691.0   хувиарлалт
152 2015-08-28 ЦДҮС ТӨХК 49,469,984.7   хувиарлалт
153 2015-08-28 ЦДҮС ТӨХК 32,496,064.1   хувиарлалт
154 2015-08-28 Ромелт ХХК   10,000,000.0 хөд хам хувцас
155 2015-08-28 ЦДҮС ТӨХК 29,511,834.4   хувиарлалт
156 2015-08-28 21/15 тоот гэрээ   11,234,948.0 Гранддивранз ХХК
157 2015-08-28 ЦДҮС ТӨХК 52,302,648.8   хувиарлалт
158 2015-08-31 НДХэлтэс   100,000,000.0 ндш төлөв
159 2015-08-31 Нинжбар ХХК   21,631,500.0 материалын үнэ
160 2015-08-31 Дархан 2 товарын контор   21,000,000.0 нүүрсний тээврийн хөлс
161 2015-08-31 ЦДҮС ТӨХК 20,383,191.2   хувиарлалт
162 2015-08-31 ЦДҮС ТӨХК 52,343,894.1   хувиарлалт
163 2015-08-31 Нинжбар ХХК 21,631,500.0   НДЗөрүү
164 2015-08-31 ЦДҮС ТӨХК 74,687,013.5   хувиарлалт
165 2015-08-31 Дархан 2 товарын контор   24,000,000.0 нүүрсний тээврийн хөлс
166 2015-08-31 ЦДҮС ТӨХК 122,334,477.9   хувиарлалт
167 2015-08-31 НДХэлтэс   70,000,000.0 ндш төлөв
168 2015-08-31 Шарын гол ХК   100,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
169 2015-09-01 Багануур ХХК   50,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
170 2015-09-01 ЦДҮС ТӨХК 18,488,538.9   хувиарлалт
171 2015-09-01 ЦДҮС ТӨХК 20,805,028.9   хувиарлалт
172 2015-09-01 Нинжбар ХХК   21,631,500.0 материалын үнэ
173 2015-09-01 ЦДҮС ТӨХК 6,574,737.6   хувиарлалт
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-09-03 ЦДҮС ТӨХК 11,209,173.2   хувиарлалт
2 2015-09-04 ЦДҮС ТӨХК 13,681,731.9   хувиарлалт
3 2015-09-07 ЦДҮС ТӨХК 14,002,047.7   хувиарлалт
4 2015-09-07 ЦДҮС ТӨХК 576,370,961.0   хувиарлалт
5 2015-09-07 ЦДҮС ТӨХК 5,335,764.9   хувиарлалт
6 2015-09-08 Моннис интернэшнл ХХК   50,000,000.0 бульдозер
7 2015-09-08 Шарын гол ХК   50,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
8 2015-09-08 Багануур ХК   40,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
9 2015-09-08 Ар Пи Энд Эй ХХК   43,110,392.0 хөдөлгүүрийн хамгаалалт
10 2015-09-08 Дани ХХК   20,000,000.0 гуулин труба
11 2015-09-08 Ромелт ХХК   17,513,425.0 ажлын хувцас
12 2015-09-08 Комфорт Импекс ХХК   50,000,000.0 ган труба
13 2015-09-08 Хаан банк   215,269,260.0 зээл төлөв
14 2015-09-08 ЦДҮС ТӨХК 15,494,613.0   хувиарлалт
15 2015-09-08 ЦДҮС ТӨХК 10,264,334.8   хувиарлалт
16 2015-09-09 ЦДҮС ТӨХК 15,123,432.3   хувиарлалт
17 2015-09-09 ЦДҮС ТӨХК 15,382,690.9   хувиарлалт
18 2015-09-09 ЦДҮС ТӨХК 5,935,330.6   хувиарлалт
19 2015-09-10 Цоонаа ЗГБХН   9,600,000.0 конвейр лент
20 2015-09-10 ЦДҮС ТӨХК 9,557,715.7   хувиарлалт
21 2015-09-10 ЦДҮС ТӨХК 24,415,835.2   хувиарлалт
