Авлигатай тэмцэх төлөвлөгөө

Авлигатай тэмцэх төлөвлөгөө

ДДЦС” ТӨХК-ИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

Төлөвлөгөө Хэрэгжих хугацаа Гүйцэтгэх албан тушаалтан
1 Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг боломжит хэлбэрээр сурталчлах /мэдээллийн самбар, цахим хуудас, яриа таниулга, сонсгол, нээлттэй өдөрлөг, хэлэлцүүлэг, хэвлэмэл материал тараах г.м/ Жилдээ ЗУХ-ийн Хуульч Д.Сэргэлэн
2 Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэн хүргүүлсэн сурталчилгааны материалыг  байгууллага, албан хаагчдад түгээх Тухай бүр
3 Компанийн ТУЗ-ын тогтоол шийдвэрийг компанийн цахим хуудсанд байршуулна. Улирал бүр ЗУХ-ийн  хуульч Д.Сэргэлэн,  ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
4 2020 оны зорилтод түвшин, бизнес төлөвлөгөөг батлагдсанаас хойш 14 хоногийн дотор компанийн цахим хуудсанд байршуулна 1-р улиралд СБХ-ийн дарга Ц.Ууганбаяр, ахлах ня-бо С.Эрдэнэцэцэг, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
5 2019   оны зорилтод түвшин, бизнес төлөвлөгөөний биелэлтийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 25-ны дотор компанийн цахим хуудсанд байршуулна. 2-р улиралд СБХ-ийн дарга Ц.Ууганбаяр, Үйлдвэрлэлийн эдийн засагч Б.Батсайхан, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
6 2020  оны хагас жилийн тайланг  08 дугаар сарын 15-ны дотор компанийн цахим хуудсанд байршуулна. 8-р сард СБХ-ийн ахлах ня-бо С.Эрдэнэцэцэг, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
7 2020  оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг 2021 оны 4-р сарын 25-ны дотор цахим хуудсанд байрлуулна 4-р сард СБХ-ийн дарга Ц.Ууганбаяр, ахлах ня-бо С.Эрдэнэцэцэг, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
8 2019 оны санхүүгийн тайланд өгсөн аудитын дүгнэлт, дүгнэлтэнд тусгасан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайланг 2020 оны 07 дугаар сарын 01-ний дотор компанийн цахим хуудсанд байршуулна 6-р сард СБХ-ийн дарга Ц.Ууганбаяр, ахлах ня-бо С.Эрдэнэцэцэг, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
9 Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлтийг өөрчлөлт орсноос хойш 30 хоногийн дотор цахим хуудсанд байршуулна. 4-р сард ЗУХ-ийн хөдөлмөрийн эдийн засагч Э.Одбадрах, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
10 Хуулийн дагуу гүйцэтгэх захирлын тушаалыг шилэн дансанд байршуулна Сар бүр СБХ-ийн дарга Ц.Ууганбаяр, ня-бо Б.Оргилмаа, А.Энхцэцэг
11 Тусгай зөвшөөрөл олгосон гэрчилгээг dpp.energy.mn цахим хуудсанд байршуулна Тухай бүр ЗУХ-ийн хуульч Д.Сэргэлэн , ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
12 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, Гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, Ерөнхий инженер, Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн дарга, Ерөнхий ня-бо, Инженерийн албаны дарга, Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга, Хангамжийн хэлтсийн дарга, Хяналтын хэлтсийн дарга, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нарын танилцуулгыг цахим хуудсандаа байршуулна 1-р улиралд ЗУХ-ийн хуульч Д.Сэргэлэн, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
13 Дээр дурдсан ажилтны хариуцсан ажил, үүргийн чиглэлийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсандаа байршуулах 1-р улиралд
14 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг шилэн дансны цахим хуудсандаа байршуулах /1 дүгээр сарын 10-ны дотор/ 1-р сард Хангамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга          Э.Алтантулга
15 Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам /тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт/, тендерийн урилгыг tender.gov.mn цахим хуудсанд байршуулах Тухай бүр
