ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН KPI

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН KPI

д Төсвийн эрх захирагчийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт Зорилтот тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлт Шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт Тайлбар
1 Зорилтот түвшин
1.1 Борлуулалтын орлого сая төг 15667,6 15898,7 ЦЭХ, ДЭХ түгээлтийг 101,5% илүү түгээснээр 231,1 сая төг орлого нэмэгдсэн
1.2 Нийт авлага сая төг 4099,52 3599,1 ЦДҮС-ний авлага 28% буурснаар 705,4 сая төг буурсан
1.3 Боловсруулсан ЦЭХ сая кВтц 132,8 133,6 ЦЭХ боловсруулалт 0,8 сая квт буюу 100,6% илүү боловсруулсан
1.4 Дотоод хэрэгцээ биет хэмжээ сая кВтц 25,0 24,2 ДХЦЭХ биет хэмжээ 3,2% буюу 0,8 сая квт бууруулж ажилласан.
1.5 Дотоод хэрэгцээ хувиар % 18,8 18,1 ДХЦЭХийг төлөвлөгөөнөөс 3,8% бууруулсан.
1.6 ЦЭХ түгээлт сая кВтц 107,8 109,4 ЦЭХ түгээлтийг зорилтот түвшингээс 1601,8 мян квтц илүү түгээж, 101,5% биелэлттэй ажилласан.
1.7 ДЭХ түгээлт мян Гкал 270,7 271,3 ДЭХ түгээлтийг зорилтот түвшингээс 0,6 мян квтц илүү түгээж, 100,2% биелэлттэй ажилласан.
1.8 бусад орлого сая төг 431,3 395,6 Бусад орлого 35,7 сая төг буурсан.
1.9 Нийт орлого сая төг 16098,9 16294,3 Нийт орлого 101,2% буюу 195,4 сая төг өссөн.
1.10 БӨӨртөг сая төг 17730,4 16891,4 БӨӨртөгийг 839,1 сая төг бууруулж ажилласан тогтмол зардлыг бууруулсан
1.11 Үүнээс: Удирдлага сая төг 101 104,4 ХЭХурлын тогтоолоор цалин нэмэгдсэнээр 3,3 сач төг өссөн.
1.12 Нийт зардал сая төг 18337,4 17654,8 тогтмол зардал бууруулсанаар нийт зардал 682,6 сая төг бууруулсан.
1.13 Ашиг, Алдагдал сая төг -2238,5 -1360,5 Орлого нэмэгдэж зардал бууруулсанаар алдагдал 878 сая төг буурсан.
1.14 1 төг борлуулалтын орлогод ногдох зардал төг 1,13 1,06 1 төг ногдох зардал 0,7 төг буурсан
1.15 Нийт өр төлбөр сая төг 28124,5 29243,7 Нийт өр төлбөр эхний үлдэгдэлтэй харьцуулахад 1933,6 сая төг буурсан.
1.16 Үүнээс: Богино хугацаат өглөг сая төг 6070,9 4976,8 1094,1 сая төгрөгөөр буурсан
1.17 ХО, ТЗБАХ, ИЗ сая төг 4105,7 1090  
1.18 ЖТХЗ ЦЭХ гр/кВтц 391,065 435,67 ЦЭХ түгээлт өссөн нүүрсний зарцуулалт биет хэмжээгээрээ өссөн нөлөөлөл нь жтхз өсөхөд нөлөөлсөн.
1.19 ЖТХЗ ДЭХ кг/Гкал 191,532 196,88 ДЭХ түгээлт өссөн нүүрсний зарцуулалт биет хэмжээгээрээ өссөн нөлөөлөл нь жтхз өсөхөд нөлөөлсөн.
1.20 Аваарь, саатал тоо гараагүй гараагүй  
1.21 Байгаль орчин, шинэчлэлт сая төг 30 1

 

Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр:

Д/д Төсвийн эрх захирагчийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр
хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт
Зорилтот тоон болон
чанарын шалгуур үзүүлэлт
Шалгуур үзүүлэлтийн
биелэлт
Тайлбар