22 2015-09-10 ЦДҮС ТӨХК 44,747,861.6   хувиарлалт
23 2015-09-11 Голомт банк   49,219,523.0 цалингийн зээл төлөв
24 2015-09-11 Фаморе ХХК   5,500,000.0 ВПУ насос
25 2015-09-11 Шарын гол ХК   50,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
26 2015-09-11 Зэлтрийн зам ХХК   7,700,000.0 20 хүн уланүдэ
27 2015-09-11 ЦДҮС ТӨХК 20,021,353.3   хувиарлалт
28 2015-09-11 ЦДҮС ТӨХК 8,079,773.8   хувиарлалт
29 2015-09-11 ЦДҮС ТӨХК 8,022,389.5   хувиарлалт
30 2015-09-14 ЦДҮС ТӨХК 8,770,975.3   хувиарлалт
31 2015-09-14 ЦДҮС ТӨХК 25,018,203.1   хувиарлалт
32 2015-09-15 Улаанбаатар   13,508,000.0 тэтгэмж олгох тушаал №187
33 2015-09-15 Бум-Эрдэнэ   21,490,000.0 тэтгэмж олгох тушаал № 275
34 2015-09-15 Сороскомпюьютер ХХК   7,600,000.0 4 ш нотебүүк
35 2015-09-15 ЦДҮС ТӨХК 45,488,466.4   хувиарлалт
36 2015-09-15 ЦДҮС ТӨХК 14,748,517.4   хувиарлалт
37 2015-09-15 ЦДҮС ТӨХК 23,790,404.5   хувиарлалт
38 2015-09-16 Ажилчид   9,455,333.0 8,20 9,05 лист
39 2015-09-16 ЦДҮС ТӨХК 9,734,525.7   хувиарлалт
40 2015-09-16 ЦДҮС ТӨХК 12,338,524.5   хувиарлалт
41 2015-09-16 ЦДҮС ТӨХК 23,639,558.5   хувиарлалт
42 2015-09-17 Бат Төгс Хурд ХХК   5,250,000.0 НD-520 моторын урьдчилгаа
43 2015-09-17 Дани ХХК   10,000,000.0 гуулин труба
44 2015-09-17 Шарын гол ХК   10,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
45 2015-09-17 ЦДҮС ТӨХК 27,221,913.2   хувиарлалт
46 2015-09-17 ЦДҮС ТӨХК 17,212,886.7   хувиарлалт
47 2015-09-18 Төрийн банк   34,720,352.0 цалингийн зээл төлөв
48 2015-09-18 Шарын гол ХК   50,000,000.0 нүүрсний үнэ төлөв
49 2015-09-18 Эйрмаркет   5,920,000.0 тийз төлбөр
50 2015-09-18 ЦДҮС ТӨХК 37,276,982.5   хувиарлалт
51 2015-09-18 ЦДҮС ТӨХК 36,094,038.5   хувиарлалт
52 2015-09-18 ЦДҮС ТӨХК 10,351,215.6   хувиарлалт
53 2015-09-21 Интерактив Би Ай ХХК   5,889,015.0 лиценз ашилалт төлбөр
54 2015-09-21 Хүдэр   6,125,937.0 цалингаас хандив
55 2015-09-21 ЦДҮС ТӨХК 25,527,605.6   хувиарлалт
56 2015-09-21 ЦДҮС ТӨХК 53,089,120.7   хувиарлалт
57 2015-09-21 ЦДҮС ТӨХК 23,129,248.1   хувиарлалт
58 2015-09-22 ЦДҮС ТӨХК 14,685,218.5   хувиарлалт
59 2015-09-22 ЦДҮС ТӨХК 42,922,663.2   хувиарлалт
60 2015-09-22 ЦДҮС ТӨХК 9,958,340.4   хувиарлалт
61 2015-09-23 Шарын гол ХК   50,000,000.0 нүүрсний үнэ
62 2015-09-23 Дархан 2 товарын контор   50,000,000.0 нүүрсний тээврийн хөлс
63 2015-09-23 М Ойл Групп   8,700,000.0 шатахуун
64 2015-09-23 М Ойл Групп   11,300,000.0 шатахуун
65 2015-09-23 Багануур ХК   10,100,000.0 нүүрсний үнэ