16 Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгааныг tender.gov.mn цахим хуудсанд байршуулах
17 Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт, шалгалтын дүнг байгууллагын цахим хуудсандаа байршуулах
18 Тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан байх
19 Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан байх Жилдээ Хуульч Д.Сэргэлэн
20 Компанийн Ёс зүйн дүрэмд өөрчлөлт оруулах, албан хаагчдад танилцуулж баталгаажуулах  мөрдүүлэх Жилдээ ЗУХ-ийн дарга Ц.Энхбаатар,Хуульч Д.Сэргэлэн
21 Зөрчил илэрсэн тохиолдолд хуульд заасан хариуцлагыг хүлээлгэх Тухай бүр ЗУХ-ийн дарга Ц.Энхбаатар, Хуульч Д.Сэргэлэн
22 Удирдлагаас гарсан тушаал шийдвэрийн компанийн нууцтай холбоотой шийдвэрээс бусад тушаал шийдвэрүүдийг нийт ажилтнуудад нээлттэй байлгах /Цахим хуудсанд тавих, харуулын нэгдүгээр постоор сурталчилах гэх мэт/ Тухай бүр СБХ-ийн дарга Ц.Ууганбаяр, ня-бо Б.Оргилмаа, Б.Отгонжаргал , Хуульч Д.Сэргэлэн
23 Компанийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа томоохон дүрэм журам заавруудыг байгууллагын  цахим хуудсанд байршуулах Жилдээ Хуульч Д.Сэргэлэн , ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
24 Ногдол ашгийн хувь, хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдэд олгосон хуваарилалтыг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулах Жилдээ СБХ-ийн дарга Ц.Ууганбаяр, Хуульч Д.Сэргэлэн, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
25 Өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг цахим хуудас, шуудан, өргөдөл гомдлын хайрцаг болон биетээр хүлээн авч бүртгэж тухай бүр шийдвэрлэж байх Жилдээ ЗУХ-ын  сургалт хүний нөөцийн мэргэжилтэн Г.Туяа                             ЗУХ-ын  нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Оюунцэцэг
26 Шийдвэрлэсэн өргөдөл гомдлын мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулах Улирал бүр Хуульч Д.Сэргэлэн , ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
27 Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх /хүнд суртал, чирэгдлийг багасгах, сөрөг үзэгдлийг хаах, ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдүүлгийг хянах, мэдэгдэл гаргах, албан хаагчийн ажлын байрыг сэлгүүлэх зэрэг үр дүнтэй арга хэмжээг хэрхэн зохион байгуулсан г.м/ Жилдээ ЗУХ-ийн дарга Ц.Энхбаатар, хуульч Д.Сэргэлэн
28 Авилгын эсрэг соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд сургалт суртачилгааг зохион байгуулах, судалгааг авах 5-р сард ЗУХ-ийн хуульч Д.Сэргэлэн
29 Сургалтын зардалд дараа жилийн авлигын эсрэг арга хэмжээнд зориулсан хөрөнгө тусгаж батлуулах /500’000 төг/ 4-р улиралд Хуульч Д.Сэргэлэн , хүний нөөц сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Туяа
30 ХАСХОМ гаргах албан тушаалтнуудад арга зүйн зааварчилгаа өгөх, сургалт явуулах 1-р сард Хуульч Д.Сэргэлэн
31 Албан тушаалтнуудын ХАСХОМ-ийг хуулийн хугацаанд цахимаар гаргуулан авч цахим хуудсанд бүртгэх, тайланг гаргаж ЭХЯ-нд хүргүүлэх 2-р сарын 15
32 Мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтан өөрчлөгдөх тохиолдолд ХАСУМ-ийг холбогдох материалын хамт авч Авлигатай хэмцэх газарт хүргүүлж хянуулах Тухай бүр
33 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг тухай бүр цахим хуудсанд бүртгэж байх Тухай бүр
34 meduuleg.iaac.mn цахим хуудсанд бүртгэх бүртгэлүүдийг тухай бүр бүртгэж оруулах  
1 2019 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт Татаж авах
Төлөвлөгөө Хэрэгжих хугацаа Гүйцэтгэх албан тушаалтан
1 Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг боломжит хэлбэрээр сурталчлах /мэдээллийн самбар, цахим хуудас, яриа таниулга, сонсгол, нээлттэй өдөрлөг, хэлэлцүүлэг, хэвлэмэл материал тараах г.м/ Жилдээ ЗУХ-ийн Хуульч Д.Сэргэлэн
