Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авч буй эрх бүхий этгээдийн жагсаалт

(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)

/төгрөгөөр/

Д/д төрөл Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл Хүний тоо Зарцуулсан хөрөнгө
1 Тэтгэвэр өндөр насны    
тахир дутуугийн    
тэжээгчээ алдсаны    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
2 Тэтгэмж жирэмсний ,амаржсаны 2 3,193,384.00
ажилгүйдлийн    
оршуулгын    
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 17 652,062.00
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
3 Төлбөр ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний    
эмийн үнийн хөнгөлөлт    
рашаан сувилал    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан    

(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)

/төгрөгөөр/

Д/д төрөл Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл Хүний тоо Зарцуулсан хөрөнгө
1 Тэтгэвэр өндөр насны    
тахир дутуугийн    
тэжээгчээ алдсаны    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
2 Тэтгэмж жирэмсний ,амаржсаны 2 3,869,544.00
ажилгүйдлийн    
оршуулгын    
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 30 1,811,981.00
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
3 Төлбөр ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний    
эмийн үнийн хөнгөлөлт    
рашаан сувилал    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан    

(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)

/төгрөгөөр/

Д/д төрөл Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл Хүний тоо Зарцуулсан хөрөнгө
1 Тэтгэвэр өндөр насны    
тахир дутуугийн    
тэжээгчээ алдсаны    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
2 Тэтгэмж жирэмсний ,амаржсаны 1 1,429,850.00
ажилгүйдлийн    
оршуулгын    
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 32 4,969,146.00
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
3 Төлбөр ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний    
эмийн үнийн хөнгөлөлт    
рашаан сувилал    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан    

(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)

/төгрөгөөр/

Д/д төрөл Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл Хүний тоо Зарцуулсан хөрөнгө
1 Тэтгэвэр өндөр насны    
тахир дутуугийн    
тэжээгчээ алдсаны    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
2 Тэтгэмж жирэмсний ,амаржсаны 1 2,071,966.00
ажилгүйдлийн    
оршуулгын    
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 32 3,681,314.00
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
3 Төлбөр ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний    
эмийн үнийн хөнгөлөлт    
рашаан сувилал    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан    

(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)

/төгрөгөөр/

Д/д төрөл Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл Хүний тоо Зарцуулсан хөрөнгө
1 Тэтгэвэр өндөр насны    
тахир дутуугийн    
тэжээгчээ алдсаны    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
2 Тэтгэмж жирэмсний ,амаржсаны    
ажилгүйдлийн    
оршуулгын    
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 32 5,939,235.00
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
3 Төлбөр ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний    
эмийн үнийн хөнгөлөлт    
рашаан сувилал    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан    

(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)

/төгрөгөөр/

Д/д төрөл Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл Хүний тоо Зарцуулсан хөрөнгө
1 Тэтгэвэр өндөр насны    
тахир дутуугийн    
тэжээгчээ алдсаны    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
2 Тэтгэмж жирэмсний ,амаржсаны 1 2,083,425.00
ажилгүйдлийн    
оршуулгын    
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 9 1,862,879.00
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
3 Төлбөр ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний    
эмийн үнийн хөнгөлөлт    
рашаан сувилал    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан    

(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)

/төгрөгөөр/

Д/д төрөл Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл Хүний тоо Зарцуулсан хөрөнгө
1 Тэтгэвэр өндөр насны    
тахир дутуугийн    
тэжээгчээ алдсаны    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
2 Тэтгэмж жирэмсний ,амаржсаны 1 1,542,684.00
ажилгүйдлийн    
оршуулгын 1 620000
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 15 2,539,233.00
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
3 Төлбөр ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний    
эмийн үнийн хөнгөлөлт    
рашаан сувилал    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан    

(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)

/төгрөгөөр/

Д/д төрөл Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл Хүний тоо Зарцуулсан хөрөнгө
1 Тэтгэвэр өндөр насны    
тахир дутуугийн    
тэжээгчээ алдсаны    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
2 Тэтгэмж жирэмсний ,амаржсаны 1 2,138,252.00
ажилгүйдлийн    
оршуулгын    
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 16 1,736,424.00
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
3 Төлбөр ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний    
эмийн үнийн хөнгөлөлт    
рашаан сувилал    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан    

(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)

/төгрөгөөр/

Д/д төрөл Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл Хүний тоо Зарцуулсан хөрөнгө
1 Тэтгэвэр өндөр насны    
тахир дутуугийн    
тэжээгчээ алдсаны    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
2 Тэтгэмж жирэмсний ,амаржсаны 3 6,053,728.00
ажилгүйдлийн    
оршуулгын    
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 16 1,793,913.00
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
3 Төлбөр ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний    
эмийн үнийн хөнгөлөлт    
рашаан сувилал    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан    

(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)

/төгрөгөөр/

Д/д төрөл Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл Хүний тоо Зарцуулсан хөрөнгө
1 Тэтгэвэр өндөр насны    
тахир дутуугийн    
тэжээгчээ алдсаны    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
2 Тэтгэмж жирэмсний ,амаржсаны    
ажилгүйдлийн    
оршуулгын    
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 24 2,530,854.00
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
3 Төлбөр ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний    
эмийн үнийн хөнгөлөлт    
рашаан сувилал    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан    

(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)

/төгрөгөөр/

Д/д төрөл Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл Хүний тоо Зарцуулсан хөрөнгө
1 Тэтгэвэр өндөр насны    
тахир дутуугийн    
тэжээгчээ алдсаны    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
2 Тэтгэмж жирэмсний ,амаржсаны    
ажилгүйдлийн    
оршуулгын    
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 38 3,905,444.00
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас 1 223,205.00
3 Төлбөр ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний    
эмийн үнийн хөнгөлөлт    
рашаан сувилал    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан    

(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)

/төгрөгөөр/