66 2015-09-23 Багануур ХК   39,900,000.0 нүүрсний үнэ
67 2015-09-23 ЦДҮС ХК 19,001,077.7   хувиарлалт
68 2015-09-23 ЦДҮС ХК 31,046,744.0   хувиарлалт
69 2015-09-23 ЦДҮС ХК 14,559,297.0   хувиарлалт
70 2015-09-24 Дархан 2 товарын контор   31,000,000.0 нүүрсний тээврийн хөлс
71 2015-09-24 ДАРХАН 2 Товарын контор   9,000,000.0 нүүрсний тээврийн хөлс
72 2015-09-24 Сэлэнгэ Охиндийн ХХК   6,437,637.0 материал үнэ
73 2015-09-24 ЦДҮС ХК 26,876,335.2   хувиарлалт
74 2015-09-24 ЦДҮС ХК 36,480,596.6   хувиарлалт
75 2015-09-24 ЦДҮС ХК 54,725,334.7   хувиарлалт
76 2015-09-25 Голомт банк   44,551,753.0 цалингийн зээл төлөв
77 2015-09-25 ШУТИС ЭХС   8,993,400.0 дулааны техник туршилт
78 2015-09-25 Багануур ХК   36,500,000.0 нүүрсний үнэ
79 2015-09-25 Багануур ХК   13,500,000.0 нүүрсний үнэ
80 2015-09-25 Ганхүү   5,500,000.0 сг-50 тн
81 2015-09-25 ЦДҮС ХК 20,749,621.3   хувиарлалт
82 2015-09-25 ЦДҮС ХК 15,367,028.3   хувиарлалт
83 2015-09-25 ЦДҮС ХК 24,946,073.5   хувиарлалт
84 2015-09-25 Хаан банк   12,941,105.0 зээл төлөв
85 2015-09-25 Хаан банк   8,036,400.0 зээл төлөв
86 2015-09-28 Дархан 2 товарын контор   25,000,000.0 нүүрсний тээврийн хөлс
87 2015-09-28 ЭнхЗамбал ХХК   7,095,000.0 материал үнэ
88 2015-09-28 Өрөхтийн Оргил ХХК   6,687,500.0 кондейшн үлд
89 2015-09-28 ЦДҮС ХК 43,257,770.8   хувиарлалт
90 2015-09-28 ЦДҮС ХК 12,325,306.2   хувиарлалт
91 2015-09-28 ЦДҮС ХК 26,837,429.9   хувиарлалт
92 2015-09-29 Мобиком   15,525,247.0 8 сар яриа
93 2015-09-29 Татварын алба   7,992,557.0 газрын татвар
94 2015-09-29 Татварын алба   19,990,857.0 ҮХХТ
95 2015-09-29 МИНГКИНШАН ХХК   9,600,000.0 Гэрээний үлд
96 2015-09-29 Дархан 2 товарын контор   13,800,000.0 нүүрсний тээврийн хөлс
97 2015-09-29 ЦДҮС ХК 32,501,843.1   хувиарлалт
98 2015-09-29 ЦДҮС ХК 82,852,219.7   хувиарлалт
99 2015-09-29 ЦДҮС ХК 61,973,916.8   хувиарлалт
100 2015-09-30 ЦДҮС ХК 195,794,181.6   хувиарлалт
101 2015-09-30 ЦДҮС ХК 88,826,977.8   хувиарлалт
102 2015-09-30 ЦДҮС ХК 11,220,604.9   хувиарлалт
103 2015-09-30 ЦДҮС ХК 48,542,387.9   хувиарлалт
104 2015-09-30 ЦДҮС ХК 63,931,879.1   хувиарлалт
105 2015-09-30 ДДС ХК 10,000,000.0   дулааны үнэ
106 2015-09-30 ДДС ХК 12,370,000.0   дулааны үнэ
107 2015-09-30 М ОЙЛ ГРУПП ХХК   28,300,000.0 шатахуун
108 2015-09-30 Дархан 2 товарын контор   20,000,000.0 нүүрсний тээврийн хөлс
109 2015-09-30 Төвлөрсөн төсөв орлого хяналт   50,000,000.0 НӨАТ
110 2015-09-30 Шарын гол   27,700,000.0 нүүрс
111 2015-09-30 Шарын гол   6,200,000.0 нүүрс
112 2015-09-30 Шарын гол   50,000,000.0 нүүрс
