ХӨРӨНГИЙН БОЛОН КОНЦЕССЫН ЗҮЙЛИЙН ЗАРЛАГА

Д/д Үзүүлэлт Төсөвт өртөг Гэрээний дүн 2015 оны төсөв 2015 оны санхүүжилт Зөрүү
1 Стратегийн нөөц хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 Хүнсний нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 Барааны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3 Үрийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.4 Өвс, тэжээлийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5 Шатахууны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.6 Таваарын буудайн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.7 Машин техникийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.8 Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Бусад хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1 Амьтан, ургамал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Геологи хайгуул 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3 Материаллаг бус хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4 Түүхэн үнэт зүйлс 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 Газар, байгалийн баялаг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6 Бусад 4,105,700,000.0 0.0 4,105,700,000.0 63,826,840.8 4,041,873,159.2

Хөрөнгө оруулалт, их засвар ТЗБАХ-н зардлын гүйцэтгэл 1-р сар Татаж авах

Д/д Үзүүлэлт Төсөвт өртөг Гэрээний дүн 2015 оны төсөв 2015 оны санхүүжилт Зөрүү
1 Стратегийн нөөц хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 Хүнсний нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 Барааны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3 Үрийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.4 Өвс, тэжээлийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5 Шатахууны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.6 Таваарын буудайн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.7 Машин техникийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.8 Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Бусад хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1 Амьтан, ургамал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Геологи хайгуул 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3 Материаллаг бус хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4 Түүхэн үнэт зүйлс 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 Газар, байгалийн баялаг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6 Бусад 4,105,700,000.0 0.0 4,105,700,000.0 159,603,543.9 3,946,096,456.1

Хөрөнгө оруулалт, их засвар ТЗБАХ-н зардлын гүйцэтгэл 2-р сар Татаж авах

Д/д Үзүүлэлт Төсөвт өртөг Гэрээний дүн 2015 оны төсөв 2015 оны санхүүжилт Зөрүү
1 Стратегийн нөөц хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 Хүнсний нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 Барааны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3 Үрийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.4 Өвс, тэжээлийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5 Шатахууны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.6 Таваарын буудайн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.7 Машин техникийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.8 Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Бусад хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1 Амьтан, ургамал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Геологи хайгуул 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3 Материаллаг бус хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4 Түүхэн үнэт зүйлс 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 Газар, байгалийн баялаг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6 Бусад 4,105,700,000.0 0.0 4,105,700,000.0 159,603,543.9 3,946,096,456.1

Хөрөнгө оруулалт, их засвар ТЗБАХ-н зардлын гүйцэтгэл 3-р сар Татаж авах

Д/д Үзүүлэлт Төсөвт өртөг Гэрээний дүн 2015 оны төсөв 2015 оны санхүүжилт Зөрүү
1 Стратегийн нөөц хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 Хүнсний нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 Барааны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3 Үрийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.4 Өвс, тэжээлийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5 Шатахууны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.6 Таваарын буудайн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.7 Машин техникийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.8 Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Бусад хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1 Амьтан, ургамал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Геологи хайгуул 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3 Материаллаг бус хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4 Түүхэн үнэт зүйлс 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 Газар, байгалийн баялаг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6 Бусад 4,105,700,000.0 0.0 4,105,700,000.0 159,603,543.9 3,946,096,456.1

Хөрөнгө оруулалт, их засвар ТЗБАХ-н зардлын гүйцэтгэл 4-р сар Татаж авах

Д/д Үзүүлэлт Төсөвт өртөг Гэрээний дүн 2015 оны төсөв 2015 оны санхүүжилт Зөрүү
1 Стратегийн нөөц хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 Хүнсний нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 Барааны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3 Үрийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.4 Өвс, тэжээлийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5 Шатахууны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.6 Таваарын буудайн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.7 Машин техникийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.8 Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Бусад хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1 Амьтан, ургамал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Геологи хайгуул 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3 Материаллаг бус хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4 Түүхэн үнэт зүйлс 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 Газар, байгалийн баялаг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6 Бусад 4,105,700,000.0 0.0 4,105,700,000.0 159,603,543.9 3,946,096,456.1

Хөрөнгө оруулалт, их засвар ТЗБАХ-н зардлын гүйцэтгэл 5-р сар Татаж авах

Д/д Үзүүлэлт Төсөвт өртөг Гэрээний дүн 2015 оны төсөв 2015 оны санхүүжилт Зөрүү
1 Стратегийн нөөц хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 Хүнсний нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 Барааны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3 Үрийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.4 Өвс, тэжээлийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5 Шатахууны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.6 Таваарын буудайн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.7 Машин техникийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.8 Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Бусад хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1 Амьтан, ургамал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Геологи хайгуул 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3 Материаллаг бус хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4 Түүхэн үнэт зүйлс 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 Газар, байгалийн баялаг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6 Бусад 4,105,700,000.0 0.0 4,105,700,000.0 159,603,543.9 3,946,096,456.1

