ТУЗ-ын тогтоол, шийдвэр

ТУЗ-аас гаргасан тогтоол, шийдвэрүүд

1 2021 оны 01 сарын 28-ны өдрийн хурлын тогтоол. Тогтоол №3, 4, 5. Тэмдэглэл №3, 4 Татаж авах
1 2021 оны 01 сарын 07-ны өдрийн хурлын тогтоол. Тогтоол №1, 2. Тэмдэглэл №1, 2 Татаж авах
1 2020 оны 12 сарын 14-ний өдрийн хурлын тогтоол. Тогтоол №34. Татаж авах
1 2020 оны 12 сарын 09-ний өдрийн хурлын тогтоол. Тогтоол №33. Татаж авах
1 2020 оны 11 сарын 20-ны өдрийн хурлын тогтоол. Тогтоол №28, 29, 30, 31. Татаж авах
1 2020 оны 10 сарын 29-ний өдрийн хурлын тогтоол. Тогтоол №27. Татаж авах
1 2020 оны 10 сарын 09-ний өдрийн хурлын тогтоол. Тогтоол № 25, 26. Тэмдэглэл №22, 23 Татаж авах
1 2020 оны 09 сарын 07-ны өдрийн хурлын тогтоол. Тогтоол №23 Татаж авах
1 2020 оны 07 сарын 31-ны өдрийн хурлын тогтоол, тэмдэглэл. Тогтоол №20, 21, 22.  Тэмдэглэл №17, 18, 19 Татаж авах
1 2020 оны 07 сарын 03-ны өдрийн хурлын тэмдэглэл. Тэмдэглэл №13, 14 Татаж авах
1 2020 оны 06 сарын 03-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол, тэмдэглэл. Тогтоол №15-18, Тэмдэглэл №11,12 Татаж авах
1 2020 оны 05 сарын 22-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Тогтоол №13, 14 Татаж авах
1 2020 оны 03 сарын 31-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол, тэмдэглэл.  Тогтоол №9-12, Тэмдэглэл №3,4,5 Татаж авах
1 2020 оны 02 сарын 18-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол.  Тогтоол №6,7 Татаж авах
1 2020 оны 01 сарын 28-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол.  Тогтоол №4, 5 Татаж авах
1 2020 оны 01 сарын 14-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Татаж авах
1 2019 оны 12 сарын 04-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол.  Тогтоол №28-31 Татаж авах
1 2019 оны 11 сарын 07-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Тэмдэглэл №23, Тогтоол №27 Татаж авах
1 2019 оны 09 сарын 25-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№26 Татаж авах
1 2019 оны 08 сарын 29-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол, хурлын тэмдэглэл. Дугаар№25, Дугаар№12, 13, 14, 15, 16, 17 Татаж авах
1 2019 оны 08 сарын 06-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№22-24 Татаж авах
1 2019 оны 07 сарын 08-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№16-21 Татаж авах
1 2019 оны 06 сарын 27, 28-ны өдрийн хурлын хурлын тэмдэглэл. Дугаар№09-11 Татаж авах
1 2019 оны 4 сарын 19-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№13-15 Татаж авах
1 2019 оны 3 сарын 25-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№6-12, Хурлын тэмдэглэл. Дугаар№5 Татаж авах
1 2019 оны 3 сарын 06-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№5, Хурлын тэмдэглэл. Дугаар№3-4 Татаж авах
1 2019 оны 1 сарын 17-ны өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№1-4, Хурлын тэмдэглэл. Дугаар№1 Татаж авах
1 2019 оны хэлэлцэх асуудал, хийх ажлын төлөвлөгөө Татаж авах
1 2018 оны 12 сарын 19-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№24 Татаж авах
2 2018 оны 12 сарын 19-ний өдрийн хурлын тэмдэглэл. Дугаар№24 Татаж авах
3 2018 оны 12 сарын 19-ний өдрийн хурлын хурлын тэмдэглэл. Дугаар№25 Татаж авах
4 2018 оны 12 сарын 19-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№26 Татаж авах
5 2018 оны 12 сарын 19-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№27 Татаж авах
6 2018 оны 12 сарын 19-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№29 Татаж авах
7 2018 оны 12 сарын 19-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№30 Татаж авах
8 2018 оны 12 сарын 19-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№31 Татаж авах
9 2018 оны 12 сарын 19-ний өдрийн хурлын хурлын тогтоол. Дугаар№32 Татаж авах
10 2018 оны 12 сарын хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө Татаж авах
1 2018 оны 10 сарын 05-ны өдрийн хурлын тэмдэглэл. Дугаар№21 Татаж авах
2 2018 оны 10 сарын 05-ны өдрийн тогтоол. Дугаар№22 Татаж авах
3 2018 оны 10 сарын 05-ны өдрийн тогтоол. Дугаар№23 Татаж авах
Огноо Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэрийн бүртгэл
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 2018.09.05 2018 оны үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөний тодотгол 20 20  
2 1,2 -р зууханд хэрэглэгдэх нүүрсний нөөцийн  асуудал хэлэлцэх 21  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэрийн бүртгэл
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Бүрэн зогсолтын ажлын гүйцэтгэлийн тухай 19   14
2 Өвлийн бэлтгэл ажлын явц тоноглолын их завар, ТЗБАХ, ХО-аар хийгдэж байгаа ажлын явц   15
3 Бараа ажил үйлчилгээ худалдан  авах  2018 оны эхний хагас жилийн төлөвлөгөөний биелэлт   16
