ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ХЭМНЭЛТ

ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ХЭМНЭЛТ

Д/д Эдийн засгийн ангилал Мөнгөн дүн
1 Батлагдсан төсвийн урамшуулал 0.0
2 Үүнээс дараах зориулалтаар зарцуулсан: 0.0
2.1 Байгууллагын хамт олныг ажлын үр дүнг харгалзан урамшуулсан 0.0
2.2 Тухайн салбарын болон байгууллагын ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 460,929.7
2.3 Тухайн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны төсвийн санхүүжилтийг бууруулах 0.0
2.4 Тухайн салбар болон байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих зориулалт бүхий хөрөнгө оруулалт хийх 0.0
3 Батлагдсан төсвийн урамшууллын зарцуулагдаагүй үлдэгдэл -144,589.7
Д/д Эдийн засгийн ангилал Мөнгөн дүн
1 Батлагдсан төсвийн урамшуулал 0.0
2 Үүнээс дараах зориулалтаар зарцуулсан: 0.0
2.1 Байгууллагын хамт олныг ажлын үр дүнг харгалзан урамшуулсан 0.0
2.2 Тухайн салбарын болон байгууллагын ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 926,473.8
2.3 Тухайн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны төсвийн санхүүжилтийг бууруулах 0.0
2.4 Тухайн салбар болон байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих зориулалт бүхий хөрөнгө оруулалт хийх 0.0
3 Батлагдсан төсвийн урамшууллын зарцуулагдаагүй үлдэгдэл -105,680.0