2 Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэн хүргүүлсэн сурталчилгааны материалыг  байгууллага, албан хаагчдад түгээх Тухай бүр
3 Компанийн ТУЗ-ын тогтоол шийдвэрийг компанийн цахим хуудсанд байршуулна. Улирал бүр ЗУХ-ийн  хуульч Д.Сэргэлэн ,  ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
4 2018 оны зорилтод түвшин, бизнес төлөвлөгөөг батлагдсанаас хойш 14 хоногийн дотор компанийн цахим хуудсанд байршуулна 1-р улиралд СБХ-ийн дарга Ц.Ууганбаяр, ахлах ня-бо С.Эрдэнэцэцэг, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
5 2016 оны зорилтод түвшин, бизнес төлөвлөгөөний биелэлтийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 25-ны дотор компанийн цахим хуудсанд байршуулна. 2-р улиралд СБХ-ийн дарга Ц.Ууганбаяр, Үйлдвэрлэлийн эдийн засагч Б.Батсайхан,  ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
6 2018 оны хагас жилийн тайланг  08 дугаар сарын 15-ны дотор компанийн цахим хуудсанд байршуулна. 8-р сард СБХ-ийн ахлах ня-бо С.Эрдэнэцэцэг, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
7 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг 2018 оны 4-р сарын 25-ны дотор цахим хуудсанд байрлуулна 4-р сард СБХ-ийн дарга Ц.Ууганбаяр, ахлах ня-бо С.Эрдэнэцэцэг, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
8 2017 оны санхүүгийн тайланд өгсөн аудитын дүгнэлт, дүгнэлтэнд тусгасан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайланг 2018 оны 07 дугаар сарын 01-ний дотор компанийн цахим хуудсанд байршуулна 6-р сард
9 Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлтийг өөрчлөлт орсноос хойш 30 хоногийн дотор цахим хуудсанд байршуулна. Тухай бүр ЗУХ-ийн хөдөлмөрийн эдийн засагч Э.Одбадрах, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
10 Хуулийн дагуу гүйцэтгэх захирлын тушаалыг шилэн дансанд байршуулна Сар бүр СБХ-ийн дарга Ц.Ууганбаяр, ня-бо Б.Оргилмаа, А.Энхцэцэг
11 Тусгай зөвшөөрөл олгосон гэрчилгээг dpp.energy.mn цахим хуудсанд байршуулна Тухай бүр ЗУХ-ийн хуульч Д.Сэргэлэн , ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
12 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, Гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, Ерөнхий инженер, Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн дарга, Ерөнхий ня-бо, Инженерийн албаны дарга, Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга, Хангамжийн хэлтсийн дарга, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нарын танилцуулгыг цахим хуудсандаа байршуулна Тухай бүр ЗУХ-ийн хуульч , ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
13 Дээр дурдсан ажилтны хариуцсан ажил, үүргийн чиглэлийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсандаа байршуулах Тухай бүр
14 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг шилэн дансны цахим хуудсандаа байршуулах /1 дүгээр сарын 10-ны дотор/ 1-р сард Хангамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга          Ц.Бат-Оргил
15 Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам /тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт/, тендерийн урилгыг цахим хуудсандаа байршуулах Тухай бүр
16 Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгааныг цахим хуудсанд байршуулах Хангамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга          Ц.Бат-Оргил
17 Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт, шалгалтын дүнг цахим хуудсандаа байршуулах
18 Тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан байх
19 ЭБАТ-ын гүйцэтгэх чиг үүргийг ажлын байрны тодорхойлолт болон ажил үүргийн хуваарьт тусгах 2-р сард ЗУХ-ийн дарга Ц.Энхбаатар,Хуульч Д.Сэргэлэн