4 Хагас жилийн зорилтот түвшингийн биелэлт, Блансын шинжилгээ, Компанийн өр авлагын тухай   17
5 ТУЗ-ийн хурлын тогтоол шийдвэрийн биелэлт, 2018 оны эхний хагас жилийн зардлын гүйцэтгэл   18
Огноо Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэрийн бүртгэл
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 2018.06.29 Компанийн 2018 оны ээлжит бүрэн зогсолтын төлөвлөгөөг танилцуулах 13 19  
2 35мВт-ын турбины шинэчлэлтийн ажлын явц     12
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэрийн бүртгэл
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурлын хурал  даргалагчийг томилох тухай 11 16  
2 Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг томилох тухай 17  
3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг байгуулах тухай 18  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэрийн бүртгэл
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 35мВт-ын турбины шинэчлэлтийн ажлын явц 10 15  
2 Компанийн 2018оны1-р улирлын санхүүгийнтайланд тэнцэл, өр авлагын тухай   11
3 Турбин генераторын 3-ын роторын засварын тухай 14  
4 2017-2018 оны өвлийн их ачааллыг давсан тухай тайлан   10
5 Гүйцэтгэх захиралд урамшуулал олгох тухай 13  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэрийн бүртгэл
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурлын хурал даргалагчийг томилох тухай 9 9  
2 Дотоод хяналт шалгалтын тайлан -2017   8
3 Компанийн гүйцэтгэх захирлын 2017 оны ажлын тайлан гэрээний биелэлт, 10  
4 Компанийн  2017 оны санхүүгийн тайланд  тэнцэлд хөндлөнийн аудитын дүгнэлт 11  
5 Ноогдол ашиг хувиарлах тухай 12  
6 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны ажлын тайлан зардлын гүйцэтгэлийн тухай   7
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэрийн бүртгэл
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Компанийн жилийн эцсийн тооллогын дүн, үндсэн хөрөнгө актлах тухай 6 7  
2 Тэжээлийн усны болон хурц уурын шугамд хяналтын төсөв танилцуулах 8  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэрийн бүртгэл
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 2017 оны үйлдвэрлэл үйл ажиллагааг  танилцуулах 5 4  
2 Аюулгүйн  нөөцийн  жагсаалтыг шинэчлэн батлуулах 5  
3 Компанийн 2017 оны зорилтот түвшингийн биелэлт, санхүүгийн  жилийн эцсийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай   4
4 Компанийн ажилтнуудад олгох 2017 оны жилийн үр дүнгийн шагналын хэмжээг тогтоох 6  
5 Компанийн  2017 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнийн аудит хийх байгууллагыг сонгох, гэрээ байгуулах тухай 4  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэрийн бүртгэл
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах 2017 оны төлөвлөгөөний биелэлт, 2018 оны төлөвлөгөө хэлэлцэж батлах 3 1  
2 Хаан банкнаас 1.5 тэрбум төгрөг  болон 500.000 төгрөг ийн зээл авах тухай 2,3  
3 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явц   2
4 Дотоод хяналтын ажлын 2017 оны жилийн ажлын тайлан   1
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэрийн бүртгэл
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурлын хурал даргалагчийг томилох тухай 9 9  
2 Дотоод хяналт шалгалтын тайлан -2017    8
3 Компанийн гүйцэтгэх захирлын 2017 оны ажлын тайлан гэрээний биелэлт,                  10  
4 Компанийн  2017 оны санхүүгийн тайланд  тэнцэлд хөндлөнийн аудитын дүгнэлт  11  
5 Ноогдол ашиг хувиарлах тухай   12  
6 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны ажлын тайлан зардлын гүйцэтгэлийн тухай    7
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэрийн бүртгэл
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Компанийн жилийн эцсийн тооллогын дүн, үндсэн хөрөнгө актлах тухай 6 7  
2 Тэжээлийн усны болон хурц уурын шугамд хяналтын төсөв танилцуулах 8  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэрийн бүртгэл
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 2017 оны үйлдвэрлэл үйл ажиллагааг  танилцуулах 5 4  
2 Аюулгүйн  нөөцийн  жагсаалтыг шинэчлэн батлуулах 5  
3 Компанийн 2017 оны зорилтот түвшингийн биелэлт, санхүүгийн  жилийн эцсийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай   4
4 Компанийн ажилтнуудад олгох 2017 оны жилийн үр дүнгийн шагналын хэмжээг тогтоох 6  
5 Компанийн  2017 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнийн аудит хийх байгууллагыг сонгох, гэрээ байгуулах тухай 4  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэрийн бүртгэл
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах 2017 оны төлөвлөгөөний биелэлт, 2018 оны төлөвлөгөө хэлэлцэж батлах 3 1  
2 Хаан банкнаас 1.5 тэрбум төгрөг  болон 500.000 төгрөг ийн зээл авах тухай 2,3  
3 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явц   2