Хөрөнгө оруулалт, их засвар ТЗБАХ-н зардлын гүйцэтгэл 6-р сар Татаж авах

Д/д Үзүүлэлт Төсөвт өртөг Гэрээний дүн 2015 оны төсөв 2015 оны санхүүжилт Зөрүү
1 Стратегийн нөөц хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 Хүнсний нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 Барааны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3 Үрийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.4 Өвс, тэжээлийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5 Шатахууны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.6 Таваарын буудайн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.7 Машин техникийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.8 Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Бусад хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1 Амьтан, ургамал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Геологи хайгуул 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3 Материаллаг бус хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4 Түүхэн үнэт зүйлс 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 Газар, байгалийн баялаг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6 Бусад 4,105,700,000.0 0.0 4,105,700,000.0 159,603,543.9 3,946,096,456.1

Хөрөнгө оруулалт, их засвар ТЗБАХ-н зардлын гүйцэтгэл 7-р сар Татаж авах

Д/д Үзүүлэлт Төсөвт өртөг Гэрээний дүн 2015 оны төсөв 2015 оны санхүүжилт Зөрүү
1 Стратегийн нөөц хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 Хүнсний нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 Барааны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3 Үрийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.4 Өвс, тэжээлийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5 Шатахууны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.6 Таваарын буудайн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.7 Машин техникийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.8 Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Бусад хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1 Амьтан, ургамал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Геологи хайгуул 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3 Материаллаг бус хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4 Түүхэн үнэт зүйлс 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 Газар, байгалийн баялаг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6 Бусад 4,105,700,000.0 0.0 4,105,700,000.0 159,603,543.9 3,946,096,456.1

Хөрөнгө оруулалт, их засвар ТЗБАХ-н зардлын гүйцэтгэл 8-р сар Татаж авах

Д/д Үзүүлэлт Төсөвт өртөг Гэрээний дүн 2015 оны төсөв 2015 оны санхүүжилт Зөрүү
1 Стратегийн нөөц хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 Хүнсний нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 Барааны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3 Үрийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.4 Өвс, тэжээлийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5 Шатахууны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.6 Таваарын буудайн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.7 Машин техникийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.8 Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Бусад хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1 Амьтан, ургамал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Геологи хайгуул 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3 Материаллаг бус хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4 Түүхэн үнэт зүйлс 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 Газар, байгалийн баялаг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6 Бусад 4,105,700,000.0 0.0 4,105,700,000.0 159,603,543.9 3,946,096,456.1

Хөрөнгө оруулалт, их засвар ТЗБАХ-н зардлын гүйцэтгэл 9-р сар Татаж авах

Д/д Үзүүлэлт Төсөвт өртөг Гэрээний дүн 2015 оны төсөв 2015 оны санхүүжилт Зөрүү
1 Стратегийн нөөц хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 Хүнсний нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 Барааны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3 Үрийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.4 Өвс, тэжээлийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5 Шатахууны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.6 Таваарын буудайн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.7 Машин техникийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.8 Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Бусад хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1 Амьтан, ургамал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Геологи хайгуул 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3 Материаллаг бус хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4 Түүхэн үнэт зүйлс 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 Газар, байгалийн баялаг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6 Бусад 4,105,700,000.0 0.0 4,105,700,000.0 159,603,543.9 3,946,096,456.1
Д/д Үзүүлэлт Төсөвт өртөг Гэрээний дүн 2015 оны төсөв 2015 оны санхүүжилт Зөрүү
1 Стратегийн нөөц хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 Хүнсний нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 Барааны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3 Үрийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.4 Өвс, тэжээлийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5 Шатахууны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.6 Таваарын буудайн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.7 Машин техникийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.8 Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Бусад хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1 Амьтан, ургамал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Геологи хайгуул 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3 Материаллаг бус хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4 Түүхэн үнэт зүйлс 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 Газар, байгалийн баялаг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6 Бусад 4,105,700,000.0 0.0 4,105,700,000.0 159,603,543.9 3,946,096,456.1
Д/д Үзүүлэлт Төсөвт өртөг Гэрээний дүн 2015 оны төсөв 2015 оны санхүүжилт Зөрүү
1 Стратегийн нөөц хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 Хүнсний нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 Барааны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3 Үрийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.4 Өвс, тэжээлийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5 Шатахууны нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.6 Таваарын буудайн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.7 Машин техникийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.8 Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн нөөц 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Бусад хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1 Амьтан, ургамал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Геологи хайгуул 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3 Материаллаг бус хөрөнгө 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4 Түүхэн үнэт зүйлс 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 Газар, байгалийн баялаг 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.6 Бусад 4,105,700,000.0 0.0 4,105,700,000.0 159,603,543.9 3,946,096,456.1