113 2015-09-30 Багануур   50,000,000.0 нүүрс
114 2015-09-30 Шарын гол   40,000,000.0 нүүрс
115 2015-09-30 НДХэлтэс   60,000,000.0 НДШ
116 2015-09-30 НДХэлтэс   40,000,000.0 НДШ
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1 2015-10-01 ЦДҮС ХК 6,459,263.4   хувиарлалт
2 2015-10-01 ЦДҮС ХК 15,984,665.2   хувиарлалт
3 2015-10-01 ДДС ХК 8,285,000.0   дулаан
4 2015-10-02 ЦДҮС ХК 18,154,416.3   хувиарлалт
5 2015-10-05 ЦДҮС ХК 6,253,691.3   хувиарлалт
6 2015-10-05 ЦДҮС ХК 9,353,599.5   хувиарлалт
7 2015-10-05 ЦДҮС ХК 17,072,098.1   хувиарлалт
8 2015-10-06 ЦДҮС ХК 532,945,704.1   хувиарлалт
9 2015-10-07 ЦДҮС ХК 19,294,285.4   хувиарлалт
10 2015-10-07 Бүлээн Даваа ХХК 18,433,715.0   нэр данс зөрүүтэй
11 2015-10-07 Амгалан ДЦС ХК 7,511,600.0   туршилт хөлс
12 2015-10-08 ЦДҮС ХК 13,212,484.4   хувиарлалт
13 2015-10-08 ЦДҮС ХК 5,792,239.5   хувиарлалт
14 2015-10-09 ЦДҮС ХК 26,115,387.6   хувиарлалт
15 2015-10-09 ЦДҮС ХК 28,389,487.1   хувиарлалт
16 2015-10-09 ЦДҮС ХК 14,039,963.0   хувиарлалт
17 2015-10-02 Хаан банк   104,000,000.0 зээл төлөв
18 2015-10-02 Хаан банк   24,000,000.0 зээл төлөв
19 2015-10-02 Хаан банк   37,000,000.0 зээл төлөв
20 2015-10-05 ДДЦС ХК   34,800,000.0 касст
21 2015-10-05 ДДЦС ХК   18,600,000.0 касст
22 2015-10-05 ДДЦС ХК   22,700,000.0 касст
23 2015-10-06 ДДЦС ХК   17,100,000.0 касст
24 2015-10-06 ДДЦС ХК   6,250,000.0 касст
25 2015-10-07 Шарын гол ХК   200,000,000.0 нүүрс
26 2015-10-07 Багануур   150,000,000.0 нүүрс
27 2015-10-07 Грандворк интернэшнл   25,036,000.0 computer
28 2015-10-07 Бүлээн даваа   18,433,715.0 гэрээний үлд
29 2015-10-07 Гал импекс   15,608,373.0 галын хор
30 2015-10-07 Одбаяр   7,000,000.0 Дэмжлэг үзүүлэх тушаал 249
31 2015-10-07 ДДЦС ХК   10,000,000.0 касст
32 2015-10-07 Хаан Банк   49,000,000.0 зээл төлөв
33 2015-10-07 Монскан   9,988,000.0 лед гэрэл
34 2015-10-07 Дархан 2 товарын контор   11,000,000.0 тээврийн хөлс
35 2015-10-07 Ажилчид   6,259,932.0 лист
36 2015-10-08 Бүлээн Даваа ХХК   18,433,715.0 гэрээний үлд
37 2015-12-05        
38 2015-12-05        
39 2015-12-05        
40 2015-12-05        
41 2015-10-12 ЦДҮС ХК 37,388,306.9   Цахилгааны орлого
42 2015-10-12 ЦДҮС ХК 30,497,383.3   Цахилгааны орлого
43 2015-10-12 ЦДҮС ХК 11,116,520.7   Цахилгааны орлого
44 2015-10-15 ЦДҮС ХК 41,084,850.2   Цахилгааны орлого
45 2015-10-13 ЦДҮС ХК 17,309,110.1   Цахилгааны орлого
46 2015-10-13 ЦДҮС ХК 16,452,833.9   Цахилгааны орлого
47 2015-10-13 ЦДҮС ХК 31,525,520.9   Цахилгааны орлого