4 Дотоод хяналтын ажлын 2017 оны жилийн ажлын тайлан   1
ТУЗ-ийн гишүүдийн нэр Хурал хийсэн огноо / ирц
1 сар 11 өдөр 2 сар 02 өдөр 2 сар 23 өдөр 3 сар 30 өдөр 4 сар 28 өдөр 5 сар 15 өдөр 6 сар 05 өдөр 7 сар 28 өдөр 10 сар 10 өдөр 11 сар 07 өдөр 11 сар 17 өдөр 12 сар 08 өдөр ДҮН
1 Б.Сандуйжав   и и и и 4-4
2 Б.Сугар и и и и и и и и Чөлөөлөгдсөн 8-8
3 В.Дарханбаатар и и и и и и и и и и и и 12-12
4 Т.Санчиргарав и и и и и и и и и и и и 12-12
5 Б.Отгонцэцэг и и и и и и и э/а и и и и 12-11
6 Б.Баттөмөр и и и и и и и том и и и и 12-11
7 Б.Ерэн-Өлзий и и и и и и и э/а и и и и 12-11
8 Б.Сандуйжав и и и и и и и и и и и и 12-12
9 А.Бямбасүрэн и и и и и и чөлөөлөгдсөн 6-6
10 О.Ганчимэг и и и и и и и и и и и и 12-12
11 Ж.Дорждэрэм   и и и и и и 6-6
Ирцийн хувь 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 66.7% 100% 100% 100% 100% 97.2%
Огноо Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэрийн бүртгэл
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 2017.  12.08 Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан тэнцэлд хөндлөнгийн аудит хийх гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай 29 32  
2 2018 онд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, хийх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 33  
3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг өөрчлөн томилох тухай 34, 35  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Турбины шинэчлэлийн төслийн хэрэгжилттэй холбоотой бүтэц орон тоонд өөрчлөлт оруулах тухай 28  30  
2 Компанийн 2018 оны бизнес төлөвлөгөөний төслийн тух  31  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшууллын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 26  25  
2 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явцын тухай  26  
3 Компанийн 2017 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай   27  
4 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн тухай   27 
5 Гүйцэтгэх захирлын үндсэн цалингийн хэмжээ тогтоох тухай  28  
6 Компанийн 2015, 2016 оны үйлдвэрлэл, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийсэн санхүүгийн хяналт шалгалтын дүн, зөвлөмжийн тухай  29  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга /хурал даргалагч/ сонгох тухай 22  20  
2 2017 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн биелэлтийн тухай  21  
3 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хэрэгжилтийн тухай   23
4 Хяналтын хэлтсийн 2017 оны эхний хагас жилд хийсэн ажлын тайлан    24
5 Компанийн дотоод хяналт шалгалт хийх журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай  22  
6 Турбин генератор №3-ын  засварын ажлын тухай   23  
7 ТӨБЗГ-ын аудитын шалгалтын мөрөөр хийж хэрэгжүүлэх ажлын биелэлтийн тухай    25
8 2017 оны бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөний тодотголын тухай  24  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Бүрэн зогсолтын ажлын тайлангийн тухай 18    
2 Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журмын өөрчлөлтийн тухай  17  
3 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явцын тухай /2-р улирал/   19 
4 Компанийн 2017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай     20
5 Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах 2017 оны төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлтийн тухай   21 
6 Аваарийн нөөц бүрдүүлэх тухай  18  
7 2017 оны бизнес төлөвлөгөөний тодотголын тухай  19  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 2016-2017 оны өвлийн их ачааллыг давсан тухай  14   15
2 Компанийн 2017 оны ээлжит бүрэн зогсолтоор хийх ажлын  тухай  11  
3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг өөрчлөн байгуулах тухай  12  
4 Гүйцэтгэх захиралтай  контракт байгуулах тухай  13  
Огноо Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэрийн бүртгэл
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 2017. 05.15 БКЗ-75-39 ФВ маркын зуухны буцламтгай шаталтанд шилжүүлэх өөрчлөлт шинэ бүтээлийн лицензийн гэрээний тухай 12 10  
  13
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явцын тухай 9   10
2 Компанийн 2017 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай    11
3 БКЗ-75-39 ФВ маркын зуухны буцламтгай шаталтанд шилжүүлэх өөрчлөлт шинэ бүтээлийн лицензийн гэрээний тухай    
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан тэнцэлд хийсэн  хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт 8 6  
2 Компанийн гүйцэтгэх захирлын 2016 оны ажлын тайлан, хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлт дүгнэх тухай 7  
8  
3 Ногдол ашиг хуваарилах тухай    
4 Компанийн  жилийн эцсийн тооллогын дүн, үндсэн хөрөнгө актлах тухай  9  