20 Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан байх Жилдээ Хуульч Д.Сэргэлэн
21 Ёс зүйн дүрмийг чанд мөрдүүлэх Жилдээ ЗУХ-ийн дарга Ц.Энхбаатар,Хуульч Д.Сэргэлэн
22 Ёс зүйн дүрмийг албан хаагчдад танилцуулж баталгаажуулах Тухай бүр ЗУХ-ийн дарга Ц.Энхбаатар, хуульч Д.Сэргэлэн, хүний нөөц сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Туяа
23 Зөрчил илэрсэн тохиолдолд хуульд заасан хариуцлагыг хүлээлгэх Тухай бүр ЗУХ-ийн дарга Ц.Энхбаатар, Хуульч Д.Сэргэлэн
24 Ёс зүйн дүрмийг сурталчилах, нийт ажилтнуудад танин мэдүүлэх Жилдээ Хуульч Д.Сэргэлэн
25 Удирдлагаас гарсан тушаал шийдвэрийн компанийн нууцтай холбоотой шийдвэрээс бусад тушаал шийдвэрүүдийг нийт ажилтнуудад нээлттэй байлгах /Цахим хуудсанд тавих, харуулын нэгдүгээр постоор сурталчилах гэх мэт/ Тухай бүр СБХ-ийн дарга Ц.Ууганбаяр, ня-бо Б.Оргилмаа, Б.Отгонжаргал , Хуульч Д.Сэргэлэн
26 Компанийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа томоохон дүрэм журам заавруудыг цахим хуудсанд байршуулах Жилдээ Хуульч Д.Сэргэлэн , ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
27 Ногдол ашгийн хувь, хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдэд олгосон хуваарилалтыг цахим хуудсанд байршуулах Жилдээ СБХ-ийн дарга Ц.Ууганбаяр ,Хуульч Д.Сэргэлэн , ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
28 Өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлт, мэдээлэллийг цахим хуудас, шуудан, өргөдөл гомдлын хайрцаг болон биетээр бүлээн авч бүртгэж тухай бүр шийдвэрлэж байх Жилдээ ЗУХ-ын хуульч Д.Сэргэлэн, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
29 Шийдвэрлэсэн өргөдөл гомдлын мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулах Улирал бүр Хуульч Д.Сэргэлэн , ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
30 Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээний жагсаалтыг гаргах, уг жагсаалтыг гаргахдаа тодорхой судалгаа, шинжилгээнд тулгуурласан байх Жилдээ Хуульч Д.Сэргэлэн
31 Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх /хүнд суртал, чирэгдлийг багасгах, сөрөг үзэгдлийг хаах, ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдүүлгийг хянах, мэдэгдэл гаргах, албан хаагчийн ажлын байрыг сэлгүүлэх зэрэг үр дүнтэй арга хэмжээг хэрхэн зохион байгуулсан г.м/ Жилдээ ЗУХ-ийн дарга Ц.Энхбаатар, хуульч Д.Сэргэлэн
32 Авлигагүй хамт олон нэг сарын аяныг зохион байгуулах 5-р сард ЗУХ-ийн ИТА нар
33 Сургалтын зардалд дараа жилийн авлигын эсрэг арга хэмжээнд зориулсан хөрөнгө тусгаж батлуулах /500’000 төг/ 4-р улиралд Хуульч Д.Сэргэлэн , хүний нөөц сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Туяа
34 ХАСХОМ гаргах албан тушаалтнуудад арга зүйн зааварчилгаа өгөх, сургалт явуулах Тухай бүр Хуульч Д.Сэргэлэн
35 Албан тушаалтнуудын ХАСХОМ-ийг хуулийн хугацаанд цахимаар гаргуулан авч цахим хуудсанд бүртгэх, тайланг гаргаж ТӨБЗГазарт хүргүүлэх
36 Мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтан өөрчлөгдөх тохиолдолд ХАСУМ-ийг холбогдох материалын хамт авч Авлигатай хэмцэх газарт хүргүүлж хянуулах
37 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг тухай бүр цахим хуудсанд бүртгэж байх
38 meduuleg.iaac.mn цахим хуудсанд бүртгэх бүртгэлүүдийг тухай бүр бүртгэж оруулах

2018.01.01

Төлөвлөгөө Хэрэгжих хугацаа Гүйцэтгэх албан тушаалтан Хувь
1 Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг боломжит хэлбэрээр сурталчлах /мэдээллийн самбар, цахим хуудас, яриа таниулга, сонсгол, нээлттэй өдөрлөг, хэлэлцүүлэг, хэвлэмэл материал тараах г.м/ Жилдээ нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн А.Нямтөгс 2017 онд мэдээллийн самбарууд дээр байршуулж   ажилласан
