Эрх бүхий байгууллагаас баталсан жилийн төсөв, гүйцэтгэлийн KPI

ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГААС БАТАЛСАН ЖИЛИЙН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН KPI

Д/д Шалгуур үзүүлэлт Хэмжих нэгж Батлагдсан төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хэмнэлт / хэтрэлт Тайлбар
1 Нийт орлого мянган.төг 9,964,871.0 10,098,610.0 -133,739.0 -ЦЭХ түгээлт давж биелэж борл орлого өссөн
2 Нийт зардал, үүнээс: мянган.төг 10,705,879.0 9,943,839.0 762,040.0  
2.1 Цалингийн сан мянган.төг 2,750,559.0 2,752,815.0 -2,256.0  
2.2 Элэгдлийн зардал мянган.төг 1,411,986.0 1,306,806.0 105,180.0  
3 Нийт ашиг мянган.төг -741,008.0 154,771.0 -895,779.0  
4 Цэвэр ашиг мянган.төг -741,008.0 154,771.0 -895,779.0  
5 Төрийн өмчийн ногдол ашиг мянган.төг 0.0 0.0 0.0  
6 Хөрөнгө оруулалт мянган.төг 0.0 0.0 0.0  
7 Нийт өр төлбөр мянган.төг 28,124,490.0 29,004,509.0 -880,019.0  
8 Авлага мянган.төг 4,099,524.0 4,846,121.0 -746,597.0  
9 Ажиллагсдын тоо хүн 460.0 470.0 -10.0

 

Д/д Шалгуур үзүүлэлт Хэмжих нэгж Батлагдсан төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хэмнэлт / хэтрэлт Тайлбар
1 Нийт орлого мянган.төг 16,098,883.0 16,294,263.0 -195,380.0  
2 Нийт зардал, үүнээс: мянган.төг 18,337,442.0 17,654,793.0 682,649.0  
2.1 Цалингийн сан мянган.төг 4,629,969.0 4,698,044.0 -68,075.0  
2.2 Элэгдлийн зардал мянган.төг 2,857,134.0 2,629,511.0 227,623.0  
3 Нийт ашиг мянган.төг -806,135.0 -199,449.0 -606,686.0  
4 Цэвэр ашиг мянган.төг 0.0 0.0 0.0  
5 Төрийн өмчийн ногдол ашиг мянган.төг 0.0 0.0 0.0  
6 Хөрөнгө оруулалт мянган.төг 0.0 0.0 0.0  
7 Нийт өр төлбөр мянган.төг 31,170,100.0 29,243,389.0 1,926,711.0  
8 Авлага мянган.төг 4,304,500.0 3,599,078.0 705,422.0  
9 Ажиллагсдын тоо хүн 460.0 468.0 -8.0

 

Д/д Шалгуур үзүүлэлт Хэмжих нэгж Батлагдсан төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хэмнэлт / хэтрэлт Тайлбар
1 Нийт орлого мянган.төг 21,784,002.0 21,869,235.0 -85,233.0  
2 Нийт зардал, үүнээс: мянган.төг 22,952,391.0 22,090,089.0 862,302.0  
2.1 Цалингийн сан мянган.төг 6,474,635.0 6,437,645.0 36,990.0  
2.2 Элэгдлийн зардал мянган.төг 4,320,651.0 3,963,993.0 356,658.0  
3 Нийт ашиг мянган.төг -3,377,183.0 -2,358,716.0 -1,018,467.0  
4 Цэвэр ашиг мянган.төг 0.0 0.0 0.0  
5 Төрийн өмчийн ногдол ашиг мянган.төг 0.0 0.0 0.0  
6 Хөрөнгө оруулалт мянган.төг 0.0 0.0 0.0  
7 Нийт өр төлбөр мянган.төг 28,124,490.0 31,171,116.0 -3,046,626.0  
8 Авлага мянган.төг 4,099,520.0 3,589,661.0 509,859.0  
9 Ажиллагсдын тоо хүн 460.0 463.0 -3.0

 

Д/д Шалгуур үзүүлэлт Хэмжих нэгж Батлагдсан төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хэмнэлт / хэтрэлт Тайлбар
1 Нийт орлого мянган.төг 24,856,244.0 24,914,999.0 -58,755.0  
2 Нийт зардал, үүнээс: мянган.төг 28,292,677.0 27,160,697.0 1,131,980.0  
2.1 Цалингийн сан мянган.төг 7,092,212.0 6,980,098.0 112,114.0  
2.2 Элэгдлийн зардал мянган.төг 4,813,246.0 4,426,159.0 387,087.0  
3 Нийт ашиг мянган.төг -3,436,433.0 -2,245,698.0 -1,190,735.0  
4 Цэвэр ашиг мянган.төг 0.0 0.0 0.0  
5 Төрийн өмчийн ногдол ашиг мянган.төг 0.0 0.0 0.0  
6 Хөрөнгө оруулалт мянган.төг 0.0 0.0 0.0  
7 Нийт өр төлбөр мянган.төг 0.0 31,954,233.0 -31,954,233.0  
8 Авлага мянган.төг 0.0 2,773,440.0 -2,773,440.0  
9 Ажиллагсдын тоо хүн 0.0 460.0 -460.0