 

Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Дотоод хяналтын ажлын 2016 оны жилийн тайлангийн тухай 5   6
2 Компанийн дотоод хяналт шалгалтын журам хэлэлцэж батлах тухай  5  
3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны хурлаас гарсан тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийн тухай   7
4 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны ажлын тайлан, зардлын гүйцэтгэлийн тухай    
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 2016 оны зорилтот түвшин, үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай 3   4
2 Тоноглолын их засвар, ТЗБАХ, ХО-ын төлөвлөгөөний 2016 оны биелэлтийн тухай танилцуулах    
3 Компанийн ажилтнуудад олгох 2016 оны жилийн үр дүнгийн шагналын хэмжээ тогтоох тухай 3  
4 Хаан банкнаас 1.0 тэрбум төгрөгийн зээл авах тухай 4  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 34 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явцын тухай 1   2
2 Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөний 2016 оны биелэлт, 2017 оны төлөвлөгөө хэлэлцэж батлах 1  
3 2016 оны тайлан балансад аудит хийх компанитай гэрээ байгуулах  2  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 2017 онд ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, хийх ажлын төлөвлөгөө батлах 29 30  
2 Найдваргүй өр авлагын тухай 31  
3 Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнийн аудит хийх байгууллагыг сонгох, гэрээ байгуулах тухай   30
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын хурал даргалагчийг томилох тухай 28 27  
2 Компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай 29  
3 Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөний төслийн тухай  28  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, Цалин урамшуулал, Аудитын хороог байгуулах тухай 23 22  
2 Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулах хөлсөөр ажиллах гэрээний тухай 23  
3 Компанийн үйл ажиллагааны тайлан   24
4 Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөний тодотгол 24  
5 Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан балансад аудит хийлгэх тухай 25  
6 Компанийн 2016 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай   25
7 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явцын тухай 26  
8 Компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай   26
9 Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөний төслийн тухай   27
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 ТУЗ-ийн даргыг сонгож батлах тухай 22 17  
2 ТУЗ-ийн н/б/даргыг түр орлон ажиллуулахаар томилох тухай  18  
3 Гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх тухай  19  
4 Гүйцэтгэх захирлыг томилох тухай  20  
5 Гүйцэтгэх захирлын ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай  21  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явц 17   18
2 ТУЗ-ийн хурлын тогтоол шийдвэрийн биелэлт   19
3 Компанийн санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай /хагас жилээр/   20
4 Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах 2016 оны төлөвлөгөөний биелэлт   21
5 2016 оны бизнес төлөвлөгөөний тодотгол    
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Компанийн гүйцэтгэх захирлын хөлсөөр ажиллах гэрээг сунгах тухай 16 15  
2 Хаан банкнаас 1 тэрбум төгрөгийн зээлийн эрх нээлгэх тухай 16  
Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох тухай 13 13  
2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшуулал, нэр дэвшүүлэх, аудитын хороодыг байгуулах тухай 14  
3 2015-2016 оны өвлийн их ачааллыг давсан тухай тайлан   14
4 Компанийн 2016 оны ээлжит бүрэн зогсолтын төлөвлөгөөний тухай    
5 Компанийн санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай           /2016 оны 1-р улирал/   15