2 Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэн хүргүүлсэн сурталчилгааны материалыг  байгууллага, албан хаагчдад түгээх Тухай бүр
3 Компанийн ТУЗ-ын тогтоол шийдвэрийг компанийн цахим хуудсанд байршуулна. Улирал бүр нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн А.Нямтөгс,  ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү Компанийн ТУЗ-ын тогтоол шийдвэрийг компанийн цахим хуудсанд тухай бүр байршуулсан
4 2017  оны зорилтод түвшин, бизнес төлөвлөгөөг батлагдсанаас хойш 14 хоногийн дотор компанийн цахим хуудсанд байршуулна 1-р улиралд СБХ-ийн дарга Ц.Ууганбаяр, ахлах ня-бо С.Эрдэнэцэцэг, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү 2017 оны зорилтод түвшин, бизнес төлөвлөгөөг батлагдсанаас хойш 14 хоногийн дотор компанийн цахим хуудсанд байршуулсан
5 2016 оны зорилтод түвшин, бизнес төлөвлөгөөний биелэлтийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 25-ны дотор компанийн цахим хуудсанд байршуулна. 2-р улиралд СБХ-ийн дарга Ц.Ууганбаяр, Үйлдвэрлэлийн эдийн засагч Б.Батсайхан,  ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү 2016 оны зорилтод түвшин, бизнес төлөвлөгөөний биелэлтийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 25-ны дотор компанийн цахим хуудсанд байршуулсан
6 2017 оны хагас жилийн тайланг  08 дугаар сарын 15-ны дотор компанийн цахим хуудсанд байршуулна. 8-р сард СБХ-ийн ахлах ня-бо С.Эрдэнэцэцэг, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү 2017 оны хагас жилийн тайланг  08 дугаар сарын 15-ны дотор компанийн цахим хуудсанд байршуулна.
7 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг 2017 оны 4-р сарын 25-ны дотор цахим хуудсанд байрлуулна 4-р сард СБХ-ийн дарга Ц.Ууганбаяр, ахлах ня-бо С.Эрдэнэцэцэг, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан болон  санхүүгийн тайланд аудит хийж дүгнэлт гаргасан Далай ван аудитын компанийн дүгнэлтийг хэрэгжүүлж тайлангаа хугацаагд нь цахим хуудсанд байршуулсан
8 2016 оны санхүүгийн тайланд өгсөн аудитын дүгнэлт, дүгнэлтэнд тусгасан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайланг 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний дотор компанийн цахим хуудсанд байршуулна 6-р сард
9 Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлтийг өөрчлөлт орсноос хойш 30 хоногийн дотор цахим хуудсанд байршуулна. Тухай бүр ЗУХ-ийн хөдөлмөрийн эдийн засагч Э.Одбадрах, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү Компанийн орон тоо. Цалинжих жишгийг батласан Гүйцэтгэх захирлын 2017 оны 01 -р сарын 02-ны А-001 тоот тушаалыг цахим хуудсанд байршуулсан
10 Хуулийн дагуу гүйцэтгэх захирлын тушаалыг шилэн дансанд байршуулна Сар бүр СБХ-ийн дарга Ц.Ууганбаяр, ня-бо Б.Оргилмаа, А.Энхцэцэг Сар бүр гүйцэтгэх захирлын тушаалыг цахим хуудсанд байршуулж ажилласан.
11 Тусгай зөвшөөрөл олгосон гэрчилгээг dpp.energy.mn цахим хуудсанд байршуулна Тухай бүр нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн А.Нямтөгс, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү Тусгай зөвшөөрөл олгосон гэрчилгээг dpp.energy.mn цахим хуудсанд байршуулсан
12 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, Гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, Ерөнхий инженер, Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн дарга, Ерөнхий ня-бо, Инженерийн албаны дарга, Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга, Хангамжийн хэлтсийн дарга, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нарын танилцуулгыг цахим хуудсандаа байршуулна Тухай бүр нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн А.Нямтөгс , ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү Цахим хуудсанд байршуулсан.