48 2015-10-14 ЦДҮС ХК 7,424,878.3   Цахилгааны орлого
49 2015-10-14 ЦДҮС ХК 165,186,130.6   Цахилгааны орлого
50 2015-10-14 ЦДҮС ХК 8,424,859.3   Цахилгааны орлого
51 2015-10-14 Сангийн яам 1,855,244,630.0   Турбин 5 санхүүжилт
52 2015-10-15 ЦДҮС ХК 6,856,963.5   Цахилгааны орлого
53 2015-10-15 ЦДҮС ХК 24,235,539.4   Цахилгааны орлого
54 2015-10-16 ЦДҮС ХК 32,209,403.2   Цахилгааны орлого
55 2015-10-16 ЦДҮС ХК 24,885,176.2   Цахилгааны орлого
56 2015-10-16 ЦДҮС ХК 13,741,652.3   Цахилгааны орлого
57 2015-10-19 ЦДҮС ХК 11,319,873.2   Цахилгааны орлого
58 2015-10-19 ЦДҮС ХК 13,084,806.0   Цахилгааны орлого
59 2015-10-19 ЦДҮС ХК 48,485,285.3   Цахилгааны орлого
60 2015-10-20 ЦДҮС ХК 15,020,317.2   Цахилгааны орлого
61 2015-10-20 ЦДҮС ХК 50,081,507.3   Цахилгааны орлого
62 2015-10-20 ЦДҮС ХК 15,436,654.0   Цахилгааны орлого
63 2015-10-21 ЦДҮС ХК 12,370,652.2   Цахилгааны орлого
64 2015-10-21 ЦДҮС ХК 17,773,545.1   Цахилгааны орлого
65 2015-10-21 ЦДҮС ХК 45,004,402.5   Цахилгааны орлого
66 2015-10-22 ЦДҮС ХК 45,657,102.5   Цахилгааны орлого
67 2015-10-22 ЦДҮС ХК 28,197,095.2   Цахилгааны орлого
68 2015-10-22 ЦДҮС ХК 47,945,809.4   Цахилгааны орлого
69 2015-10-23 ЦДҮС ХК 26,910,157.4   Цахилгааны орлого
70 2015-10-23 ЦДҮС ХК 46,397,366.6   Цахилгааны орлого
71 2015-10-23 ЦДҮС ХК 28,823,946.5   Цахилгааны орлого
72 2015-10-26 ЦДҮС ХК 32,122,451.6   Цахилгааны орлого
73 2015-10-26 ЦДҮС ХК 42,718,561.8   Цахилгааны орлого
74 2015-10-26 ЦДҮС ХК 82,644,921.4   Цахилгааны орлого
75 2015-10-27 ЦДҮС ХК 67,064,660.4   Цахилгааны орлого
76 2015-10-27 ЦДҮС ХК 86,908,047.8   Цахилгааны орлого
77 2015-10-27 ЦДҮС ХК 74,108,547.4   Цахилгааны орлого
78 2015-10-28 ЦДҮС ХК 23,876,265.1   Цахилгааны орлого
79 2015-10-28 ЦДҮС ХК 44,159,271.8   Цахилгааны орлого
80 2015-10-28 ЦДҮС ХК 118,684,667.9   Цахилгааны орлого
81 2015-10-29 ЦДҮС ХК 38,090,236.2   Цахилгааны орлого
82 2015-10-29 ЦДҮС ХК 54,566,248.1   Цахилгааны орлого
83 2015-10-29 ЦДҮС ХК 42,340,981.9   Цахилгааны орлого
84 2015-10-30 ЦДҮС ХК 9,545,178.7   Цахилгааны орлого
85 2015-10-30 ЦДҮС ХК 108,029,915.6   Цахилгааны орлого
86 2015-10-30 ЦДҮС ХК 110,816,590.5   Цахилгааны орлого
87 2015-10-30 ЦДҮС ХК 55,253,836.1   Цахилгааны орлого
88 2015-10-30 ДДС ХК 10,000,000.0   дулааны орлого
89 2015-10-31 ЦДҮС ХК 85,059,428.0   Цахилгааны орлого
90 2015-10-31 ЦДҮС ХК 46,892,517.6   Цахилгааны орлого
91 2015-10-31 ЦДҮС ХК 14,993,560.5   Цахилгааны орлого
92 2015-10-31 ДДС ХК 13,950,000.0   Дулааны орлого