Тогтоолыг татаж авах

Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлын хурал даргалагчийг томилох тухай 12 11  
2 Нэр дэвшүүлэх түр хороо байгуулах тухай 12  

Тогтоолыг татаж авах

Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 35 мВт-ын турбины шинэчлэлийн ажлын явц 10   11
2 Турбин генератор №2-ын одоогийн төлөв, роторын засвар хийлгэх тухай 10  

Тогтоолыг татаж авах

Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Компанийн  жилийн эцсийн тооллогын дүн, үндсэн хөрөнгө актлах тухай 8 5  
2 Компанийн гүйцэтгэх захирлын 2015 оны ажлын тайлан, гэрээний биелэлт дүгнэх, олгох урамшууллын тухай 6  
7  
3 Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай 8  
4 Компанийн нийт хувьцаанд төрийн эзэмшил 70 хувь байх хэмжээнд нэмж хувьцаа гаргах үйл ажиллагаанд андеррайтер-зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх компанитай гэрээ байгуулах тухай   9

Тогтоолыг татаж авах

Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Нүүрс нийлүүлэхээр ирүүлсэн нүүрсний орд газруудын саналын тухай 4   5
2 ТУЗ-ийн хурлын тогтоол шийдвэрийн биелэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон аудитын хорооны 2015 оны ажлын тайлан   6
3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны зардлын гүйцэтгэл, 2016 оны зардлын төсвийн тухай   7
4 ХЭХ-ийн тов тогтоох, хэлэлцэх асуудал, хүргэх материалын жагсаалт гаргах, тооллогын комисс томилох тухай 4  

Тогтоолыг татаж авах

Хэлэлцсэн асуудал Хурлын шийдвэр
дэлгэрэнгүй тэмдэглэл тогтоол хурлын тэмдэглэл
1 Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөний 2015 оны биелэлт,  2016 оны төлөвлөгөө хэлэлцэж батлах 1 1  
2 Компанийн үйл ажиллагааны 2016 оны бизнес төлөвлөгөөний тодотгол 2  
3 Компанийн 2015 оны зорилтот түвшингийн биелэлт, санхүүгийн тайлан тэнцэл, өр авлагын тухай   2
4 Компанийн ажиллагсдын 2015 оны жилийн үр дүнгийн шагналын хэмжээ тогтоох 3  
5 Компанийн санхүүгийн тайланд хөндлөнийн аудит хийх байгууллагыг сонгох тухай   3

Тогтоолыг татаж авах

Accordion Content