13 Дээр дурдсан ажилтны хариуцсан ажил, үүргийн чиглэлийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсандаа байршуулах Тухай бүр
14 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг шилэн дансны цахим хуудсандаа байршуулах /1 дүгээр сарын 10-ны дотор/ 1-р сард Хангамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга          Ц.Бат-Оргил Цахим хуудсанд байршуулсан.
15 Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам /тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт/, тендерийн урилгыг цахим хуудсандаа байршуулах Тухай бүр нийт 20 тендерийн урилгыг цахим хуудсанд  тавьсан
16 Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгааныг цахим хуудсанд байршуулах Хангамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга          Ц.Бат-Оргил Цахим хуудсанд байршуулсан.
17 Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт, шалгалтын дүнг цахим хуудсандаа байршуулах Цахим хуудсанд байршуулсан.
18 Тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан байх Үнэлгээний хороонд төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн төлөөллөөс худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн С.Баясгалан /Дархан-Уул аймгийн хөгжлийн бодлогын дарга/, Г.Алтантуяа /аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч/ нарыг хөлслөн гүйцэтгэх захирлын тушаалаар томилон ажилласан.
19 ЭБАТ-ын гүйцэтгэх чиг үүргийг ажлын байрны тодорхойлолт болон ажил үүргийн хуваарьт тусгах 2-р сард ЗУХ-ийн дарга Ц.Энхбаатар, нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн А.Нямтөгс Ажил үүргийг хуваарьт тусгаж ажилласан.
20 Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан байх Жилдээ нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн А.Нямтөгс 2 удаагийн сургалтанд суусан
21 Ёс зүйн дүрмийг чанд мөрдүүлэх Жилдээ ЗУХ-ийн дарга Ц.Энхбаатар, нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн А.Нямтөгс Гүйцэтгэх захирлын 2013 онын 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 371 дугаар тушаалаар  ёс зүйн дүрмийг баталж мөрдөгдөж байгаа ба уг дүрэмд АТГ-аас ирүүлсэн саналыг тусгасан
22 Ёс зүйн дүрмийг албан хаагчдад танилцуулж баталгаажуулах Тухай бүр ЗУХ-ийн дарга Ц.Энхбаатар, нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн А.Нямтөгс, хүний нөөц сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Туяа
23 Зөрчил илэрсэн тохиолдолд хуульд заасан хариуцлагыг хүлээлгэх Тухай бүр ЗУХ-ийн дарга Ц.Энхбаатар, нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн А.Нямтөгс Ийм зөрчил гараагүй.
24 Ёс зүйн дүрмийг сурталчилах, нийт ажилтнуудад танин мэдүүлэх Жилдээ нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн А.Нямтөгс Сургалтыг алба, цех , хэлтсүүдэд явуулсан
25 Удирдлагаас гарсан тушаал шийдвэрийн компанийн нууцтай холбоотой шийдвэрээс бусад тушаал шийдвэрүүдийг нийт ажилтнуудад нээлттэй байлгах /Цахим хуудсанд тавих, харуулын нэгдүгээр постоор сурталчилах гэх мэт/ Тухай бүр СБХ-ийн дарга Ц.Ууганбаяр, ня-бо Б.Оргилмаа, Б.Отгонжаргал , нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн А.Нямтөгс Компанийн гүйцэтгэх захирлын тушаал шийдвэрүүдийг харуулын нэгдүгээр постонд тухай бүр байрлуулсан.
26 Компанийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа томоохон дүрэм журам заавруудыг цахим хуудсанд байршуулах Жилдээ Нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн А.Нямтөгс, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү Компанийн стратеги төлөвлөгөө,Компанийн хүний нөөцийн стратеги төлөвлөгөө, Компанийн дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах журам, Ёс  зүйн дүрэм , ёс зүйн  зөвлөлийн ажиллах журам, Өргөдөл гомдол хүлээж авах, шийдвэрлэх журам, Иргэдийг ажилд сонгон шалгаруулж авах журмуудыг цахим хуудсанд байршуулсан.
