Төсвийн орлого

ТӨСВИЙН орлого

Д/д Орлогын нэр төрөл Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Зөрүү
жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/
1 УРСГАЛ ОРЛОГО 4,393,083,190.2 366,090,265.9 199,180,701.5  
1.1 Татварын орлого 4,393,083,190.2 366,090,265.9 199,180,701.5  
1.2 Татварын бус орлого 0.0 0.0 0.0  
2 ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
2.1 Хөрөнгө борлуулсны орлого 0.0 0.0 0.0  
3 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0

 

д Орлогын нэр төрөл Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Зөрүү
жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/
1 УРСГАЛ ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
1.1 Татварын орлого 4,393,083,190.2 732,180,531.7 800,020,205.3  
1.2 Татварын бус орлого 0.0 0.0 0.0  
2 ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
2.1 Хөрөнгө борлуулсны орлого 0.0 0.0 0.0  
3 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0

 

Орлогын нэр төрөл Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Зөрүү
жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/
1 УРСГАЛ ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
1.1 Татварын орлого 4,393,083,190.2 1,098,270,797.6 1,318,245,901.3  
1.2 Татварын бус орлого 0.0 0.0 0.0  
2 ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
2.1 Хөрөнгө борлуулсны орлого 0.0 0.0 0.0  
3 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0

 

Орлогын нэр төрөл Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Зөрүү
жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/
1 УРСГАЛ ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
1.1 Татварын орлого 4,393,083,190.2 1,464,361,063.4 2,016,225,156.3  
1.2 Татварын бус орлого 0.0 0.0 0.0  
2 ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
2.1 Хөрөнгө борлуулсны орлого 0.0 0.0 0.0  
3 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0

 

д Орлогын нэр төрөл Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Зөрүү
жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/
1 УРСГАЛ ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
1.1 Татварын орлого 4,393,083,190.2 1,830,451,329.3 2,361,563,819.4  
1.2 Татварын бус орлого 0.0 0.0 0.0  
2 ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
2.1 Хөрөнгө борлуулсны орлого 0.0 0.0 0.0  
3 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0

 

Д/д Орлогын нэр төрөл Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Зөрүү
жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/
1 УРСГАЛ ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
1.1 Татварын орлого 4,393,083,190.2 2,196,541,595.1 2,666,045,452.8  
1.2 Татварын бус орлого 0.0 0.0 0.0  
2 ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
2.1 Хөрөнгө борлуулсны орлого 0.0 0.0 0.0  
3 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0

 

д Орлогын нэр төрөл Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Зөрүү
жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/
1 УРСГАЛ ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
1.1 Татварын орлого 4,393,083,190.2 2,562,631,860.9 2,876,398,917.7  
1.2 Татварын бус орлого 0.0 0.0 0.0  
2 ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
2.1 Хөрөнгө борлуулсны орлого 0.0 0.0 0.0  
3 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0

 

Д/д Орлогын нэр төрөл Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Зөрүү
жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/
1 УРСГАЛ ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
1.1 Татварын орлого 4,393,083,190.2 2,928,722,126.8 3,168,335,359.3  
1.2 Татварын бус орлого 0.0 0.0 0.0  
2 ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
2.1 Хөрөнгө борлуулсны орлого 0.0 0.0 0.0  
3 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0
Д/д Орлогын нэр төрөл Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Зөрүү
жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/
1 УРСГАЛ ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
1.1 Татварын орлого 4,393,083,190.2 3,294,812,392.6 3,488,728,028.5  
1.2 Татварын бус орлого 0.0 0.0 0.0  
2 ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
2.1 Хөрөнгө борлуулсны орлого 0.0 0.0 0.0  
3 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0

 

Д/д Орлогын нэр төрөл Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Зөрүү
жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/
1 УРСГАЛ ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
1.1 Татварын орлого 4,393,083,190.2 3,660,902,658.5 3,703,387,892.3  
1.2 Татварын бус орлого 0.0 0.0 0.0  
2 ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
2.1 Хөрөнгө борлуулсны орлого 0.0 0.0 0.0  
3 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0

 

Д/д Орлогын нэр төрөл Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Зөрүү
жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/
1 УРСГАЛ ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
1.1 Татварын орлого 4,393,083,190.2 4,026,992,924.4 3,974,023,488.7  
1.2 Татварын бус орлого 0.0 0.0 0.0  
2 ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0  
2.1 Хөрөнгө борлуулсны орлого 0.0 0.0 0.0  
3 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО 0.0 0.0 0.0

 

Д/д Орлогын нэр төрөл Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Зөрүү