27 Ногдол ашгийн хувь, хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдэд олгосон хуваарилалтыг цахим хуудсанд байршуулах Жилдээ СБХ-ийн дарга Ц.Ууганбаяр, нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн А.Нямтөгс, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү 2017 оны ноогдол ашиг хувиарлах талаар ТӨБЗГ-с зохих шийдвэр гараагүй
28 Өргөдөл /санал, мэдэгдэл/, гомдол, хүсэлт, мэдээлэллийг цахим хуудас, шуудан, өргөдөл гомдлын хайрцаг болон биетээр бүлээн авч бүртгэж тухай бүр шийдвэрлэж байх Жилдээ нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн А.Нямтөгс, ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү Нийт 119 өргөдлийг хянаж шийдвэрлэсэн
29 Шийдвэрлэсэн өргөдөл гомдлын мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулах Улирал бүр нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн А.Нямтөгс , ИА-ны программ хангамжийн инженер Д.Батхүү
30 Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээний жагсаалтыг гаргах, уг жагсаалтыг гаргахдаа тодорхой судалгаа, шинжилгээнд тулгуурласан байх Жилдээ нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн А.Нямтөгс Судалгааг гаргаж ажилласан.
31 Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх /хүнд суртал, чирэгдлийг багасгах, сөрөг үзэгдлийг хаах, ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдүүлгийг хянах, мэдэгдэл гаргах, албан хаагчийн ажлын байрыг сэлгүүлэх зэрэг үр дүнтэй арга хэмжээг хэрхэн зохион байгуулсан г.м/ Жилдээ ЗУХ-ийн дарга Ц.Энхбаатар, хуульч Д.Сэргэлэн Ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдүүлэгийг хянаж, авилгын эрсдэл ба авилга гарах боломжийг бий болгохоос урьдчилан сэргийлж сургалт сурталчилгааг явуулсан
32 Авлигагүй хамт олон нэг сарын аяныг зохион байгуулах 5-р сард ЗУХ-ийн ИТА нар Авлигагүй хамт олон нэг сарын аяныг зохион байгуулж, эрх бүхий албан тушаалтан болон хувийн ашиг сонирхолын талаар мэдүүлэг гаргаж буй алыан тушаалтан болон ажилчдад сургалтыг явуулсан
33 Сургалтын зардалд дараа жилийн авлигын эсрэг арга хэмжээнд зориулсан хөрөнгө тусгаж батлуулах /500’000 төг/ 4-р улиралд нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн А.Нямтөгс , хүний нөөц сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Туяа Сургалтын зардалд дараа жилийн авлигын эсрэг арга хэмжээнд зориулсан хөрөнгө тусгаж  500’000 төг батлуулсан
34 ХАСХОМ гаргах албан тушаалтнуудад арга зүйн зааварчилгаа өгөх, сургалт явуулах Тухай бүр нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн А.Нямтөгс ХАСХОМ гаргах албан тушаалтнуудад арга зүйн зааварчилгаа өгөх, сургалтыг АТГ-с явуулсан
35 Албан тушаалтнуудын ХАСХОМ-ийг хуулийн хугацаанд цахимаар гаргуулан авч цахим хуудсанд бүртгэх, тайланг гаргаж ТӨБЗГазарт хүргүүлэх Албан тушаалтнуудын ХАСХОМ-ийг хуулийн хугацаанд цахимаар гаргуулан авч цахим хуудсанд бүртгэх, тайланг гаргаж ТӨБЗГазарт хүргүүлсэн
36 Мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтан өөрчлөгдөх тохиолдолд ХАСУМ-ийг холбогдох материалын хамт авч Авлигатай хэмцэх газарт хүргүүлж хянуулах Мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтан өөрчлөгдөх тохиолдолд ХАСУМ-ийг холбогдох материалын хамт авч Авлигатай хэмцэх газарт хүргүүлж хянуулсан
37 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг тухай бүр цахим хуудсанд бүртгэж байх Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг тухай бүр цахим хуудсанд бүртгэж оруулсан
38 meduuleg.iaac.mn цахим хуудсанд бүртгэх бүртгэлүүдийг тухай бүр бүртгэж оруулах meduuleg.iaac.mn цахим хуудсанд бүртгэх бүртгэлүүдийг тухай бүр бүртгэж оруулсан

Танилцсан: Гүйцэтгэх захирал Н.Чимэддорж ЗУХ-ийн хэлтсийн дарга Ц.Энхбаатар Тайлан гаргасан: Хуульч Д.Сэргэлэн